Siste:

INTERPELLANTEN OG ORDFØREREN: Trine Meling Stokland spurte, men følte ikke at ordfører Arne-Christian Mohn svarte skikkelig på spørsmålene hennes. Mohn mente at svaret var mer enn godt nok.
INTERPELLANTEN OG ORDFØREREN: Trine Meling Stokland spurte, men følte ikke at ordfører Arne-Christian Mohn svarte skikkelig på spørsmålene hennes. Mohn mente at svaret var mer enn godt nok.
Terje Emil Johannesen

Er redd for at folk forsvinner i papirene

Er det på tide å ta et oppgjør med bestiller-utfører-modellen som i så stor grad dominerer dagens kommunale tjenester? SV’s Trine Meling Stokland stilte spørsmålet i en kritisk interpellasjon i Haugesund bystyre onsdag kveld.

HAUGESUND: – Bidrar bestiller-utfører modeller til kvalitet og effektivitet i kommunale tjenester, spurte Stokland. Ordfører Arne-Christian Mohn (Ap) ga i sitt svar få forhåpninger om at denne organiseringen vil bli endret med det første.

I innlegget sitt trakk Stokland fram flere hverdagsbilder fra ulike kommunale virksomheter:

– Jeg husker godt vaktmesteren på Solvang skole. Han hadde verksted under skuret og malte paradisstrekene når de var slitt. Han skifta lysrør i klasserommet og kjefta litt på oss når vi ikke skylte melkekartongene godt nok. Jeg husker også tannlegen og helsesøster som hadde kontor i bygget som senere ble omgjort til SFO. Sånn er det ikke lenger, mest sannsynlig fordi det kostet for mye penger.

– I dag må skolen bestille reparasjon utenfra når lysrør går i klasserommet., fortsatte hun. Melkekartongene er lærerens ansvar og paradisstrekene har ikke blitt malt på mange år. Skoletannlegen har forlatt skolen for lengst og helsesøster kan treffes sjeldnere enn før.

Først bestilling og vedtak

Den samme utviklingen ser hun også innen helse og omsorg. Det er ikke lenger fysio- eller ergoterapeut på sykehjemmene. Dersom pasienter skal trenes opp etter fall eller operasjoner må det bestilles og treffes vedtak om fysioterapi. Er du langtidspasient må du i tillegg belage deg på å ikke kvalifisere til å motta en slik tjeneste.

– Vaktmester er det heller ikke. Dersom ventilasjonssystemet bråker, lysrør går eller oppvaskmaskinen svikter, må det bestilles reparasjoner utenfra. Jeg kjente en sykehjemspasient som likte å lese på sengen, men når lyspæren – i den litt for avanserte – leselampen gikk på en fredag og måtte hun vente med å bruke den til neste uke. Lyspæreskift måtte bestilles og utføres av Byggsupport.

Gjennomsyrer hverdagen

Hun viste til at bestiller-utfører modeller også gjennomsyrer hverdagslivet til hjemmeboende eldre og hjelpetrengende. Hjemmetjenesten kan ikke lenger sette over kaffen eller ta med avisen uten vedtak, eller hjelpe til med morgenstellet uten å rapportere at tjenesten er utført. Å sette seg ned å ta en prat er det sjelden tid til, da minuttene som er satt av til hvert vedtak går fort.

– Svært mange kommunale tjenester må med andre ord bestilles før de blir behandlet. Behandles før de vedtas. Vedtas før de utføres og utføres før det rapporteres, konstaterte hun, samtidig som hun raskt la til at hun ikke ønsket å kritisere verken de som bestiller eller de som utfører tjenester. De gjør en utmerket jobb innenfor rammene som er satt.

– Men det er en kritikk av et system som vi mener at har vippet over. Det svekker tilliten mellom de som gir og de som mottar tjenester, og dreper fagligheten til dyktige ansatte i kommunen.

Finnes det andre måter?

Stokland viste til at det ikke er bare i Haugesund at det er slik. New public management med mål- og resultatstyring, bestiller-utfører modeller og ulike former for innsatsstyrt eller aktivitetsbasert finansiering gjennomsyrer kommune-Norge, sykehusene, universitetene, høgskolene og andre offentlige og private virksomheter. Effektiv tjenesteproduksjon er begrepet som ofte blir brukt for å legitimere denne måten å organisere og styre på.

– Men er det så effektivt som det påstås å være, spurte hun og la til at hun er innforstått med at Haugesund kommune ikke har økonomi til å ansette vaktmestre på alle byens sykehjem og skoler. Men all den tid kommunale bygg står for fall og det kreves millioner av kroner på å ruste dem opp, så mener hun at bystyret i det minste må vurdere nye og bedre måter å organisere vedlikeholdsarbeidet på.

– Jeg mener heller ikke at vi skal legge ned vedtakskontoret med det første. Men jeg mener at de flinke folkene som jobber der heller bør bruke tid og ressurser på overordnede saker og på å møte menneskene som de treffer vedtak for, framfor detaljvedtak eksempelvis om hvor mange minutter hjemmetjenesten får til kaffikoking eller hente avisa.

– SV ønsker at Haugesund kommune retter et kritisk søkelys på hvordan vi organiserer og styrer tjenestetilbudet vårt på en best mulig måte, og la tre spørsmål fram for ordføreren:

1) Har Haugesund kommune gjort en grundig vurdering av i hvilken grad ulike tjenester skal organiseres og styres ved bruk av bestiller-utfører modeller?

2) Har kommunen vurdert kvalitetsmessige og økonomiske sider ved alternative løsninger?

3) Vil ordfører sørge for at dette blir satt søkelys på dette i forbindelse med evaluering av ny organisasjonsstruktur?

Rettssikkerheten styrer mye

Ordfører Arne-Christian Mohn hadde forelagt spørsmålene for rådmannen, som for sin del viste til at den administrative ledelsen har et kontinuerlig søkelys på organisatoriske, kvalitetsmessige og økonomiske sider i forvaltning og drift av Haugesund kommune.

– Innenfor helse og omsorg behandler Vedtakskontoret alle søknader om pleie og omsorgstjenester i kommunen. Søknadene behandles individuelt, og enheten fatter i hovedsak enkeltvedtak hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Forvaltningsloven. Virksomhetene gir deretter tjenester basert på enkeltvedtak, skriver rådmannen og mener at dette sikrer den enkelte tjenestemottakers rettssikkerhet, blant annet ved at det gis klageadgang på vedtak. Han peker videre på at en standardisering av tidsbruk på de vanligste tjenester det gis vedtak om dessuten sikrer en likebehandling av tjenestemottakere. Kommunen må forholde seg til en omfattende dokumentasjonsplikt og krav til internkontroll både i saksbehandlingen og ved utførelse av tjenesten.

Styringsinformasjon

Rådmannen er også opptatt av at modellen med aktivitetsbasert ressursfordeling gir kommunen god styringsinformasjon og fanger opp endringer knyttet til antall tjenestemottakere og pleietyngde. Det foregår ingen internfakturering knyttet til denne tjenesten. Han minner samtidig om at de tekniske tjenesteenhetene i Haugesund kommune ikke har innført bestiller-utfører modellen i rendyrket form, men benytter arbeidsverktøy for bestilling og utførelse av tjenester internt.

Gått bort fra to-nivåmodellen

Rådmannen peker deretter på at fram til 2015 var kommunen organisert i en to-nivåmodell. Organisasjonsmodellen ble evaluert i 2013. Fra 2016 er kommunen organisert etter en sektormodell med flere ansvarsnivå og med tydelig delegert ansvar og myndighet.

– Målet med omstillingen og omorganiseringen er at Haugesund kommune skal være bedre rustet til å drifte gode og effektive tjenester og kunne omstille seg ved behov. For å lykkes med disse utfordrende oppgavene må organiseringen av kommunen være hensiktsmessig. Evalueringen av organisasjonen skal gjennomføres i løpet av 2017. Evaluering og kontinuerlig omstilling er nødvendig fordi kommunen står overfor store muligheter og krevende oppgaver, skriver rådmannen blant annet.

Ordfører Arne-Christian Mohn sa seg enig med rådmannen om behovet for å videreutvikle organisasjonsmodellen og ha kontinuerlig søkelys på effektiv drift, god kompetanseutnyttelse, tydelige lederroller og ansvarsforhold. Lenger gikk han ikke i forhold til Trine Meling Stoklands problemstillinger.

Forsvinner i papirene

Stokland påpekte derfor overfor ordføreren at hun ikke hadde fått svar på spørsmålene sine. Hun var fullt klar over at formalitetene må være på plass, men stygt redd for at pasientene og brukerne forsvinner i papirene. Det er en formildende omstendighet at kommunen ikke har valgt å konkurranseutsette de tjenestene det her er snakk om.

Marius Rønnevik (V) minnet om at alt ikke var bedre før. Bystyret har store ambisjoner innenfor skole og omsorg. De ansatte leverer tjenester av god kvalitet innenfor trange økonomiske rammer. For sin del var han ikke mest bekymret for bestiller-utfører-modellen. Tallene viser at tjenestevolumet i kommunen tross alt øker innenfor helse og omsorg. Han var enig i at det er viktig å vurdere hvordan de ansatte jobber, men det er mye viktigere å sikre faglig nivå og at alle som har rett til hjelp, får det.

Stokland repliserte ved å si seg enig med Rønnevik at det er viktigere å bruke de pengene kommunen har på å gi bedre tjenester, men var óg opptatt av å la lærere få være lærere og ikke vaktmestre.

Mer ble sagt og diskusjonen om dette er heller ikke slutt. Fordi det er langt mellom denne form for debatter i bystyret og også forteller noe om hvilken rolle et skarpsindig bystyremedlem kan spille for å sette fokus på en kommunal hverdag som opptar mange, var det egentlig greit å gi dette bildet av hva som rørte seg da Trine Meling Stokland interpellerte i Haugesund bystyre onsdag kveld.