Nye styekandidatar

HSH: Tolv eksterne styrekandidatar