Svein Erik Indbjo (Frp).
Svein Erik Indbjo (Frp).

– For meg er det en gåte at man kan konkludere som man har gjort

FrPs gruppeleder i Haugesund er overrasket over den foreslåtte hovedbrannstasjonstomta i Industrigata.

BEREDSKAP: Gruppeleder i FrP i Haugesund, Svein Erik Indbjo, er ikke nådig i sin kritikk av den nye beredskapsanalysen som ble offentliggjort mandag. Spesielt er det tomteforslaget i Industrigata helt sør i Haugesund som vekker harme.

– Jeg er lite fornøyd med dette. Jeg hadde et håp om at ekspertgruppa skulle følge prinsippene som bystyret i Haugesund la til grunn, nemlig en plassering som er basert på faglige kriterier. Her viser det seg imidlertid at de faglige premissene er lagt til sides. Slik jeg ser det er det beste alternativet er valgt bort for et dårligere alternativ, sier Indbjo.

Merkelig konklusjon

Da den nye beredskapsanalysen til Haugaland brann og redning IKS ble offentliggjort mandag kom den med en tydelig anbefaling om at tomta i Industrigata like nord for Byggmakker helt sør i Haugesund kommune er det beste alternativet for en ny hovedbrannstasjon, gitt at stasjonen skal ligge i aksen mellom Raglamyr og Norheim. Tar man imidlertid bort det kriteriet viser rapporten at dagens plassering i Karmsundgata er den beste. Fra tomta i Karmsundgata vil brannvesenet nå alle objekter som har krav til ti minutters utrykningstid, både i nordgående og sørgående retning.

– Når man sammenligner de to alternativene ser man at en plassering i Industrigata fører til at det må gjennomføres flere kompenserende tiltak i Haugesund, blant annet på Udland Omsorgssenter. Samtidig er det alt for stor usikkerhet knyttet til trafikale forhold og utkjørsel. Plasseres den i Karmsundgata, der den er i dag, slipper man det. For meg er det derfor en gåte at man kan konkludere som man har gjort, sier Indbjo.

Etter flere måneder med politisk uro sa politikerne i Karmøy kommune i 2016 ja til å slutte seg til et brannsamarbeid, men bare under forutsetning at en ny hovedbrannstasjon ble plassert i aksen Raglamyr – Norheim. Dette området ble i en tidligere ROS-analyse pekt på som den beste plasseringen. Siden har rapport etter rapport vist at området på langt nær er så ideelt som først antatt.

At ekspertgruppen sitt mandat likevel kun har vært å vurdere tomtevalg innenfor aksen Raglamyr – Norheim mener Indbjo viser at tomtevalget er politisk styrt og ikke faglig styrt. Han beskylder nå Karmøy kommune for å ha utøvd politisk press på ekspertgruppen.

– Her virker det som om det har vært et politisk spill i kulissene fra Karmøy kommune inn mot arbeidsgruppen. Jeg kan ikke se noen annen grunn til at de har valgt det nest beste alternativet, sier Indbjo.

Sender regningen til Haugesund

Det nye brannsamarbeidet består at i dag av ni eierkommuner. Den 1. juli blir de kommunale brannvesenene samlet under det nye selskapet Haugaland brann og redning IKS. En nye hovedbrannstasjon må i den forbindelse bygges. Hvis den bygges i Industrigata sør i Haugesund, mener Indbjo det vil kunne få store økonomiske konsekvenser for Haugesund kommune.

– Haugesund kommune er den enste kommunen som utifra anbefalt plassering må gjennomføre kompenserende tiltak, både nord i Haugesund og i sentrum. Bystyret vedtok at vi skulle gå inn i et brannsamarbeid for å få en bedre beredskap og på sikt få en billigere tjeneste. Nå kan det se ut som om IKSet sender regningen videre til innbyggerne i Haugesund og at vi får en svekket beredskap. Det kan ikke jeg gå med på, og jeg tror det blir vanskelig for bystyret i Haugesund å akseptere et samarbeid der vi får en dyrere løsning og en svekket beredskap, sier Indbjo.

At det kan bli vanskelig å få gjennomslag for tomta sør Haugesund kommune er åpenbart. Flere politikere i Haugesund som Hnytt har snakket med mener Karmsundsgata 59, der dagens brannstasjon ligger, må taes med i de videre vurderingene. Kommunalråd og gruppeleder for Høyres bystyregruppe i Haugesund, Harald Larssen Lønning, påpeker at forutsetningene alltid har vært at det er brannfaglige vurderinger som skal ligge til grunn for tomtevalget.

Det beste faglige rådet for regionens beredskap er slik jeg ser null-alternativet der dagens stasjon ligger. Det vil være vanskelig for oss å gå for noe annet enn det som gir best beredskap for innbyggerne i regionen. Lokalisering av brannstasjon må ikke bli en kommunedebatt, men en regionsdebatt. Da må vi heve oss over kommunegrensene, og det forventer jeg at representantskapet gjør, sier Larssen Lønning.

Må velge utifra faglige vurderinger

Heller ikke varaordfører i Haugesund, May Britt Vihovde (V) lar seg begeistre over tomtealternativet sør i Haugesund.

– Vi forventer at den løsningen som blir valgt gir den beste beredskapen for Haugesund. Jeg er i utgangspunktet positiv til et IKS-samarbeid, men jeg er opptatt at at dette ikke skal svekke beredskapen i Haugesund. Jeg forventer at dette blir diskutert på eiermøte mandag, sier Vihovde.

Hun mener det er synd hvis man nå havner i en nye debatt om lokalisering.

– Det er veldig mye annet bra som er kommet frem i rapporten og jeg mener den gir et godt bilde av hvilke behov regionen tår overfor. For meg blir det imidlertid helt tullete hvis man ikke skal velge det som er den beste plasseringen, uavhengig av hvilke begrensninger som ligger i selskapsavtalen, sier Vihovde.

Det her ikke lykkes Hnytt å komme i kontakt med Karmøyordfører Jarle Nilsen (AP) for en kommentar.