Brannstasjonen 2015_9

Fornyet samarbeidsavtale

Brannsjef Tor-Inge Henriksen i Haugesund understreker sterkt at kommunene på Haugalandet og i Sunnhordaland uavhengig av et evt. interkommunalt selskap samarbeider tett.

Tekst: Terje Emil Johannessen.

Rett før siste årsskiftet ble den gjensidige bistands- og samarbeidsavtalen ved akutte brann- og/eller ulykkessituasjoner fornyet. Avtalen omfatter alle kommunene som er tilknyttet 110-sentralen for Haugalandet og Sunnhordland. Avtalen innebærer at når det oppstår situasjoner der det lokale befalet vil trenge ekstern støtte, vil de få bistand og lederstøtte koordinert av 110-sentralen. Sentralen har også fullmakt til å kalle ut ressurser uavhengig av hvor hendelsen oppstår og forflytte disse ved behov i samråd med vakthavende befal i den respektive kommune.

Avtalen innebærer også at den kommune eller de kommuner som yter bistand, selv bærer kostnadene som påløper.

 INTERKOMMUNALT BRANNSAMARBEID

  • Kommunestyrene på Karmøy, Bokn og Utsira og i Haugesund, Etne, Suldal, Sveio, Tysvær og Vindafjord behandler denne saken parallelt i vår. Hensikten er at det nye interkommunale selskapet skal være operativt fra kommende årsskifte.
  • Fellesforslaget fra rådmennene innebærer at Karmøy må bevilge 1.868.000 kroner som kommunens eierandel av selskapskapitalen på til sammen fem millioner kroner. 1,8 millioner krone er allerede avsatt til formålet på kommunens budsjett.
  • I utredningsarbeidet er det framhevet at en interkommunal løsning vil være hensiktsmessig for å kunne møte de mange og komplekse utfordringene kommunene vil stå overfor i tiden framover med tanke på kvalifikasjonskrav til ledelse, rekruttering, kompetanse, slokkeutstyr, bilpark, sertifikatkrav, helse og miljø med mer.
  • Utredningen og analysene har vist at samarbeidet om et felles brannvesen for de ni kommunene vil avdekke et behov for ny lokalisering av en ny hovedbrannstasjon. Lokaliseringen av en ny hovedbrannstasjon for Haugalandet er vurdert ut fra risikobildet og forskriftskrav til innsatstid. Dette har resultert i 6 ulike alternativ som alle ligger i et geografisk grenseområde mellom Haugesund og Karmøy.