Haugesund sjukehus

Friskmelder ikke økonomien

Tallene viser bedring i resultatet for september, men økonomien i helseforetaket kan ikke friskmeldes. Merforbruket fra i sommer henger fremdeles i, til tross for at overforbruket er redusert.

HELSE FONNA: Styret fikk i dag en grundig gjennomgang av den økonomiske situasjonen, spesielt med tanke på avviket i sommer. En av utfordringene er reduserte inntekter innen pasientbehandling og for høye personalkostnader. Til tross for færre sykehusinnleggelser i fjor ble det brukt mere pengar på overtid og innleie, melder helseforetaket.

​Samtidig får flere pasienter behandling poliklinisk, og færre ligger inne til døgnbehandling

– Dette en ønsket utvikling faglig sett, men inntektssystemet fra staten er foreløpig ikke tilpasset endringen, sier styreleder Kjell Arvid Svendsen i pressemeldingen.

Tallene viser at nye, dyre og godkjente medisiner til blant annet alvorlig kreftsyke ikke er kompensert av staten. Disse kostnadene må dekkes av penger som allerede er fordelt til andre oppgaver. Styret peker på behovet for stram budsjettdisiplin.

Færre korridorpasienter

Helse Fonna har det siste året hatt et sterkt fokus på å redusere antall korridorpasienter. Kravet er at det ikke skal ligge pasienter i korridorene. Undersøkelser viser at korridorpasienter svekker tryggheten til pasientene.

I september var 2,1 prosent av de innlagte i Helse Fonna korridorpasienter. Det er utarbeidet rutiner for å endre opptaksgrensen når det er fullt på et sykehus. Dette skjer i det daglige, og sykehusene i Odda, Stord og Haugesund fungerer som sykehus i nettverk, der ledig kapasitet blir benyttet.

Vurderingskompetansen av lege i akuttmottakene er også styrket, det er utarbeidet nye retningslinjer i mottak og på sengeposter og det er et langt større samarbeid på tvers av klinikker og avdelinger både i  og mellom sykehusene.

– Det er både gledelig og viktig at sykehusene i foretaket samarbeider om ledig kapasitet, slik at vi kan unngå korridorpasienter, sier Svendsen.

Styret følger situasjonen tett og er fornøyd med utviklingen.

Redusert ventetid for barn og unge

Det var i september 46 dagers ventetid innen psykisk helsevern for barn og unge. Det er over målkravet på 35 dager, men det har likevel vært en positiv utvikling med kraftig reduksjon i ventetiden.

Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter ved sykehusene i Helse Fonna var i september på 64 dager. Kravet er 60 dager.

Det har  vært høyere aktivitet både på poliklinikk og sengeposter enn planlagt i september.

ByggHaugesund2020

Helse Fonna har fått innvilget lån til nytt sykehusbygg i Haugesund via statsbudsjettet for 2018. Byggeprosjektet blir kalt ByggHaugesund2020. I høst vil det bli inngått avtale om grunnarbeid og tilrettelegging av tomt på vestsiden av dagens sykehus.

I november blir det sendt ut anbudspapirer for entreprenører som vil konkurrere om totalentreprisen på bygget.

Styret i Helse Fonna fikk i dag informasjon om nye, teknologiske løsninger i det nye sykehuset. Blant annet vil et fullautomatisert laboratorium føre til at blodprøver som er tatt av pasientene automatisk vil bli sendt til laboratorieanalyse. Blodprøven blir plukket fra bånd og satt i kjøleskap. Deretter kan roboter hente ut prøven for nye analyser etter hvert som legen trenger flere prøvesvar.

Videre skal det bli innført digital skilting, og innsjekk og betaling via automater. Pasientverter skal hjelpe dem som trenger hjelp med innsjekking eller hjelp til å finne fram i sykehuset.