Karmøy Helsesportlag
Karmøy Helsesportlag

Røværbuen kan foreløpig puste ut

Bystyret i Haugesund ble onsdag kveld i hovedsak enige om nye kutt i budsjettet for 2016 og noe mer utover i økonomiplanperioden. Gladest var befolkningen på Røvær. Ungdomsskoletilbudet deres blir – inntil videre – ikke lagt ned.

HAUGESUND: I kommunens budsjett er det vedtatt at kommunen skal redusere utgiftene med 30 millioner kroner i hele økonomiplanperioden. I forslaget rådmann Thorbjørnsen framla for formannskap og bystyre denne uken, hadde han klart å konkretisere tiltak for 24 millioner kroner i 2016. Blant dem var nedlegging av ungdomsskoletrinnet på Røvær skole fra høsten 2016, hvilket kunne gi en besparelse på 900.000 kroner I år og 1,3 millioner kroner neste år.

IMG_2701


DELEGASJONEN: Røværbu leverte 1045 underskrifter og fulgte formannskapsmøtet. Fra venstre: Tore M. Nedrebø, Reidun Godtfredsen, Camilla Thoresen, Gunn Mikkelsen, Randi Rasmussen og Gunn Louise Gautesen.

1045 underskrifter

Forslaget skapte mange fortvilte reaksjoner hos øyfolket i vest. De frykter at fjerning av dette tilbudet vil kunne svekke befolkningsgrunnlaget på øya. Små og store røværbuer stilte også opp på rådhuset onsdag kveld for å påvirke den politiske behandlingen. Hovedtyngden ankom rådhuset rett for bystyremøtet. To timer tidligere hadde en engere delegasjon fra øya lagt fram ei protestliste med 1045 underskrifter. Da startet formannskapet møte som skulle komme med innstilling til bystyret. Der la flertallskonstellasjonen fram et forslag som innebærer at beslutningen om ungdomsskoletilbudet tas seinere i år. Bystyret ber rådmannen legge fram en sak om framtidig organisering av denne del av skoletilbudet på Røvær.

VILLE HA TENKEPAUSE: Flertallskonstellasjonen ved Ingeborg Skjøllingstad vil ha dypere prosess omkring framtiden til Røvær.

VILLE HA TENKEPAUSE: Flertallskonstellasjonen ved Ingeborg Skjøllingstad vil ha dypere prosess omkring framtiden til Røvær.

Ber om gjennomgang

– Saken må belyse hvordan kommunen kan gi et pedagogisk undervisningstilbud som er i tråd med gjeldende forskrifter ved fortsatt drift av ungdomsskole på Røvær. Saken må også belyse hvordan en kan organisere et ungdomsskoletilbud ved en av ungdomsskolene på fastlandssiden, der organisering av skoleskyss, rutiner dersom båtskyss ikke er mulig om ettermiddagen og muligheter for nettbasert undervisning slik at undervisning kan gis delvis på Røvær skole og delvis ved ungdomsskole på fastlandet. Målet må være at ungdomsskoleelevene på Røvær skal ha samme muligheter som elevene på fastlandet, heter det i vedtaket. En trøst for Røverbuen.

Bystyret ber samtidig om at rådmannen setter ned et forum som skal se på utviklingsmuligheter på øya. Et slikt forum skal sammensettes av medlemmer fra næringslivet, tiltaksnemnda på Røvær, fra kommunens administrasjon knyttet til skole og byutvikling samt to medlemmer av bystyret.

Misfornøyd med kommunikasjonen

Gunn Louise Gautesen fra ”aksjonsgruppa” sier til Haugalandnytt at hun er skuffet over at avgjørelsen om ungdomsskoletrinnet nå er utsatt. Hun er også skuffet over at befolkningen på øya ikke hadde fått anledning til å uttale seg før rådmannens kuttforslag forelå.
– For oss er dette en skremmende måte å jobbe på. Denne saken er ualminnelig viktig for oss, sier hun og minner også om at det finnes egne regler for skoleskyss og hun tviler sterkt på at det vil være praktisk mulig å gjennomføre et opplegg der ungdomsskoleelevene fra øya går på skole i byen.

Omstokking av skoletilbudet

Bystyret sa seg onsdag kveld I hovedsak enig med rådmannens forslag. Det innebærer blant annet at rådmannen i tilknytning til skolebruksplan skal vurdere andre langsiktige tiltak knyttet til problematikken rundt Rossabø og Brakahaug og en evt. flytting av ungdomsskolen på Skåredalen til Håvåsen og Haraldsvang. Det siste vil ifølge rådmannen kunne gi en årlig besparelse på 1,2 millioner kroner.
– Dette vil kreve investeringer på Håvåsen og Haraldsvang, men vil samtidig spare investeringer på Skåredalen, påpeker Thorbjørnsen i forslaget sitt.

Barnehagevurdering

På tjenesteområde for barnehage er effektivisering av de kommunale barnehager prioritert, og rådmannen mener at det må være et mål å avvikle 2-avdelingsbarnehager i kommunal regi.
– Avvikling av St. Olav vil måtte vurderes i forbindelse med åpning av Sagatun som 4- avdelings barnehage. Dette vil gi besparelser i driften av kommunale barnehager og på tilskuddsnivået til de private barnehager, heter det fra rådmannens side.

I bystyret onsdag kveld ba politikerne om at rådmannen snarest mulig legge fram en revidert barnehagebruksplan. Den må oppdateres i forhold til at flere barn har fått rett til barnehageplass. St.Olav barnehages skjebne må avklares i denne sammenheng.

Skeptisk til mer kutt i brannvesenet

Da formannskapet diskuterte innsparingstiltakene tidligere onsdag, ble det mye diskusjon om flertallets forslag om ekstra kutt i budsjettrammen for brannvesenet med 300.000 kroner. Svein Erik Indbjo (Frp) likte det lite. Forslaget betyr at kuttet til sammen blir 1 million kroner.
–Vi kan ikke vedta mindre brann. Heller si et kutt på 700.000 i år og vurdere på nytt neste år, sa Indbjo.

Han fikk følge av Jarle Utne Reitan (H).

– Å kutte ytterligere 300.000 kan vise seg å være uforsvarlig. Kan fort vise seg å være umulig å holde.
Ingeborg Skjøllingstad (Ap) sto fast på flertallsvedtaket om 1.000.000 kroner i mindre ramme for brannvesenet.

Kutt i Ung jobb-prosjektet

Gjertrud Kjellesvik (SV) var skeptisk til kuttet i direkte støtte til Ung jobb-prosjektet som FKH driver sammen md Haugaland Industri og NAV. I en tid med høy ungdomsarbeidsledighet, mente hun at et slikt kutt innebar å spare småpenger mens de store pengene går ut i andre enden. Rådmannen svarte at de grepene som nå skal tas sammen med NAV uansett vil sikre videre drift av prosjektet. FKH er klar over at varighet av avtalen er avhengig av budsjettvedtakene hvert år. Årlige kronetilskudd er ikke ikke en forutsetning for prosjektets overlevelse.

Vi kommer nærmere tilbake til detaljene i bystyrets vedtak torsdag.