Siste:

Terje Emil Johannesen

Mannlige førskolelærere garantert jobb

Mannlige førskolelærere vil ha et hjertelig, åpent arbeidsmarked i Haugesund i mange år framover. Haugesund bystyre vedtok onsdag kveld at minst en femtedel av den faglige bemanningen i byens barnehager bør bestå av hankjønn.

BYSTYRET I HAUGESUND: Det var Venstres May Britt Vihovde som under behandlingen av Kvalitetsmeldingen for skolene og barnehagene i Haugesund fremmet forslaget som ble vedtatt mot sju stemmer, Fremskrittpartiets gruppe.

–Skal vi kunne oppnå en bedre kjønnsbalanse så må vi sette oss et mål og sette inn konkrete tiltak for å nå dette målet. Vi har i dag 35 barnehager i kommunen, hvorav fem er kommunale. Vi kjenner ikke til om private barnehager er bedre enn kommunale, vi må se på tiltak som sikrer en økning i alle barnehagene. I tillegg ser vi at vi har skeiv kjønnsbalanse også i skolen, særlig i grunnskolen, sa Vihovde og fremmet et forslag om at kommunen skal ha som målsetting å oppnå en andel på 20 prosent menn i barnehagene, noe som er i tråd med gjeldende nasjonale målsettinger.

–Og vi ber rådmannen legge frem en tiltaksplan for hvordan vi skal klare dette. Tilsvarende ber vi om å se på hvordan vi kan sikre bedre kjønnsbalanse i grunnskolen., sa hun og la fram et forslag i tråd med dette. Det ble som nevnt vedtatt med et klart flertall.

På stedet hvil

For øvrig ble bystyrets behandling av Kvalitetsmeldingen en mer eller mindre tverrpolitisk bekymring for at mange byens skoler står på stedet hvil både i hvilke læringsresultater som oppnås og når det gjelder bekjempelsen av mobbing. Lederen i Oppvekstutvalget, Kjell Inge Bråtveit (Ap), var på utvalgets vegne Ikke fornøyd med læringsresultatene.

–Vi har for mange elever på nivå 1 både i barne- og ungdomsskolen. Det er satt i gang prosjekter som vi håper gir resultater. Utvalget har etterlyst flere tiltak. Ledelsen må i større grad lede læringsarbeidet på skolene, ikke minst utnytte bedre den kompetansen som finnes, sa Bråtveit blant annet, og ga samtidig ros til administrasjonen. Den har vært opptatt av den generelle del av læreplanen med særlig vekt på å gi barna sosial kompetanse. Han har tydeligvis stor tro på flere av de prosjektene som pågår for å bedre situasjonen. Samtidig er han bekymret for at flere av byens skoler sliter med økt mobbing.

–Vi må huske på at noen skoler er nede i null, mens andre er over seks prosent registrert mobbing, sa han og viste til at de skolene med høy mobbeprosent nå blir fulgt spesielt opp. For noen av skolene er situasjonen meget bekymringsfull.

For lite detaljert

Harald Larssen Lønning (H) viste til at dataene viser at haugesundskolen har hatt null framgang siden 2009. Også han var særlig bekymret for høy mobbing ved enkelte skoler.

Samtidig var han misfornøyd med at Kvalitetsmeldingen var lite detaljert om hvilke skoler dette var.

–A og B-skoler forsvinner ikke ved at det ikke synliggjøres i meldingen hvem disse skolene er. Over 6 prosent mobbing er et varsko for bystyret. Vi foreslår at den enkelte skole skal synliggjøres i meldingen og generelt gi oversikt over utviklingen på den enkelte skole over tid, for eksempel ti år, sa han.

Bråtveit repliserte: –Vi har alle tallene i Oppvekstutvalget og det jobbes aktivt fra utvalgets side.

Lett å slite seg ut

May Britt Vihovde (V): –Ungene skal ha en god oppvekst. En lykkelig barndom gir et godt voksenliv. Vi har gode barnehager og skoler i Haugesund. Det skjer mye bra utviklingsarbeid ved skolene i Haugesund. Ressurstilgangen skaper imidlertid begrensninger og fører til at det er lett å slite seg ut.

–Vi må gjøre hva vi kan for å bedre skoleøkonomien i Haugesund, oppfordret hun.

Trine Meling Stokland (SV) savnet en omtale av SFO-tilbudet i Kvalitetsmeldingen og foreslo at meldingen for framtiden også må inkludere en SFO-omtale.

Tor Inge Fredriksen (Ap) påpekte at de i løpet av de siste ti årene er skolenes andel av kommunens driftsbudsjett redusert fra 29 til 21 prosent.

–Vi ligger dessverre lavere både i forbruk og investeringsmidler til skole enn i sammenlignbare kommuner, sa han.

Jarle Utne Reitan (H) sa i en replikk at dette var oppriktig manns tale. Han takket for erkjennelsen fra dagens posisjon om at innstrammingen og omstillingene i byens økonomi begynte for mange år siden under regimet til et borgerlig flertall.

Tverrpolitisk erkjennelse

Flere hadde ordet. Vi fikk ingen felles løfter knyttet opp mot kommende budsjettbehandlinger, men det er tydelig at det bygger seg opp mot en bred tverrpolitisk erkjennelse i bystyret om at de økonomiske rammene til Haugesundskolen må økes.

Oversendelsesforslaget til Harald Larssen Lønning om at Kvalitetsmeldingen i større grad skal synliggjøre tallene for hver skole, falt med 26 mot 23 stemmer.

Trine Meling Stoklands forslag om at SFO-tilbudet må med i Kvalitetsmeldingen ble enstemmig vedtatt.

Og som nevnt: May Britt Vihovdes forslag om andel mannlige førskolelærere ble vedtatt mot sju stemmer (Frp).