IMG_7257

Karmøybudsjettet: Kraftig økning i behov for sosialhjelp

Rådmannen i Karmøy vil bruke 7 millioner kroner ekstra i budsjettet på tiltak for å imøtekomme en markant økning i behov for sosialhjelp blant innbyggerne. Målet er å få passive sosialhjelpsmottakere over i meningsfyllt arbeid.

Klokken 16.00 i ettermiddag la rådmann i Karmøy, Sigurd Eikje frem budsjettet for 2016 som viser en kraftig økning i behov for sosialhjelp blant innbyggerne i kommunen.

– Hovedfokus er fremdeles å få kontoll på den økonomiske situasjonen i kommunen, sa Eikje da han innledet presentasjonen av budsjettet.

Økende arbeidsledighet
I budsjettet foreslår han å plusse på syv millioner kroner til konkrete tiltak innenfor sosialhjelp, kvalitetsprogram og introduskjonsordning.

– Kommunen har de siste åra opplevd en gradvis økning i behovet for økonomisk sosialhjelp. Det har i noen grad sammenheng med økende arbeidsledighet, men må også ses i lys av at Karmøy lå svært lavt på dette området tidligere, opplyser Eikje.

Meningsfyllt aktivitet
Antallet helt arbeidsledige i år ligger opp mot 800 personer, mens tallet for et par år siden lå mellom 500 til 600 arbeidsledige.

– For NAV er det viktig å få brukerne videre fra å være «passive» sosialhjelpsmottakere, til lønnet arbeid eller annen meningsfylt aktivitet. For å få til det, gjennomføres «kvalifiseringsprogrammet» for opplæring, arbeidstrening og oppfølging, som foreslås økt med 2,7 millioner, til drøyt 10 millioner, sier han.
Selv med en påplussing i budsjettet i 2016 vil Karmøy kommune i følge rådmannen ligge lavt i forhold til sammenlignbare kommuner for utgiftene til sosialhjelp.

Nøkternhet
I budsjettforslaget er rådmannen opptatt av å mane til nøkternhet og viser blant annet til at kommunen har lave inntekter sammenlignet med andre kommuner både i regionen og på landsbasis.

Ansetter frivillighetskoordniator
Et av tiltakene rådmannen vil iverksetter for å spare penger fremover er å samarbeide tettere med frivillige lag og organisasjoner i kommunen. For å klare dette vil han opprette en prosjektstilling som frivillighetskoordinator som skal bedre kommunikasjonen mellom det offentlige og det frivillige arbeidet.

– Frivillighetskoordinatoren er blant annet ment å skulle bistå frivillige med opplæring, bidra til å kanalisere og koordinere frivillig innsats, inspirere til og etablere partnerskap med lag og organisasjoner.

Mindre spesialundervisning
Budsjettet viser også at færre elever enn tidligere har behov for spesialundervisning. For få år siden lå Karmøy kommune langt over landsgjennomsnittet når det gjaldt behov for slik undervisning. Med sju prosent elever som trenger spesialundervisning ligger kommunen nå under både sammenliknbare kommuner og landsgjennomsnittet.