Arkivfoto
Arkivfoto

«Haugesund får alle fordelene – regningen deles på alle»

– I media den 06.06.18 påstår Karmøys ordfører Jarle Nilsen at alle tomtealternativene vil kreve en bistasjon. Det er så langt fra sannheten at det bare kan kalles en løgn.

Haugaland Brann og Redning IKS

MENINGER: Fremskrittspartiet og Høyre i Haugesund har vært en pådriver for etablering av et nytt, interkommunalt brann og redningsvesen på Haugalandet, et engasjement som har resultert i en tverrpolitisk enighet om dette i vår kommune. Dette er i tråd med sentrale føringer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ettersom det stadig stilles strengere krav til brann- og redningstjenesten rundt om i landet. I en del kommuner vil det derfor være svært kostbart å innfri de sentrale kravene dersom en ikke inngår samarbeid med andre kommuner.

I vår region har vi også utfordringer med tettsteder som vokser og tettsteder som vokser sammen. Det gir i løpet av kort tid nye krav til dimensjoneringen av brannberedskapen. Dimensjoneringen er regulert i egen forskrift, den gjelder for hele landet og det er DSB som fører tilsyn med forskriften og gir pålegg til kommunene. Vi kan altså ikke velge å ha en lavere beredskap enn forskriftens minstekrav.

Med dette som bakteppe har det politiske miljøet i Haugesund vært pådrivere for et interkommunalt brann- og redningsselskap som skal levere bedre beredskap og med mål om at en også skal kunne få en mer kostnadseffektiv drift. Innbyggerne forventer at vi skal levere en god nok brannberedskap til en lavest mulig kostnad.

I de første uavhengige analysene av brannstasjonsstruktur ble det pekt på at Norheim var det beste alternativet for plassering av ny hovedbrannstasjon. Dette var helt uproblematisk for oss i det politiske miljøet i Haugesund. Derfor var det også uproblematisk for oss å ta inn Karmøys ønske i selskapsavtalen, nemlig at ny hovedbrannstasjon skal ligge på aksen Norheim – Raglamyr.

Vi har ikke på noe punkt hatt et politisk ønske om at hovedbrannstasjonen skal ligge i Haugesund. Fra vår side har det vært en premiss gjennom hele prosessen at det er faglige analyser som skal ligge til grunn når plassering av stasjoner skal avgjøres og ikke politiske ønsker fra deltakerkommunene.

Samtidig med at arbeidet med etablering av nytt IKS har pågått har Karmøy kommune regulert en kommunal tomt på Raglamyr til brannstasjon. Den vil de selge til det interkommunale selskapet. På denne måten har de lagt sterke, politiske føringer for plasseringen som ikke er forenlige med de faglige argumentene i den nye og oppdaterte analysen.

Den nye ROS-analysen slår fast at en plassering av hovedbrannstasjon på Raglamyr ikke kan gjennomføres uten at en også etablerer en bydelstasjon på Killingøy, en såkalt bistasjon. En plassering på Raglamyr vil føre til at det blir to brannstasjoner med heldøgns bemanning bare 7 km fra hverandre. To heldøgnsbemannede brannstasjoner i det kompakte tettstedet Haugesund er unektelig spesielt, men på den positive siden gir det storbyfølelse.

Selv om det kunne gitt oss en positiv storbyfølelse kan vi ikke gå inn for en ordning som er dyrere enn nødvendig. I media den 06.06.18 påstår Karmøys ordfører Jarle Nilsen at alle tomtealternativene vil kreve en bistasjon. Det er så langt fra sannheten at det bare kan kalles en løgn.

Den nye, uavhengige analysen peker på flere lokaliseringsalternativer som ikke utløser krav om to døgnbemannede stasjoner i tettstedet Haugesund, men dette omfatter ikke tomten Jarle Nilsen så gjerne vil selge til IKSet.

Et av alternativene som kommer godt ut i den nye analysen er å videreføre driften i den eksisterende brannstasjonen i Haugesund. Da vil en nå alle kravene til utrykningstid og en trenger ikke bygge en bistasjon på Killingøy.

Når eksisterende brannstasjon i Haugesund tilfredsstiller kravene til utrykningstid, og ikke utløser krav om døgnbemannet bistasjon på Killingøy, så skjønner jeg ikke hvorfor vi skal binde oss opp til en ny hovedbrannstasjon på Karmøy kommunes tomt på Raglamyr. Det vil fordyre brannberedskapen helt unødvendig.

Dersom ikke representantskapet og styret i Haugaland Brann og Redning IKS kan ta initiativ til å få deltakerkommunene til å behandle selskapsavtalen på ny, slik at selskapet står helt fritt til å plassere hovedbrannstasjonen på den beste tomten ut fra faglige vurderinger, så vil det bli etablert en dyrere brannberedskap enn nødvendig.

Det kan godt hende at kommuneøkonomien i Bokn, Etne, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira, Vindafjord og Karmøy er så god at de er likegyldige til hvor kostbar brannberedskapen blir. For en ting er sikkert; Dersom vi etablerer hovedbrannstasjonen på Raglamyr, og en bistasjon på Killingøy, så vil kostnadene bli delt ut på alle deltakerkommunene ut fra eierbrøken.

Selv om det er vi i Haugesund som får alle fordelene av å ha to døgnbemannede brannstasjoner i vårt tettsted, så er det vår fordømte plikt å rope ut et kraftig varsko når en vil bruke fellesskapets midler på denne måten. Det tror vi i Haugesund Høyre at innbyggerne i alle de berørte kommunene er enige med oss i. Ja, kanskje med unntak av ordfører Jarle Nilsen i Karmøy.