Risøy nord. Foto: Frank Krogh Kongshavn
Risøy nord. Foto: Frank Krogh Kongshavn

Haugesund sier ja, men vil ha ny bru

Både Rogaland fylkeskommune og Haugesund kommune er i hovedsak enige i anbefalingene som Statens Vegvesen kom med i vinter om hvilket konsept som bør legges til grunn for utvikling av byområdet Haugesund og aksen Aksdal-Flyplassen. Haugesund insisterer imidlertid på at ny Risøybru må være med.

FRAMTIDSPLANLEGGING: Den samlede prislappen for dette konseptet var som kjent i overkant av 7,3 milliarder kroner. Den kan bli høyere om ny Risøybru inkluderes. For øvrig er det snakk om å bygge et hovednett for gang- og sykkeltrafikk i byområdet i Haugesund med en kostnad på 2.5 mrd. kr. Videre skal E134 fra Helganeskrysset til Ørpetveit bygges og føres videre til kryss med E39 (Aksdal)  med fire felt. For i hvert fall deler av strekningen skal det vurderes å reservere to felt som sambruksfelt for kollektiv og næringstrafikk. På sikt må fv. 47 Karmsundgata bygges ut til fire felt dersom andre tiltak ikke er nok til å sikre en akseptabel framkommelighet. Det bør bygges et miljølokk over Karmsundgata som knytter sammen de to delene av byen på en tjenlig måte.

Vegvesenet har gjort oppmerksom på at det vil være begrensede midler til å gjennomføre tiltakene. Derfor mener det at  en satsing på gang- og sykkelvegutbyggingen i byområdet må prioriteres. Videre prioriteres ny Karmsund bru og videre utbygging av E134 høyt.

Saken behandles i fylkesutvalget tirsdag og i Haugesund formannskap onsdag førstkommende.

Målene kolliderer

Det synes å være en klar felles erkjennelse at målet i dagens Haugalandspakke, som ble godkjent 2007, ikke er forenlig med 0-vekst-målet i biltrafikken. Den samsvarer heller ikke med målene i Haugesund sin nylig vedtatte kommuneplan. Både fylkesrådmannen og rådmannen i Haugesund støtter i sine innstillinger Vegvesenets betenkeligheter. Effekten av utbyggingsforslagene er at tilgjengeligheten til Norheim-Raglamyr vil økes. Dette området har mange av de korte turene som burde hatt potensiale til endring av folks valg av reisemiddel.

–Dersom fremkommeligheten for bil økes til kjøpesenter-områder, vil dette bidra til at flere reiser med bil og ikke til endring av reisemiddel, som er en målsetting i kommuneplanen for Haugesund. Det vil også slå negativt ut for målet om et attraktivt og bærekraftig regionsenter, eller kravet om nullvekst for å komme i posisjon til statlige finansieringsordninger, skriver blant annet rådmannen i Haugesund.

Anbefalt-konsept

Fra 160.000 til 250.000 turer

I forbindelse med KVU Haugesund er det gjennomført transportanalyser som viser ulike konsekvenser for trafikken i de ulike konsepter. Analysen viser blant annet at det samlet antall turer (internt i byområdet + inn/ut av byområdet) vil vokse fra 160.000 turer i dagen til 250.000 turer i 2062. Transportanalysen viste videre at hvis nullvekstmålet for personbilturer skal oppnås, må gange og sykkel ta opp mot 34 prosent av det totale turantallet. Dette betyr at andelen for turer internt i byområdet må økes fra dagens andel på 24 prosent til i overkant av 40 prosent i 2062.  Det må tas i bruk tunge restriktive virkemidler for å oppnå dette. I KVU Haugesund er det vurdert at de konsepter der en investerer 2.500 mill. kr. i gang- og sykkelvegnett vil en oppnå en kvalitet på transporttilbudet som sammen med restriksjoner på biltrafikken vil gi en andel gående og syklende som gir nullvekst.

Dilemmaet

Dilemmaet er at E134 er en del av en nasjonal transportkorridor som går fra Oslo/Drammen til Haugesund, og som knytter opp havn og flyplass på Karmøy. På den annen side er trafikken langs traséen av ulik karakter. Det går et tydelig skille mellom trafikken øst og vest for kryssingspunktet med E39 i Våg/Aksdal. Over Haukeli fungerer E 134 primært som nasjonal transportåre som binder sammen Vest- og Østlandet, med en relativt høy andel tungtrafikk. Mellom Flyplass/havn på Karmøy og Våg/Aksdal i Tysvær fungerer E134 i all hovedsak for regional og lokal trafikk inn/ut, og i noen grad gjennom byområdet. Problemet er at en utbygging av nye veier i utkanten av byområdet vil føre til mer press og attraktivitet for å bygge ut i disse områdene.

Gir ikke svar

Fylkesrådmannen tror at det går an å oppnå nullvekst og mener at målet om nullvekst tilsier at tiltak som øker gange, sykling og kollektivtransport bør ha hovedprioritet og gjennomføres først. Fylkesrådmannen er derfor positiv til at KVU Haugesund prioriterer utbygning gang- og sykkelvegnettet. Samtidig ser han ikke at biltrafikken i Haugesund i dag har alvorlige fremkommelighetsproblemer. KVU Haugesund har  etter hans mening ikke et tydelig svar på hvor langt en kan komme med mer konsentrert arealbruk, bedre tilrettelegging for gange og sykkel eller restriktive virkemidler mot persontransporten.

–Fylkesrådmannen savner derfor at KVU Haugesund vurderer om vegutbygging og bilkapasitetsøkning er nødvendig for å sikre fremkommeligheten i Haugesund; og hvis vegutbygging er nødvendig, når skal dette så måtte skje, skriver han og stiller seg samtidig kritisk til begrunnelsen for utbyggingen av fire-felt på E134. Utbyggingen til fire-felt begrunnes med økt fremkommelighet for nasjonal trafikk fra Husøy havn og Karmøy lufthavn. Men i realiteten utgjør langtransport en svært liten andel på denne strekningen, som hovedsakelig belastes av lokaltrafikk. I tillegg har langtransporten anledning til å benytte T-forbindelsen, og etter åpningen av T-forbindelsen har en svært lite forsinkelse på E 134.

Vil ha med ny Risøybru

Det vil føre for langt å redegjøre for alle nyanser og detaljer i innstillingene til de to folkevalgte organene.  I Haugesund legger rådmann Thorbjørnsen opp til å få politisk støtte til at det bør gjøres vurderinger i KVUen i forhold til atkomst til Haugesunds viktigste havneområde/næringsområde på Risøy. Planlagt trasè/atkomst over Storasundsskjærene bør etter hans mening medtas i KVU’en, for å sikre atkomst til Haugesunds viktigste havneområde/næringsområde på Risøy. Når ny firefelts vei er på plass fra Opelkrysset/E134 til Storasundsgata, bør ny bro til Risøy være en naturlig fortsettelse

Satser på Bymiljøavtale

I fylkesrådmannens innstilling legger han opp til at fylkesutvalget skal framheve at ”KVU Haugesund” sammen med «Regional plan for areal og transport på Haugalandet», gir Haugalandet mulighet til å utforme en ny bypakke. Det vil på sikt gi mulighet til å ta del i statlige ordninger som bymiljøavtaler og belønningsordningen. Han vil at Fylkesutvalget skal forvente at staten følger opp KVU-arbeidet på Haugalandet med å tilrettelegge for en slik deltagelse.

Han foreslår også at fylkesutvalget i hovedsak støtter Statens vegvesens anbefaling om konsept 5, men presiserer at gjennomføring av tiltak langs E 134 vest for Aksdal må støtte opp under vegens hovedfunksjon som tilbringervei til byregionen, og ikke vanskeliggjøre byutviklingen.