Hordfast kan revolusjonere samferdselen på Vestlandet.
Hordfast kan revolusjonere samferdselen på Vestlandet.

Det Follobanen vil oppnå – vil Hordfast gjøre enda bedre!

Ny vei mellom Bergen og Stavanger har høyere samfunnsnytte sammenlignet med de fleste andre samferdselsprosjektene i landet. Kostnaden for staten er om lag det samme for E39 Stord – Os som for Follobanen. Tidsbesparelsen for reisende er imidlertid svært mye større, skriver daglig leder i Hordfast, Øyvind Halleraker.

Dette er et debattinnlegg og står for skribenten sin mening. Dette innlegget er skrevet av daglig leder i Hordfast, Øyvind Halleraker.

NHO Vestlandet sitt arrangement «Vest i øst» gir vestnorsk næringsliv velfortjent oppmerksomhet i forkant av NHOs årskonferanse i begynnelsen av januar hvert år. Dette er svært nyttig og viktig av flere grunner, først og fremst som en nyttig møteplass der vest møter øst (og resten av landet), men også en anledning til å framheve vårt næringslivs forventninger til statlige prioriteringer og oppmerksomhet. Ikke minst til samferdselsprioriteringer som gir stor samfunnsøkonomisk nytte og som bidrar til redusert energibruk og mindre utslipp, som vil bli viktig fokus i tiden framover.

De siste dagene av 2022 har Follobanen mellom Oslo S og Ski stasjon dominert mediebildet. Prosjektet er en start på den indre Inter-city jernbaneutbyggingen og består i hovedsak av en dobbeltløpet togtunnel på cirka 20 km og med dimensjonerende hastighet på 250 km/t. Prosjektet har kostet 37 milliarder kroner, og gir en innsparing i reisetid fra 22 til 11 minutter på strekningen. Konkurranseflaten er imot eksisterende jernbanetrase som skal opprettholdes, busstilbud og bil på den fire felts motorveien, E18/E6 fra Ski til Oslo. Her er det selvsagt ikke flytrafikk. Nordre Follo kommune (tidl. Ski og Oppegård) består av ca 61.000 innbyggere.

I Sunnhordlandskommunene bor det ca 65.000 innbyggere. Reisetiden fra Leirvik til Bergen er nå 1 time og 50 minutter. Etter nyåpningen av E39 Os – Rådal, har vi fått en forsmak på hvilke kommunikasjoner vi må kunne forvente her vest også. Komfortabelt kjøremønster på en trafikksikker fire felts vei i 100 km/t. Fantastisk kjøreopplevelse og starten på en helt ny mobilitet mellom Norges to nest største byområder.

Med neste byggesteg, E39 Stord – Os (Hordfast), vil reisetiden på en trafikksikker moderne fire felts vei bety en ytterligere redusert reisetid fra 1 time og 50 minutter til kun 45 minutter! Med Rogfast og veien mellom på plass, vil reisetiden mellom Bergen og Stavanger være redusert fra cirka 4,5 time til under 2 timer. Om lag én million mennesker bor i dette området mellom to av Norges største byer.

Derfor er det ikke rart at ny vei mellom Bergen og Stavanger har høyere samfunnsnytte
sammenlignet med de fleste andre samferdselsprosjektene i landet.

Bruttokostnaden for staten er om lag det samme for E39 Stord – Os som for Follobanen.
Tidsbesparelsen for reisende er imidlertid svært mye større, derfor også en betydelig
samfunnsøkonomisk nytte.

Det er imidlertid flere ting å være oppmerksom på: 

1. Med disse prosjektene på plass vil komfortable busser utkonkurrere flytrafikken på
strekningen. Med andre ord store utslippsreduksjoner.

2. Energiforbruket ved å gå fra ferjedrift til veitrafikk vil reduseres nær 20 ganger!

3. Statens nettokostnad for E 39 Stord – Os (Hordfast)er imidlertid kun cirka 10 millarder kroner. Når det tas hensyn til mva (-8 mrd. som staten får tilbake), bompengefinansiering (-14 mrd) og neddiskonterte innsparte ferjekostnader (-8 mrd).

Dette er informasjon og kunnskap vi må nå fram med, derfor er det avgjørende viktig at vi møter på slike møteplasser, står sammen og får fram fakta og virkninger for nasjonaløkonomien og utviklingsmuligheter for byene våre og vårt eksportrettede næringsliv, som vil komme hele nasjonen til gode og trygge framtida for kommende generasjoner.