haugesund formannskap

Idrettsrådet får fordele kommunens tilskudd

Haugesund formannskap har fordelt årets tilskudd til lag og foreninger. Nytt av året er at driftstilskudd til idrettslagene i sin helhet overlates til Idrettsrådet. Her blir potten på 1.450.000 kroner.

HAUGESUND: I budsjettet for 2016, vedtok bystyret å øke potten med 750.000 kroner. Dette tilsvarer det samme kuttet som bystyret gjorde som ledd i innstrammingstiltakene i fjor. Ikke alle nye kroner tilfaller imidlertid foreningene, Rådmannen foreslo en del disponeringer av pengene som formannskapet sluttet seg enstemmig til i onsdagens møte. De innebærer at 500.000 ferske kroner tilføres potten for driftstilskudd. Noen av disse går til idrettsforeningene, noen til foreninger som KUF følger opp og restpotten til øvrige foreninger og organisasjonen, som dermed deler på en pott på 1.330.000 kroner.

Fordeling 1

Formannskapet vedtok følgende fordeling av Tilskuddsordningen Faste tiltak:

Mottakere 2016 (tilskudd I 2015 i parentes):

Veiledningssenter for pårørende: 50 000 (50 000)

Norsk folkehjelp – Frivilligsentralen: 170 000 (130 000) Ekstratildeling grunnet arbeid i forbindelse med flyktningsituasjonen

Kirkens SOS: 20 000 (20 000)

Son-senter TETRE: 200 000 (200 000)

Stiftelsen Haugesjøen: 300 000 (200 000) Ekstratildeling grunnet store kutt siste to år.

Kulturforum: 10 000 (10 000)

Velforeningenes fellesutvalg: 60 000 (30 000) Ekstratildeling til tiltak for flyktninger

Folkepulsen: 150 000 (150 000)

SMSO: 20 000 (20 000)

Haugesund Turistforening (Olalihytta): 200 000 (200 000) Ferdig utbetalt

Haugesund Røde Kors: 100 000 (100 000)

Nye søknader 2016:

Kokkenes mesterlaug «Sildebordet»: KUF 50 000

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon: 0 (0)

Diabetesforbundet: 0(0)

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger: (SEIF)0 (0)

Amathea: 0 (0)

Fullmakt til Idrettsrådet

Rådmannen foreslo videre at administrasjonen av driftstilskudd til idrettslag i sin helhet overføres til idrettsrådet.

– Idrettsrådet har ved flere anledninger gitt uttrykk for at en slik løsning vil sikre en bredere fordeling av midlene, og samtidig kunne bidra til en forenklet prosess for idrettslagene, da disse allerede oppgir nødvendig informasjon om medlemmer og aktivitet til krets og forbund, skriver rådmannen i sin tilråding og foreslår at denne løsningen innføres med en prøveperiode på 2 år, med evaluering etter tildeling i 2017.

– Det forutsettes at idrettsrådet foretar en fordeling basert på medlemstall og aktivitet, og at det tas høyde for eventuelle omgjøringer etter klage innenfor totalpotten som overføres til idrettsrådet. Idrettsrådet må videre rapportere en fullstendig oversikt over tildelinger for 2016, samt komplette medlemstall til kommunen, heter det i Thorbjørnsens tilråding.

Fordeling 2 og 3

Totalpotten for disse driftstilskuddene fordeles mellom idrett og kultur og fritid basert på fordelingen de siste 2 år. Her har fordelingen vært stabil rundt 65 prosent til idrett og rundt 35 prosent til kultur og fritid. Dette medfører at potten for 2016 som tilfaller idrett og dermed overføres til idrettsrådet blir på kroner 1 450 000,-. Potten for 2016 til kultur og fritid blir kroner 800 000,-.

Fordeling 4

Vedtaket i formannskapet innebærer også noen andre pengegrep. Det avsettes en pott på 30.000 kroner. Rådmannen er av den oppfatning at det er et viktig signal at kommunen ønsker å stimulere til oppstart av nye lag og foreninger. 
Han viser videre til at kommunen høsten i fjor startet opp et nytt tilbud for lag og foreninger kalt tilskuddskafé. Her er formålet at lag og foreninger skal få gode råd og tips om aktuelle tilskuddsordninger via Tilskuddsportalen. Det er også et mål at lag og foreninger skal ha et møtested som kan stimulere til samarbeid på tvers av foreningene. Det er allerede gjennomført en kafé i 2016, og planen er å gjennomføre flere i løpet av året. Kaféene er gratis for lag og foreninger, og rådmannen foreslo at det settes av kroner 50 000,- til å dekke enkel bevertning og eksterne kursholdere.

Haugesund kommune øremerker også 100.000 kroner til et partnerskap for folkehelse med Fylkesmannen og Rogaland fylkeskommune.