KRITISK TIL ABORTFORSLAG: Gruppeleder i Haugesund Høyre, Jarle Utne-Reitan. Arkivfoto: Dag Olav Husås.
KRITISK TIL ABORTFORSLAG: Gruppeleder i Haugesund Høyre, Jarle Utne-Reitan. Arkivfoto: Dag Olav Husås.

– Tvungen refleksjonstid er uaktuelt

– Jeg er overbevist om at kvinner har foretatt en skikkelig avveining før de oppsøker helsevesenet for å få utført en abort, skriver Jarle Utne-Reitan i denne kommentaren.

Av: Jarle Utne-Reitan, gruppeleder Haugesund Høyre og medlem av Høyres likestillingsutvalg

MENINGER: Denne uken røpet KrF hva som blir en del av deres politiske program foran stortingsvalget. De ønsker at kvinner som vil ta abort må ha minst to døgn tvungen refleksjonstid etter første kontakt med helsevesenet og før abort gjennomføres.

Dette er ikke aktuell politikk for Høyre. 

Jeg er overbevist om at kvinner har foretatt en skikkelig avveining før de oppsøker helsevesenet for å få utført en abort.

Det er lett å tenke seg at en påtvungen refleksjonsperiode vil oppleves som et signal fra samfunnet om at de ikke har tenkt seg godt nok om og at kvinnene påføres en ekstra belastning i en allerede vanskelig situasjon.

Intensjonen bak KrFs forslag er det ikke vanskelig å være enige i. De ønsker at færrest mulig svangerskap skal avbrytes og at flest mulig barn skal bæres frem.

Likevel er tiltaket med påtvungen refleksjonstid uaktuelt for Høyre fordi det undergraver dagens ordning med selvbestemt abort og signaliserer mistillit til kvinnene som har gjennomført eller skal gjennomføre abort. Disse kvinnene har ikke behov for denne ekstra belastningen. Vi må styrke likestillingsarbeidet og ikke svekke det.

I Høyres likestillingsutvalg har vi viet denne problemstillingen mye tid. Vi har sett nærmere på hvilke kvinner som tar abort og se om det der kan ligge et svar på hvorfor.

Andelen aborter er størst blant de unge kvinnene som ikke er i yrkeslivet, men som fortsatt studerer. Det fører til at kvinner velger å få barn senere i livet, etter at de har kommet i arbeid og stikk i strid med hva som er biologisk gunstig. Hvorfor er det slik?

Støtteordningene ved svangerskap er innrettet etter arbeidslinjen – altså mot kvinner som er i arbeid. Jeg er ganske sikker på at dersom vi utjevner forskjellene i støtteordningene, mellom de som er i arbeid og de som fortsatt studerer, så vil flere velge å bære barnet frem i stedet for å ta abort fordi det både praktisk og økonomisk er mulig.

Høyres likestillingsutvalg mener at følgende prinsipper må gjelde for videre arbeid med omlegging av ordninger for barnefamiliene og spørsmålene skal drøftes i det videre programarbeidet i partiet:

  • Ordningene må treffe bedre enn i dag ut ifra et mål om å styrke kvinners deltakelse i arbeidslivet.
  • Tilbudene rettet mot barnefamiliene må styrkes samlet sett, også på den økonomiske siden.
  • Mennesker som står utenfor arbeidslivet, eller studerer, må sikres bedre økonomiske vilkår ved barnefødsel.
  • Særlige tiltak rettet mot barnefattigdom og familier med svakere økonomi, må styrkes.