Siste:

FORNØYD MED BUDSJETTFORSLAGET: Haugesund Høyre og Harald Larssen Lønning synes rådmannens budsjett er et godt utgangspunkt for 2018.
FORNØYD MED BUDSJETTFORSLAGET: Haugesund Høyre og Harald Larssen Lønning synes rådmannens budsjett er et godt utgangspunkt for 2018.
Arkivfoto

Læringsresultatene på stedet hvil

Haugesundpolitikerne er bekymret for at grunnskolen i byen står på stedet hvil i oppnådde læringsresultater. I formannskapet onsdag var det tegn på uro da den Kvalitetsmeldingen for barnehage og skole 2016 ble behandlet.

LOKAL OPPVEKSTPOLITIKK: Nasjonale prøver på 5. trinn for Haugesund kommune viser at læringsresultatene etter småskoletrinnet ligger under landsnittet. Dette er en tendens kommunen har sett gjennom flere år. Det er forskjeller skolene imellom.  Selv om resultatene på nasjonale prøver er bedre på 8. og 9. Trinn,  slår meldigen fast at det er behov for å bygge kapasitet på alle trinn. Andel elever på de laveste mestringsnivåene må reduseres og andelen på de øverste økes. Den samme utviklingen er ønskelig i forhold til eksamensresultatene.

Elevundersøkelsen viser at elevene har god støtte fra lærerne, men at det er et forbedringspotensial i forhold til faglige utfordringer helt opp til 10. trinn.

–Det betyr at det vil være nødvendig å starte en prosess for å gå i dybden på dette området, slår meldingen fast.

 

Lite informasjon i gjennomsnittstall

I formannskapet var det i første rekke Høyres Harald Larssen Lønning som tok tak i Kvalitetsmeldingen.

–Det blir utrolig vanskelig for oss å se om vi gjør ting riktig i skolen om vi kun får gjennomsnittsmålinger. Skal vi tro papirene vi har foran oss, har Haugesundskolen hatt null fremgang i resultater sider 2009. Ut i fra disse papirene vet ikke vi om andelen minoritetsspråklige barn, som har hatt særskilt økning siden 2010, rammer enkelte skoler ekstra hardt. Det kan være store kontraster som ikke kommer frem, sa han og viste til at tidligere i år foreslo å fordele de siste tre prosentene av skolebudsjettet etter sosioøkonomiske forhold i skolekretsene.

–Ut i fra informasjon jeg har mottatt er det nettopp enkelte skoler som har større utfordringer enn andre, og det er skoler som hadde fått mer midler med denne modellen, sa han og fortsatte:

–Det sies i kvalitetsmeldingen bl.a. at Haugesundsskolen har et utviklingspotensial i forhold til læringsresultatene. Flere av de nasjonale prøvene viser resultater under eller omtrent på landsgjennomsnittet, der spesielt resultatene i matematikk gir grunn til bekymring. Slik har det vært i flere år.

 

Vil ha oversikt over ti år

Harald Larssen Lønning viste videre til at Haugesund kommune har mottatt ekstra midler for å styrke lærertetthet 1-4 klasse.

–Tilbakemeldinger vi har fått er at det i realiteten ikke har blitt en økning på grunn av at kommunens sparetiltak treffer samme sted, sa han og viste til at han for få dager siden på vegne av egen gruppe hadde sendt over en rekke spørsmål til rådmannen hvor han ba om der detaljert informasjon. Blant annet spurte han om det var mulig å få utarbeidet en oversikt over den enkelte skole over tid (for eksempel 10 år) på karakter-resultater, mobbing, budsjett/regnskap, elevtall og lærertetthet.

–Er det skoler som skiller seg ut fra gjennomsnittet i resultater og mobbetall? Og videre:

Er det rimelig å tro at vi kan forvente en forbedring av resultatene i skolen med tanke på de mål vi har satt oss, samt på bakgrunn av de foreslåtte tiltak og de økonomiske innsparingene en har foretatt og som kommer til å bli gjort?

Lønning ga klart uttrykk for at han og Høyre ønsker at den årlige Kvalitetsmeldingen i større grad skal synliggjøre den enkelte skole i alle resultater som blir presentert. Mål må konkretiseres, vage tiltaksformuleringer må strammes kraftig opp.

 

– Tallene er tilgjengelige

Lisbeth Bakkevik, skoleansvarlig i rådmannsstaben, kommenterte Lønnings innlegg og opplyste at kommunen selvsagt har alle fakta på bordet om den enkelte skole. Tallene er tilgjengelige, og det er først og fremst Oppvekststyret som får oversikt over elevtall, spesialundervisning, antall læretimer med mer og som har full frihet til å anvende disse tallene i oppfølgingen av Kvalitetsmeldingen.

Hun kommenterte også spørsmålet om lærertetthet. Det var én lærer pr 15,1 elev i 2015. De ferskeste Kostra-tallene fra i år viser en lærertetthet på 14,7.  Hun fortalte også at kommunen i år har fått 8 ekstra millioner fra staten for å

videreføre og styrke innsatsen.

For øvrig ønsket hun og rådmannen å forfølge Lønnings spørsmålsliste og ta hensyn til dem i utformingen av neste års Kvalitetsmelding.


Ikke snakk om å rangere skolene

Ingeborg Skjøllingstad (Ap) spurte Lønning om Høyre ønsket å rangere byens skoler.

Lønning: –Nei, det gjør vi ikke. Men vi vil ha kunnskaper nok til å gjennomføre styrkingstiltak på de skolene som trenger det.

Sjur Risanger (H) spurte Bakkevik om det har hatt effekt at Haraldsvang fikk fem ekstra lærerstillinger.

Bakkevik: –Foreløpig er det ikke foretatt noen evaluering av dette fireårsløpet. Selv om elevene har gitt tilbakemeldinger om at det har vært positivt med flere voksne i klasseværelset, kan hun ikke se noen endringer i resultatene

Svein Erik Indbjo (Frp) viste til meldingens tekst om særskilte utfordringer i barnehagene når det gjelder oppfølgingen av fremmedspråklige barn.

Kommunaldirektør Tore Håland lovet Indbjo svar om 1 år.

Ingeborg Skjøllingstad: – Det som er bra at vi på tross av anstrengt økonomi, scorer høyt på en rekke felt. Det er bra. Men: småskolen vår har lavere læringsresultater enn landsgjennomsnittet. Hvilke tiltak settes inn overfor disse skolene?

Bakkevik: –Vi følger opp overfor skolelederne og vurderer sammen om tiltakene har vært rette. Vi har laget forpliktende leseplaner og så snart at flere elever hang etter. Vi jobber systematisk hele veien.

May Britt Vihovde (V) viste til at andelen mannlige ansatte i barnehagene er lav. 20 prosent menn er målsettingen på nasjonalt nivå. Haugesund har litt over 7 prosent menn.

Tore Håland minnet om at hovedtyngden av barnehager i byen er private.

–Vi har ikke styringsrett overfor private barnehager.

Gjennomgangen av Kvalitetsmeldingen i formannskapet førte ikke til at det ble fremmet noen endringsforslag. Det ble fra enkelte antydet at det kan skje i bystyret, ikke minst var det et signal fra Høyres gruppe.