Foto fra nettsiden til SOS rasisme
Foto fra nettsiden til SOS rasisme

Krever full frifinnelse av Larsen 

Advokat John Christian Elden forlanger full frifinnelse for hovedperson Kjell Gunnar Larsen i SOS Rasisme-saken, som etter alt å dømme avsluttes i Haugaland tingrett i morgen.  

SOS RASISMERETTSAKEN: Eldens prosedyre for retten i dag var en imponerende og grundig gjennomgang av hele det juridiske grunnlaget for saken. Han var lite imponert over politiets forberedelser til denne omfattende rettsaken mot åtte tillitsvalgte i den landsomfattende organisasjonen, som på sitt høydepunkt hadde over 40.000 medlemmer. I dag ligger organisasjonen med brukket rygg som følge av opphør av statlige tilskudd og lokal rettsforfølging.

2 år og 9 måneder

Aktor Hallvard Garshol Bjørndal hadde tidligere i dag  bedt tingretten idømme Kjell Gunnar Larsen en straff på mellom 3 år til 3 år og 6 måneder. Han mente at Larsen burde få et fradrag for den lange saksbehandlingstiden  og konkluderte med å foreslå en straff på 2 år og 9 månder , hvorav 1 år og 3 måneder betinget med en prøvetid på 2 år.  Han burde også få et varetektsfradrag på 58 dager. Larsen burde videre betale erstatning til NAV på 504.000 kroner minus 116.000, det vil si kr 387.280,-.  Dessuten forlanger aktor en  inndragning med fradrag for betalte regninger Haugesund SOS Rasisme på 732.021 kroner. Disse midlene mener aktoratet at skal betales tilbake til Haugesund SOS Rasisme.

Etterforskning underveis

Kjell Gunnar Larsens forsvarer har ristet oppgitt på hodet over at politiets arbeid med bevisførselen i saken har pågått mens saken har vært i gang. Antallet dokumenter er fordoblet underveis og det har vært vanskelig å sette seg inn i alle detaljer tidsnok.

Elden tok for seg den reduserte tiltalebeslutningen punkt for punkt og hadde en omfattende gjennomgang av gjeldende norsk rett på de ulike jussområdene, særlig om hva som kreves for å kunne fremme en bedrageritiltale.

– I bedrageritiltalene skal det foreligger subjektiv skyld og skyld uten tvil, slo han fast og spurte videre om hva som er uberettiget vinnings hensikt.  Det har ikke vært foretatt utbetalinger av Larsens mye omtalte ”private foreningskonto” til andre formål enn SOS Rasisme.

– Det foreligger ikke uberettiget vinnings hensikt, i denne saken, konstaterte han.

Ikke straffbart å misforstå

Han gikk også grundig gjennom regelverket for LNU og Tildelingsutvalget, var skarp på hvilke tidspunkter regelverket ble endret, kontroller gjennomført og tilskuddene til SOS Rasisme stoppet.

– Misforstår du som tillitsvalgt et regelverk, begås du ikke en straffbar handling. Det er mange flytende begreper, det finnes ikke en entydig definisjon, sa han og minnet om at i lovverket for religiøse og livssynsorienterte organisasjoner heter det at de selv kan fastsette på hvilke måter innmelding i dere samfunn kan skje på.

Han gikk nøye inn på medlemsbegrepet i tilskuddsreglene for nasjonale barne- og ungdomsorganisasjoner og viste blant annet til at et komiteflertall på Stortinget ikke støttet departementets forslag om at dobbeltmedlemskap ikke lenger skal kunne telles. Dobbeltmedlemskap betyr at samme person er medlem i ulike lokallagsaktiviteter i samme organisasjon.  Ved å kunne telle dobbeltmedlemskap slipper organisasjonen unødig byråkrati og dataregisterføring for å skille ut dobbelmedlemskap. Elden gikk gjennom praksis i SOS Rasisme og illustrerte hvilket tolkingsrom som fantes, ikke minst med bakgrunn i etablerte praksiser i organisasjonene.

Ingen ble straffet

Han illustrerte også hvordan funn av feilregistreringer i foreninger ikke hadde utløst sanksjoner, men alminnelige anmodninger om å endre praksis innen gitte frister.  Det ble altså ikke tilfellet for SOS Rasisme.

– Mange hadde misforstått bestemmelsene, men opplevde ingen straffesak av den grunn, sa han og mente at på flere punkt var det kortslutning på metodikken fra aktoratets side i gjennomgangen av praksis i SOS Rasisme. Han påviste også det uholdbare i at det skal foretas skjønnsvurderinger i ettertid på bakgrunn av en forståelse av regelverket som SOS Rasismes avgåtte ledelse fortsatt sier de er uenige i.  Elden mener at virksomheten deres var transparent, fulgte samme åpne praksis som andre organisasjoner og som er forsvarlig. Han mente at familiemedlemskapsproblematikken også var innenfor regelverkets rammer og anmodet retten om å holde utenfor saken det som politiet faktisk ikke har etterforsket og ført bevis for.

 Ikke bedrageri

Han mente at det ikke foreligger et objektivt bedrageri i denne saken, like lite som han mener at Larsen har stått for økonomisk utroskap.

– Jeg har vanskelig for å se logikken. Disposisjonene han har foretatt er i forhold til foreningens interesse. SOS Rasisme er ikke skadelidende av hans handlinger fordi tarven er ivaretatt, sa han og mente videre at det gjennom rettsforhandlingene heller ikke er påvist at offentlige stønader er brukt i strid med forutsetningene.

 Ingen personlig vinning

– Ingenting tyder på at han brukt pengene på seg selv, fortsatte Elden og viste til at  politiet har alle opplysninger om hans økonomi. Det foreligger ingen kontant- eller forbruksanalyse. Han har bokført regninger, bilag og kvitteringer på riktig sted.

– Det er dessuten ikke regnskapsplikt for dette. Det foreligger heller ingen anmeldelse fra organisasjonen om uberettigede uttak av foreningens midler. Dermed er det heller ikke grunnlag for å felle noen dom her fordi det ikke foreligger ikke utroskap. Pengene er legitime. De er brukt i tråd med organisasjonens formål, sa han. Avslutningsvis gikk han også gjennom kravet om å tilbakebetale NAV-trygden og argumenterte for hvorfor dette var et uberettiget.

Mye mer ble sagt fra hans side. Han avsluttet med å si at tidsbruken tilsier mildere dommer. Også fordi etterforskningen har funnet sted det siste halve året mens rettsaken pågikk, tilsier en mild dom. Elden mener også at det slik saken nå står er uberettiget å bruke ubetinget fengselsstraff.  Påstanden hans er at Kjell Gunnar Larsen blir å frifinne.

De andre forsvarerne slapp til på tampen av dagen i dag og de regner med å gjøre seg ferdig i morgen. Det har vært et langt løp for alle.

I vedhengte intervju med Larsen er hans svært lettet over at saken mot ham og de øvrige nå skrumper inn.