IMG_3137

Flertall for dagens satser

Haugesundspolitikerne skyver debatten om takst- og rabattsystemet I Haugalandspakken foran seg til onsdag i neste uke. Signalene i formannskapet er at det er et klart flertall om å holde takstene på dagens nivå.

HAUGESUND: Hoveddebatten tas altså i bystyret. De to mindretallspartiene, Fremskrittspartiet og Høyre, la fram hver sine alternative forslag. Skarpest i kanten var som ventet Svein Erik Indbjo (Frp) som viste til at bompengeringen nå har fungert i ni år uten at bystyretsintensjon om ny Karmsundsgate og ny Risøybru er realisert. Han vil ha et økt statlig bidrag, og foreslo at Haugesund kommune ikke stiller seg bak en takstøkning i Haugalandspakken. Videre at Haugesund Kommune mener at Haugalandspakken bør avvikles i sin helhet i 2023 som forutsatt da bompengepakken ble vedtatt”.

Høyre vil øke

Jarle Utne Reitan (H) la fram et forslag til vedtak der partiet understreker at regionens og næringslivets konkurransekraft må styrkes gjennom å bygge strengt nødvendig infrastruktur. For å realisere prosjektene i Haugalandspakken må en vurdere tiltak for å øke inntektene samtidig som en også må gjennomføre tiltak for å kutte kostnader.

På inntektssiden har Høyre fem punkter for å øke inntektene i Haugalandspakken, deriblant en heving av satsen fra 14 til 18 kroner for lette kjøretøy og fra 28 til 36 kroner for tunge kjøretøy.

Høyre vil kutte kostnader

For for å kutte kostnadene i Haugalandspakken, vil Høyre ha en gjennomgang av alle prosjekt med målsetting om å kutte kostnader og bygge 
billigere vei og være mer nøktern med tilhørende parkanlegg. Videre vil de ha økt fokus på bedre 
prosjektstyring, budsjett disiplin og kostnadskontroll. Markedssituasjonen må utnyttes; markedsutsiktene innen anleggsbransjen bør gi en 
effekt i lavere totalpris på anbud enn kalkulert.

John Inge Fredriksen (Ap) er enige med rådmannen om å holde seg på dagens nivå.

– Vi bør også ta med i vedtaket om at når situasjonen i regionen endrer seg, må vi ta saken opp til ny vurdering.

Ingeborg Skjøllingstad (Ap) foreslo at saken sendes bystyret uten realitetsavstemming og slik ble det.