HVA SKJER I 2016: Ordførere, varaordfører og næringslivsleder forteller om sine forventinger for regionen for det neste året.
HVA SKJER I 2016: Ordførere, varaordfører og næringslivsleder forteller om sine forventinger for regionen for det neste året.

Hva forventer de av 2016?

Vi har stilt ni sentrale personer på Haugalandet spørsmål om arbeidsledighet, kommunestruktur, Haugalandspakken og mottak av flyktninger. Temaene og svarene deres formidler vi fire dager på rad. Først ute er utfordringene knyttet til arbeidsledigheten på Haugalandet.

FORVENTNINGER: Hva tror de om utviklingen i arbeidsledighet i vår region?

  • Arbeidsledigheten på Haugalandet er stigende og er over landsgjennomsnittet.

Tas det gode nok grep fra myndighetenes side for å snu utviklingen i vår region?

Om svaret er nei: på hvilke områder kunne du tenke deg en merinnsats?

Arne Christian Mohn, ordfører i Haugesund etter høstens valg, ArbeiderpartietArne_Mohn

Det virker som myndighetene ikke tar inn over seg den svært raskt økende arbeidsledigheten i vår region. I landet generelt, stiger ikke arbeidsledigheten tilsvarende enda. Det setter riktignok av penger til oppstart av nye gründervirksomheter, men å starte opp en bedrift tar år, og jeg savner tiltak som virker nå. Næringslivet har bedt regjeringen om å instruere Statoil om å begynne med plugging av en rekke oljebrønner. Tiden er inne for å få gjort dette til lave priser.

Alle vet at arbeidsledige snarest må tilbake i en jobb for å unngå varig arbeidsledighet. Derfor burde det vært satt av langt større midler til arbeidstiltak. I tillegg burde det vært lagt til rette for hospitering i stor grad som en del av integreringen av nye landsmenn og kvinner, slik at de raskere lærer seg språket og blir en integrert del av miljøet de bor i.

May Britt Vihovde, varaordfører i Haugesund etter høstens valg. Venstre.

May_Brit_VihovdeMerinnsats ved flere støtteordninger/ endra skatteregler som gjør at det er mulig for vårt næringsliv å delta innen for eksempel marine fornybare energikilder. Økt satsing på forsking og utvikling.

Jarle Nilsen, ordfører i Karmøy etter høstens valg. Arbeiderpartiet.Jarle_nilsen

Nei, det er behov for langt større innsats fra myndighetene for å stoppe og snu den negative utviklingen.

Det bør satses i større grad på vegprosjekter, infrastruktur, bedre kommuneøkonomi og arbeidsmarkedstiltak.

 

Aase_SimonsenAase Simonsen, exordfører i Karmøy, formannskapsmedlem etter høstens valg. Høyre.

Vår regjering var tidlig ute med å si at det må satses mer på forskning og innovasjon her i landet for å klare en nødvendig omstilling, og vi har også sett en rekke tiltak for å få flere i arbeid hva gjelder seniorer, mennesker med nedsatt funksjonsevne og innvandrere for å nevne noen.

Dagens situasjon med nedbemanning og redusert virksomhet i oljebransjen er krevende, og vi er det fylket som er hardest rammet med høyt utdannede mennesker med solid kompetanse som står uten arbeid. Om det gjøres nok fra myndighetene er vanskelig å svare på, men det har høyt fokus hos politisk ledelse i mange kommuner, spesielt i Stavanger regionen. NAV kontorene mener jeg følger godt opp.

 

Sigmund Lier, ordfører i Tysvær etter høstens valg. ArbeiderpartietSigmund_Lier

Tysvær har til nå ikkje vore råka av den store ledigheta. 2016 kan kome til å bli utfordrande. Eg ser at NAV arbeidar godt og hjelper ledige over i andre stillingar. Eg har ein forventning at regjeringa set igong nødvendige stimuleringsmidler slik at ein får fart på sysselsettinga igjen. Eksempel kan vera økonomiske stimuleringsordningar til næringar som er råka, men og at staten kan gje gode låneordningar til kommunar, slik at kommunale og andre off prosjekt kan setjast igong og på den måten vera ein måte å halde folk i arbeid.

Staten må sikre gode permiteringsordningar. Det er viktig at bedrifter som er utan oppdrag, men har oppdrag i sikte kan permittere i staden for å seie opp. Det er utfordrande at viktig kompetanse forsvinn frå bedrifter ved oppseiing.

Jorun_SkaadenJorunn Skaaden, ordfører i Sveio etter høstens valg. Arbeiderpartiet.

På Sunnhordlandstreffet rett før jul var det klar tale frå oljenæringa at det vil vere nedgong i året 2016 og 2017. Optimismen er større for 2018! Regjeringa burde sett inn fleire tiltakspakkar for næraste åra! Eksempel er tilskot til renovering av bygg og tilskot til renovering og nybygg veg. Slik hadde fleire vore i arbeid.

Ole Johan Vierdal, ordfører i Vindafjord, gjenvalgt i høst. Senterpartiet.Ole_Vierdal

Det bør settast inn fleire tiltak i Rogaland der ein har vore heilt avhengige av oljå i lang tid slår dette ekstra uheldig ut for oss, derfor bør det settast inn fleire tiltak her. Tiltak må settast inn der det verkar best, der ein har størst muligheit for å lukkast med å skapa varige arbeidsplasser.

 

Siri_KlokkerstuenSiri Klokkerstuen, ordfører i Etne etter høstens valg. Arbeiderpartiet.

Me ventar at regjeringa set inn tiltak i regionen. Dette kan vera arbeidsmarknadstiltak, stimulering til innovasjon og prioritering av infrastrukturtiltak som ligg litt fram i tid. Då skaper ein aktivitet og held fleire i arbeid. Omskolering/vidareutdanningstilbod som kvalifiserer for andre jobbar må og vera eit tiltak. I framlegg til statsbudsjett var det sett av midlar til «Tiltakspakke for auka sysselsetjing» for Agder og Vestlandsfylka. I vedtaket til statsbudsjett er denne ikkje lenger med, i alle høve ikkje for min kommune. Kva har skjedd?

 

Egil Severeide, adm. dir. Haugesundregionens næringsforening. Egil_Severeide

Det er trist å se at Haugesund er på syvende plass i landet på lista over kommuner med høyest ledighet. Men for regionen som helhet er bildet variert. Suldal og Sauda har lav ledighet, Tysvær og Vindafjord middels og også Karmøy ligger under fylkessnittet.

Vi har etterlyst motkonjunkturtiltak for de oljerammede fylkene, og vi kommer sammen med de andre næringsforeningene på Vestlandet til å følge opp dette.