visnes

Visnes vurderes som deponi for farlig avfall

De nedlagte kobber- og svovelkisgruvene på Vigsnes på Karmøy, Berekvam i Suldal og den nedlagte svovelkisgruva på Stord er tre av tolv alternative muligheter som nevnes som erstattere når deponiet for farlig, uorganisk avfall på Langøya i Re kommune i Vestfold er i ferd med å bli fullt og må erstattes.

MILJØ: Klima- og miljødepartementet ga i sommer Miljødirektoratet i oppdrag å utrede hvor et nytt nasjonalt deponi bør ligge. Miljødirektoratet ba så Direktoratet for mineralforvaltning om å lage en liste over gruver og steinbrudd som kan egne seg.

Kriterier

Miljødirektoratets kriterier var at den pågående virksomheten i gruven eller bruddet måtte være avviklet senest 2020. Videre måtte stedene ligge relativt nær en havn som kan ta imot middels store lastebåter, eller ha mulighet for å anlegge en slik havn.

I tillegg burde den ha et oppfyllingsvolum som kan romme minst 20 års drift, det vil si i størrelsesorden 10 millioner kubikkmeter. Deponiet skulle også helst ligge under grunnvannstand og bestå av bergarter med begrenset sprekkdannelse og vanninntrenging.

Teknisk Ukeblad har fått innsyn i listen fra Direktoratet for mineralforvaltning. Den inneholder 12 gruver og pukkverk, og tre av dem ligger i vår region.

Visnes et alternativ

I Visnes på Karmøy ligger en nedlagt kobber- og svovelkisgruve, bestående av gruvene Vigsnes og Rødklev. Gruvene er fylt med vann. Samlet volum av uttatte masser er mindre enn 700.000 kubikkmeter.

I Berakvam driver Norsk Stein uttak av fjell, granodioritt og gneis, til knuste produkter, cirka 10 millioner tonn per år, som tilsvarer ca. 2,6 millioner kubikkmeter. Det vil ta lang tid før man når bunnivået.

På Stordø i Stord er en nedlagt svovelkisgruve. Vann fylt opp til grunnstollnivået. Ikke tilgjengelig under dette nivået. Uttaket foregikk med magasinbryting. Totalt uttatt volum ca. 2,3 millioner kubikkmeter. Vannet har en pH på ca. 2,7.

Noen er nokså uaktuelle

Seksjonsleder for avfall og gjenvinning i Miljødirektoratet, Pål Spillum, understreker overfor Teknisk Ukeblad at listen ikke innebærer noen rangering.

Han påpeker også at flere av bruddene på listen ikke oppfyller alle kriteriene. Flere er for eksempel ganske små. Ved andre er driften i full gang.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) skal nå se på de 12 stedene og lage en rapport til Miljødirektoratet der de blant annet skal vurdere geologien på hvert enkelt sted og om bergartene er egnet som barriere.

– Det er noen lokaliteter på listen som er nokså uaktuelle, det er ganske sikkert, sier Spillum.

De andre gruvene som nevnes er:

  • Dalen/Kjørholt i Brevik i Porsgrunn i Telemark
  • Tellnes i Sokndal i Rogaland
  • Rekefjord Øst i Sokndal i Rogaland
  • Sløvåg i Gulen i Sogn og Fjordane
  • Sætrefjellet i Bremanger i Sogn og Fjordane
  • Rødsand i Nesset i Møre og Romsdal
  • Sjøflot/Glærum i Surnadal i Møre og Romsdal
  • Fosdalen i Værran i Nord-Trøndelag
  • Akselberg i Brønnøy i Nordland