Plukker: Judith Rossebø fanger søppelet som «Nina» skylte på land
Plukker: Judith Rossebø fanger søppelet som «Nina» skylte på land

Seint ute, med de kan klare det

Politikerne i Haugesund og Sveio er seint ute i forhold til regjeringens tidsfrister i kommunereformen. Samtalene mellom formannskapene i de to kommunene onsdag kveld var imidlertid så gjensidig positive at de to ordførerne regner med at det er mulig å gjøre positive vedtak om videre sammenslåingsprosess før sommerferien.

KOMMUNESTRUKTUR: 50 millioner kroner ligger i potten fra regjeringens side om to kommuner slår seg sammen og får et totalt innbyggertall på mellom 20.000 og 49.999 innbyggere. Sveio pluss Haugesund vil gi i overkant av 42.000. Halvparten er penger som skal kompensere for engangskostnader; den andre halvparten er reformstøtte.

Flere av politikerne på onsdagens møte var svært opptatt av at de to kommunene må stelle seg slik at det gjøres vedtak i de to kommunestyrene før sommerferien som gjør dem kvalifiserte til å motta regjeringens engangsstøtte. Da vi snakket med Arne-Christian Mohn og Jorunn Skåden etter møtet, hadde de to Ap-ordførerne oppfattet møtet slik at det var samstemmighet om å strekke seg mot et felles, forpliktende vedtak midtveis i juni måned.

IMG_2852

MYE Å SNAKKE OM: Det ble et kreativt og framtidsrettet møte mellom formannskapene i Sveio og Haugesund på kommunehuset i Sveio onsdag kveld.

Mye å snakke om

Samtalen mellom formannskapsmedlemmene brakte oss over et stort temaområde. På forhånd hadde vi forventet at samtalen ville bli preget av «den vesle landkommunens» møte med den store bykommunen, men det ble langt fra tilfellet. Det ble et møte mellom likebyrdige kommuner, og der Sveio-politikerne som vertskap var veldig opptatt av sin desentraliserte struktur og forventninger til framtidig servicenivå på sine tjenester. I bakgrunnen svirrer usikkerheten om hva regjeringens omlegging av inntektssystemet til kommunene i 2017 vil bety for Sveio.  Ifølge beregninger gjort av KS, vil Sveio kommune få redusert rammetilskudd som følge av omleggingen. Den totale reduksjonen Sveio får i sine inntekter er beregnet til mellom 1,5 og 6,0 millioner kroner, avhengig av hvilke forutsetninger som legges til grunn i det nye strukturkriteriet.

På den annen side visste alle 18 rundt bordet om de økonomiske brottsjøene som har preget Haugesund de seinere årene. Ordfører Arne-Christian Mohn slo tidlig i møtet fast at flertallspartiene i byen fortsatt har som bastant mål at kommunen skal være ute av Robek-lista om 3-4 år. Mer ble det ikke sagt om den saken.

IMG_2853

ENGASJERT: Gjertrud Kjellesvik.

Pleie og omsorg i fokus

Vi vet av Agenda Kaupang-rapporten at både Sveio og Haugesund vil oppleve de største utfordringene innenfor pleie og omsorg i årene som kommer. Det beregnede behovet for pleie og omsorg i Sveio vil øke med ca. 55 prosent  fram til 2030, noe mindre i en  felles stor kommune, gitt dagens nivå når det gjelder sykelighet i befolkningen og nivå/metode for pleie/omsorg fra kommunen. Frem til 2040 blir det beregnede behovet i Sveio mer enn doblet, ca. 130 prosent vekst, en betydelig høyere vekst enn samlet for en ny felles kommune.  De beregnede behov innen grunnskole og barnehage for Sveio vil tilsvarende vokse med ca. 40 prosent og 20 prosent fra dagens nivå fram til 2040. Dette er også en betydelig høyere vekst enn for kommunene samlet.

IMG_2856

MØTETRIM: Rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen og ordfører Arne-Christian Mohn syklet fra rådhuset i Haugesund til kommunehuset i Sveio onsdag kveld. At de brukte elektriske sykler var så sin sak. Ved siden av egen mosjon var det kanskje for å markere av avstanden mellom de to kommuneadministrasjonene er i ferd med å bli kortere?

Meninger om omsorg

Rune Teikari (Frp) var utelukkende positiv til reformprosessen. Han er ikke opptatt av geografi, men av tjenesteproduksjon. Hans grunnholdning er at alle organisasjoner har et optimaliseringspotensial.

– Det er vårt ansvar å utforske dette mulighetsbildet. Målet vårt er mer robuste tjenester, sa han.

Håkon Skimmeland (Ap) var enig i at hensikten med en kommunereform er å få økonomisk handlingsrom til å utvikle bedre tjenester.

Ruth Eriksen (Frp) viste til at Sveio kommune kjøper en del helse og omsorgstjenester i Haugesund. Kommunen deltar i legevakt-samarbeidet og deler øyeblikkelig hjelp-penger.Haugesund og Sveio er godt i inngrep med hverandre allerede.

– Vi ønsker å beholde kvaliteten i tjenestene, sa hun og viste til at Haugesund diskuterer om den skal markedsføre seg som en Rehabiliteringsby. I Sveio ligger forholdene til rette for rekreasjon.

– Hva kan vi få til sammen, spurte hun om.

Flere pekte i sine innlegg på at i en større kommune har man potensial for å utvikle større fagmiljøer på flere områder, redusere sårbarhet og ivareta og bygge opp spesialkompetanse.

Astrid Furumo (Ap) mente at Haugesund er godt rustet både faglig og kapasitetsmessig. Det har vært mye negativ  fokus på dobbeltrom, men noe som innbyggerne må leve med mens Vardafjell bygges om. Det er med andre ord en midlertidig situasjon.

Arne-Christian Mohn: – Vi har mye samarbeid fra før. Samhandlingsreformen fungerer bra. Velferdsteknologiprosjektet. Bygge ny kommune sammen i lag vil bidra med nye ressurser.

Meninger om skole

Sveiopolitikerne holder godt fast i sin desentraliserte skolestruktur. Først ute var ordfører Jorunn Skåden (Ap). Kommunen drifter i dag fem skoler og åtte barnehager. Det er en felles erkjennelse om at vekst og trivsel i bygdene er en forutsetning for å styrke Sveio sentrum. Denne klare erkjennelsen bærer de også med seg inn i samtalene med Haugesund.

Beate Susanne Haugland (Sp) viste til at hennes partis holdning er åpen og spent.

– Vi er tre representanter i kommunestyret, alle fra nord i Sveio, som kjemper for småbygdene, sa hun. Partiet vil ha folkeavstemming. Innbyggerne skal ha siste ordet.

Håkon Skimmeland (Ap):  –Større avstander må kompenseres med mer lokal trygghet. Dette er svært viktig for sveibuen.

Rune Teikari: – Nærhet til tjenestene viktig for sveibuen. Kommunereformen gir oss muligheter til desentralisering. Vi må optimalisere bruken av tilgjengelige ressurser og dra maksimal nytte av de reform-tilskuddene som er avsatt.

Bjarte Myklebust (KrF) viste til skolesituasjonen i Haugesunds nordre bydel og framtiden til Saltveit skole. Det pågår utbygging på Ekrene og på Rophus.

– Vi bør se Saltveit og Vikse skoler i sammenheng, sa han.
Ruth Eriksen repliserte med å vise til at kommunen nylig har investert 45 millioner kroner i Vikse skole. Skolen har fått sju nye klasserom. Sveios befolkning er ung. Skolene og barnehagene  bør fortsatt ligge der de er.  Men kvalitet aller viktigst.

Egil Sundve (H) så ingen problemer med å smelte sammen skolene. Han  jobber selv i videregående skole, sitter i AU Saltveit skole. Åpning for å se nordover. Det er store fordelen for Sveio er å ta del i den omfattende erfaringene som skolene i Haugesund har opparbeidet.
Rune Teikari: Endring av skolestruktur må komme som et resultat av en kvalitetsdebatt, ikke av en strukturdebatt.
May Britt Vihovde (V) viste til at den minste skolen er det Haugesund som har.
– Kødder dere med Røvær, da trekker jeg meg ut.  Vi må dessuten diskutere barnehagetilbudet på aksen mellom oss.

IMG_2848

ENGASJERT: Tor Inge Fredriksen

319 kvadratkilometer

Slås Sveio og Haugesund kommuner sammen, vil den få en samlet grunnflate på hele 319 kvadratkilometer.  En ny kommune kan legge til rette for en mer samordnet mobilisering av utviklings- og plankompetanse med sikte på tilrettelegging for boliger, næringsarealer, jordbruk, grøntområder, kultur og idrett, tettstedsutvikling og infrastruktur.  Haugesundspolitikerne mener at byen har behov for å vokse nordover og ser med spenning fram til en sterk forbedret Fv47 fra Gard og nordover.

Tor Inge Fredriksen (Ap): – Dette må bli en vinn-vinn-opplevelse hos begge. Vi skal bygge by, men utnytte naboens komparative fortrinn. Vi må utvikle Sveio til glede for alle innbyggerne i regionen. Da vi skape mer næring, slik at det blir flere arbeidsplasser der folk bor.

Helge Ytterøy L’Orange (H) pekte på at begge kommuner har et godt tjenestenivå.

– Vi må bygge videre på dette. Da må vi være tydelige på hva som kan sentraliseres og hva som kan desentraliseres. Det kan roe ned usikkerheten som mange har. Sveio utfyller Haugesund på enkelte områder. Tveit gård, naturopplevelser. Små tettsteder som for eksempel Førde går det an å utvikle videre.

May Britt Vihovde (V): – Regionalplanen legger opp til en bærekraftig utvikling også i aksen Haugesund/Sveio.
Håkon Skimmeland: Sveio har en sentrumsplan som skal gjennomføres.

Svein Hollund (H): – Aksen Haugesund-Sveio-Lervik må bli viktig i en ny kommune. Men folk må stoppe i Sveio. Har et stort potensial. Har i dag ikke gode nok økonomiske muskler selv til å satse.
Rune Teikari: – Vi har mer lynghei enn vi har folk. Vi burde lage et nytt næringsselskap som kan skape ny driv i næringsutviklingen i en ny kommune.
Ruth Eriksen: – Begge kommuner er knyttet til Haugaland Vekst IKS. Vi får etter hvert ny E39 med motorvegstandard. Tre store vegkryss. Her må det utvikles tilbud, spesielt krysset på Haukås. Her starter også Fv47 til Haugesund. Det er også avkjørselen til Golfparkområdet med næringspark. Helsesatsing. Bygger lysløype. Flott turterreng. Satse på nasjonalt anlegg.
Svein Hollund: – Massevis av utfordringer som må løses i internt vegsystem i Sveio.

Sjur Risanger (H) kommenterte næringsutvikling/vegstruktur.

– Kommunene må vurdere egen næringspark der en dyrker fram særegenheter fra Sveio. Kommunene trenger også næringsavdeling som er ute og går og som lytter i markedet.
Jorunn Skåden kommenterte fylkestilhørighet:
– Vi har gode erfaringer med Bergen/Hordaland. Jeg utfordrer Haugesund til å tenke nordover. Et valg som må tas.
Tor Inge Fredriksen: –  Vi synes å være enige om kvaliteten på tjenestetilbudet, men det er samfunnsutviklingen som legger grunnlaget for inntektene. Kjøttvekten betyr mye. Unormalt om vi ikke er enige om alt. Jeg har tro på satsingen på Vikingland. Vi trenger store tanker. Satse på opplevelsesturisme.

Mye mer ble sagt fra begge formannskap. Begge rådmennene var til stede og fulgte samtalen nøye. Som vi skrev i går kveld: Hovedpoenget er at det er gode vibrasjoner mellom de sentrale politikerne i de to kommunene. Det KAN ende med en forlovelse midtveis i juni.