NY KONTRAKT: Westcon Løfteteknikk har hovedkontor i Haugesund. Foto: www.westcon.no
NY KONTRAKT: Westcon Løfteteknikk har hovedkontor i Haugesund. Foto: www.westcon.no

Ny kontrakt til Westcon Løfteteknikk