KAN BLI NEDLAGT: Dersom Etne VGS legges ned, så vil elevene kunne få plass ved Ølen VGS.
KAN BLI NEDLAGT: Dersom Etne VGS legges ned, så vil elevene kunne få plass ved Ølen VGS.

Rogaland åpner døra for Etne-elever

Rogaland fylkeskommune stiller seg etter alt å dømme positiv til å ta imot elevene ved Ølen VGS dersom Etne VGS legges ned. Fylkesutvalget i Rogaland skal drøfte saken på sitt møte den 7. juni.

Hordaland fylkeskommune sin skolebruksplan er ute på åpen høring med uttalefrist 1. juli. Meningen er at fylkestinget i Hordaland skal sluttbehandle planen den 4. oktober. Blant forslagene er at Rubbestadnes vgs og Fitjar vgs legges ned. Tilbudene blir flyttet til Stord vgs. Videre blir Etne vgs foreslått lagt ned. Hordaland vil konkludere pågående samtaler for vurdering av mulig felles skole for kommunene Vindafjord og Etne vert videreført.

Les også: Hvem betaler prisen av nedleggelse av Etne videregående skole? 

Godt samarbeid

Fylkesrådmannen I Rogaland har bestemt seg for å komme med høringsuttalelse basert på punktet som gjelder forslag om nedleggelse av Etne VGS. Han viser til at det er satt ned en arbeidsgruppe som har sett på muligheten for å slå sammen skolene Etne VGS og Ølen VGS ved bruk av vertsfylkesmodell. Arbeidet stoppet opp våren 2015 fordi fylkestingene i Hordaland og Rogaland ønsket å prøve ut et forsøk med søking på tvers av fylkesgrensen. Forsøket ble første gang gjennomført ved innsøkingen til skoleåret 2015/2016, men er også brukt i forbindelse med innsøkingen til kommende skoleår. Ordningen åpnet for at ungdom som bor i kommuner langs fylkesgrensen Rogaland/Hordaland kan søke seg til videregående skoler i nabofylket som ligger i disse kommunene.

–For Rogaland har ordningen fungert svært godt, konkluderer fylkesrådmannen.

Har plass nok

Han viser videre til at det ved Ølen VGS er plass til 80-100 flere elever i forhold til dagens elevtall. Det betyr at dersom Etne legges ned, så vil elevene kunne få plass ved Ølen VGS. De fleste av utdanningsprogrammene ved Etne VGS vil kunne videreføres ved Ølen VGS. Derfor stiller fylkesrådmannen seg positiv til et videre samarbeid med Hordaland slik at elevene i regionen får et godt og fremtidsrettet videregående tilbud.