Kommunalråd for Høyre, Harald Larssen Lønning, tar opp kampen mot listetoppen på torsdagens nominasjonsmøte.
Kommunalråd for Høyre, Harald Larssen Lønning, tar opp kampen mot listetoppen på torsdagens nominasjonsmøte.

«Ønsker vi en fremtidig sammenslåing med Sveio, må vi nærme oss dem også fysisk»

Harald Larssen Lønning støtter omfattende boligbygging på Fagerheim.

LESERINNLEGG: Endelig er det andregangsbehandling av områdereguleringen for Fagerheim. Områdereguleringen var for første gang oppe i PMU i 2011. Nå, syv år etter, er den vedtatt.

Hensikten med reguleringen er å legge rammer for utviklingen av en ny bydel på Fagerheim. Planen skal legge til rette for en byutvikling som støtter opp om målene om en kortreist hverdag, samt en klima- og stedstilpasset utforming, med gode rammer for møter og felleskap hele året rundt. Planen skal være med å sikre barn, unge og voksne et godt bomiljø i et område som i hovedsak kommer til å bestå av konsentrert boligbebyggelse, med et varierende tilbud av boligtyper og størrelser.

Planen inneholder en god balanse mellom å sikre høy utnyttelse til bolig og andre byggeformål, samtidig som viktige natur-, frilufts- og landkapskvaliteter blir ivaretatt. Høyre mener planen gir rom for ytterlige utnyttelse av skåringen som er tatt med i utredningen, men vi har et ønske om å få planen endelig behandlet i dag, og ser at dette området kan komme inn på et senere tidspunkt ved behov.

Planforslaget har en svært sterk og god miljøprofil, med sammenhengende grøntkorridorer som blir gode nærfriluftsområder. Alt i alt en plan som viser det enorme potensialet som finnes på Fagerheim, og alle mulighetene denne utbyggingen kan gi til regionen vår.

Ønsker å rette en takk til de ansatte i kommunen som har utarbeidet planen. Planen oppleves som grundig og god. Selv om en rastløs politiker fra Høyre ville sagt at syv år er litt vel lang tid å bruke på en områderegulering, er det fullføringen og innholdet av planen som i dag bør være fokuset. Godt jobba.

Byen må vokse organisk i alle retninger. Etter vellykket utbygging i sør og sør-øst er det bare nordover vi har større utbyggingsarealer. Det styrker Sentrum å være i sentrum! Haugesund må kunne tilby alle typer bolig, både leilighet, rekkehus og enebolig!

Vi har også en god dialog med Sveio. Ønsker vi en fremtidig sammenslåing med Sveio, må vi nærme oss dem også fysisk!

Høyre støtter planen, og mener områdereguleringen gir en god utnyttelse av området som blir en naturlig forlengelse av Bleikemyr- og Kvalaområdet. Nå er det viktig at vi få på plass sykkelstier og annen infrastruktur slik at arbeidet kan starte.