KVERNAHAUG-PROSJEKTET: Slik er arkitektens presentasjon av boligprosjektet på Kvernahaugen. (Brekke, Helgeland og Brekke).
KVERNAHAUG-PROSJEKTET: Slik er arkitektens presentasjon av boligprosjektet på Kvernahaugen. (Brekke, Helgeland og Brekke).

Kvernahaug-klagen ble avvist

Torsdag setter Plan- og miljøutvalget i Haugesund etter alt å dømme siste punktum i den opprivende striden om reguleringsplanen for Kvernahaugen. Fylkesmannen har ikke vesentlige merknader til kommunens lovforståelse og faglige skjønn og har stadfestet kommunens vedtak.

AVVISTE KLAGEN: Reguleringsplanen legger til rette for etablering av konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse, blokkbebyggelse, punkthus, arealer for uteopphold og lek og grønnstruktur over et samlet areal på ca. 52 dekar og inneholder 114 boenheter. Området ligger tett opp mot inngangen til Djupadalen. De som bor i området fra før har reagert negativt på foreslått trafikkløsning. Beboerne har ønsket seg atkomst via Skjoldavegen, noe fagfolkene i vegvesenet, fylkeskommunen og kommunen har stilt seg negative til. Dermed skal trafikken gå gjennom et område som de mener allerede er belastet.

– Ikke tatt hensyn til

Etter flere runder i planbehandlingen, gjorde bystyret endelig vedtak i september 2015 der flertallet godkjente planen. Vedtaket ble i november påklaget av Kvernahaugen Velforening, Solvangtoppen Velforening, Grønhaug Velforening, Stenslandsmarka Vel, Hauge Vel, Ramsdalen Borettslag 1, Ramsdalen Borettslag 2 og Ramsdalen Vel. De mente blant annet at deres rett til medvirkning ikke er ivaretatt og viser til at ingen av velforeningenes innspill og kommentarer er tatt hensyn til i kommunens behandling av planforslaget.

Enig med kommunen

Når det gjelder trafikkløsningen mener de at den ikke er tilstrekkelig utredet, at trafikksikkerheten
ikke er tilstrekkelig ivaretatt. Fylkesmannen viser på sin side til at spørsmålet om atkomst har vært gjenstand for omfattende behandling i planprosessen.

– Kommunen vurderer Haakonsvegen som den foretrukne atkomst. Vegen har tilstrekkelig bredde og er i dag mindre trafikkert enn Skjoldavegen. Statens vegvesen som fagmyndighet har sluttet seg til denne vurderingen. Atkomst fra Skjoldavegen er vurdert av kommunen i samråd med vegvesenet
som fant at løsningen ikke er realistisk på nåværende tidspunkt på grunn av kostnadene, heter det blant annet i Fylkesmannens svar.