ENSTEMMIG BYSTYRE: Positiv stemning da bystyret i Haugesund ble enige om å gå inn i nærmere samtale med politikerne i Sveio om eventuell kommunesammenslåing.
ENSTEMMIG BYSTYRE: Positiv stemning da bystyret i Haugesund ble enige om å gå inn i nærmere samtale med politikerne i Sveio om eventuell kommunesammenslåing.

Enstemmig ja til Sveio-samtaler

Haugesund bystyre sa onsdag kveld enstemmig ja til å gå inn i nærmere samtaler med Sveio kommune om mulig sammenslåing. Hensikten er at det skal inngås enighet om en intensjonsavtale innen midten av juni måned.

HAUGESUND: Allerede torsdag skal de to kommunene ha for å drøfte framdriftsplanen for videre drøftinger. Debatten i bystyret var kort og uten skillelinjer. SV’s Gjertrud Kjellesvik bidra til at innbygger- og brukerperspektivet blir ivaretatt i den videre prosess, mens dialogen mellom flertalls- og mindretallskonstellasjonen endte opp i en mer politisk rettferdig sammensetning av forhandlingsutvalget som  skal ivareta bykommunens tarv i de videre samtaler med den store landkommunen i nord.

Rådmannen hadde foreslått et forhandlingsutvalg  som skulle bestå av ordfører (leder av forhandlingsutvalget), varaordfører, kommunalråd, gruppeleder AP, en representant for de tillitsvalgte og rådmannen selv som medlem og sekretær for utarbeidelse av en intensjonsavtale.

Gruppelederen for Ap, Ingeborg Skjøllingstad, trakk seg til fordel for Jarle Utne Reitan, leder av det største mindretallspartiet. I tillegg blir det oppnevnt varamedlemmer der Ingeborg Skjøllingstad går inn som 1. vara,  Frps gruppeleder Svein Erik Indbjo 2. vara og de øvrige partienes gruppledere i rekkefølge, avhenging av partistørrelse.

Bystyret vedtok også enstemmig et tillegg om at de øvrige kommunene på Haugalandet skal inviteres til nabosamtaler.

Stemningen i bystyret var meget positiv og bystyremedlemmene ser med store forventninger fram til den videre dialogen med Sveio og den politiske prosessen som nå kommer kommunene mellom.

Fremdriftsplanen

I sin saksutredning til formannskap og bystyre har rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen antydet følgende fremdriftsplan:

  1. april: Rådmennene i de to kommunene starter, med utgangspunkt i eksisterende utredninger arbeidet med de sentrale forhold som er av relevans for saken som skal fremmes for bystyret i juni.
  2. april – 3. mai: Forhandlingsutvalget utarbeider utkast til intensjonsavtale
  3. mai: Formannskapet blir informert om innholdet i intensjonsavtale og den legges ut offentlig og til debatt.
  4. mai: Sak om fremtidig kommunestruktur blir sendt fra rådmannen til politisk behandling
  5. juni: Behandling i formannskapet
  6. juni: Behandling i bystyret

Mer om debatten på denne nettsiden i morgen.