VIL IKKE HA EN «OVERKOMMUNE»: Rådmann Arvid S. Vallestad (til høyre) ber nå formannskap og kommunestyre i Tysvær stille opp for lokaldemokratiet, noe ordfører Sigmund Lier er glad for.
VIL IKKE HA EN «OVERKOMMUNE»: Rådmann Arvid S. Vallestad (til høyre) ber nå formannskap og kommunestyre i Tysvær stille opp for lokaldemokratiet, noe ordfører Sigmund Lier er glad for.

Fylkeskommunen er ingen overkommune

Tysvær, Karmøy og Bokn kommuner går til frontalangrep på fylkeskommunens behandling av «Regionalplan for areal og transport på Haugalandet».

DEBATTEN OMKRING REGIONAL PLAN: Om planutkastet blir vedtatt i fylkestinget i sin nåværende form, tilrår rådmann Arvid S. Vallestad i Tysvær at vedtaket blir påklaget til Kommunal- og regionaldepartementet.

Vallestad har nå sendt saken til behandling i ekstra formannskapsmøte den 10. mai og i kommunestyret samme dag. Rådmann Sigurd Eikje i Karmøy kommune fremmer en tilnærmet identisk sak for behandling i sitt formannskap den 9. mai. Rådmannen i Bokn, Jan Erik Nygaard gjør det samme.

Den viktigste bærebjelken

Arvid S. Vallestad sier til Haugalandnytt at det viktigste og mest prinsipielle i saken er at de står opp for lokaldemokratiet.

– Arealmyndigheten er en av de aller viktigste bærebjelkene i det lokale folkestyret og som Stortinget nettopp har vedtatt å grunnlovsfeste. Dette er et spørsmål som er av helt avgjørende betydning for kommunene, både i arbeidet med tjeneste- og samfunnsutvikling og som demokratisk arena, sier han. Han peker på at særlig er problematisk at planforslaget forutsetter en ”interkommunal plan for innfasing av boligarealer i godkjente kommuneplaner for Haugesund, Karmøy, Tysvær og Sveio, basert på rekkefølge som angitt i regionalplanen”.

– Dette er en planbestemmelse som vil prioritere sentrumsutvikling i Haugesund (vekst fra sentrum og deretter «ut»), og som i meget stor grad vil begrense Tysvær, Karmøy og Sveio kommuner sine muligheter for å arbeide aktivt med arealutvikling i egen kommune, sier Vallestad.

Rikelig tilgang på arealer

Tysværrådmannen minner om at situasjonen på Haugalandet er annerledes enn i pressområdene på Nord-Jæren.

– Som region kjennetegnes vi av god tilgang på rimelige arealer og muligheter for differensiert bosetting og næringsutvikling tilpasset ulike behov. Det er vårt kanskje fremste konkurransefortrinn sammenlignet med byregionene sør og nord for oss, sier Vallestad og minner samtidig om at regionen nå er i en lavkonjunkturperiode der vi i større grad trenger å tilrettelegge for vekst:

– Det gjør vi ikke med rigide plan- og rekkefølgebestemmelser som prioriterer sentrumsutvikling og som vil redusere mangfoldet og gi økte kostnadsbarrierer for nye tiltak. Det er følgelig vanskelig å se gode grunner for at Rogaland fylkeskommune ønsker så sterk styring som man gjør i utkastet til regionalplan for areal og transport på Haugalandet. Vi har på ingen måte en unntakssituasjon som tilsier overstyring av kommunale planvedtak, og da må kommunenes arealmyndighet respekteres, sier han.

Vil ha tydeligere arbeidsdeling

Han ønsker at at kommunene på Haugalandet bør oppfordre til en tydeligere arbeidsdeling mellom Rogaland fylkeskommune (RFK) og Fylkesmannen i Rogaland (FMR) i plansaker.

– Vi ser det som forvanskende og prinsipielt betenkelig at fylkeskommunen som sideordnet folkevalgt organ har samme fokus som Fylkesmannen har, og at instansene med grunnlag i nasjonale planbestemmelser i stor grad fremmer merknader og innsigelser til kommunale planer på et ofte svært detaljert nivå, sier han og mener bestemt at fylkeskommunen bør konsentrere seg om et regionale utviklingsbildet og respektere at det er kommunene som er primær arealmyndighet.

Haugesund kommune er den eneste kommunen på Haugalandet som har sagt seg i hovedsak enig i det foreliggende utkast til Regional plan for areal og transport.