rådhus karmoy

Varslingsrapport forsvant fra rådhuset

En rapport som ga uttrykk for bekymring om bruken rundt EU-midlene i Karmøy kommunen er sporløst forsvunnet.

AV: Øystein Merkesvik

– Jeg har en mistanke om at mye av det som ble utbetalt via de kommunale midlene her i Karmøy var midler som ble utbetalt til både mat og drikke som gikk langt utover det som følger av norske regler. Det var flere ansatte i etaten som reagerte på dette.

Det forteller en en tidligere ansatt ved oppvekst – og kulturetaten i Karmøy kommune. Etter det Karmøynytt kjenner til ble det skrevet en rapport om prosjektene, men denne ble aldri tatt videre til rådmann eller politikerne i Karmøy kommune.

Stort omfang

Fra 1997 og frem til i dag har rundt 20 av skolene i Karmøy deltatt i ulike EU-prosjekter der rundt 250 lærere har vært involvert på reiser i en lang rekke europeiske land. På studieturene har de ansatte i karmøyskolen og innleide konsulenter fordypet seg i alt fra fysikk og kjemi til bortfallsproblematikken i skolevesenet.

Reagerte

Men ikke alle har vært like begeistret for måten prosjektene har vært gjennomført på. Blant de som stilte spørsmål ved praksisen for over ti år siden var sentrale medarbeidere innad i etaten.

– Det er mange som har hatt stor nytte og glede av disse turene, men jeg er ikke sikker på om det nødvendigvis er skoleelevene som har hatt størst interesse, sier en av dem til Karmøynytt.

Misnøye

Den tidligere medarbeideren har sluttet i etaten og ønsker ikke å stå frem med navn og bilde gjennom Karmøynytt. Men til avisen forteller vedkommende at det den gang var sterk misnøye og ble stilt spørsmål i gangene på rådhuset om ressursbruken og de økonomiske sidene rundt EU-prosjektene.

– Jeg vet at det er folk som jobbet med føring av regnskap som følte at de ble presset til å godta billagsføring som de stilte spørsmål ved om var korrekt og som de mente de ikke kunne overprøve.

– Var dette noe du gav beskjed om?

– Dette var noe som var kjent i systemet.

Ingen vedtak

Vedkommende reagerte samtidig på at ingen av prosjektene var politisk forankret selv om betydelige personal-ressurser fra skolene i Karmøy var involvert.

– Jeg kjenner ikke til at EU-prosjektene ble vedtatt i kommunale forum til tross for at man la inn så stor kommunal innsats. Argumentene som ble brukt var at dette var interne forhold i etaten, at det ikke «kostet” kommunen noe – regningen ble sendt til EU, mens skolene fikk bare gevinsten.

Kuttet

– Hva tror du ville skjedd dersom EU-prosjektene ble politisk behandlet?

– Realiteten er nok at en del politikere ikke ville gått inn for disse. Man må huske at dette skjedde i samme periode som det kom mange innspill for å unngå å kutte i kommunen sine overføringer til skolen.

– Mye kjekt

– Min oppfatning var at EU-prosjekter ikke tilførte tilstrekkelig med nytte for kommunens elever i forhold til kostnadene.

– Hvem hadde det nytte for da?

– Det er klart at det nok var mye kjekt med turene. Det var faglig spennende. Det ble spist og drukket godt. Jeg har en mistanke om at mye av det som ble utbetalt via de kommunale midlene her i Karmøy var midler som ble utbetalt til både mat og drikke som gikk langt utover det som følger av norske regler. Dette fordi reiseregningene ikke alltid ble oversatt til norsk. Kvitteringene var generelle og vanskelige å kontrollere. Servering til høye beløp ble ikke spesifisert. Jeg tror dette var helt bevist for å unngå kontrollen. Når det ble diskusjon rundt regningene ble det alltid argumentert med at slik er det ute i Europa og at vi måtte forholde oss til dette dersom vi skal delta.

Strenge krav

– I følge EU-prosjektene selv så har de svært strenge krav til revisjon som må gjennom flere nivå for at utbetalingene skal bli godkjent.

– Betyr dette at du ikke har tillit til systemet?

– Det er vanskelig å si noe om dette, men man kan snu på vurderingen. Dersom det er i tråd med EU sitt regelverk, skal det likevel være i tråd med det norske regelverket. Det nytter ikke at det går gjennom EU sitt regelverk og blir godkjent dersom det strider mot interne norske regler.

– Skjedde dette med åpne øyne i kommunen?

– Det tror jeg, iallefall for noen.

– Har noen av de involverte hatt økonomisk vinning på å delta i dette ut fra opplysninger du sitter på?

– Det tviler jeg på. Det ville overraske meg om noen hadde gjort dette for egen økonomisk vinning. Jeg tror de har satt pris på reisingen, og der ligger den personlige gevinsten. De har fått muligheten til å reise, skaffe seg nettverk og komme seg inn i spennende faglige miljøer, men ikke for å tjene penger.

– Flere av dem som har deltatt forteller at de har brukt mye av fritiden sin på dette, og dermed bidratt med dugnad. Er ikke det vel og bra?

– Men er det slik man forvalter offentlige midler? For meg er dette et demokratiproblem, mer enn at noe er gjort for egen økonomsik vinning.

Varslet ledelsen

En tidligere medarbeider i oppvekst- og kulturetaten synes praksisen rundt EU-prosjektene var så problematisk at vedkommende skrev en rapport til daværende oppvekst- og kultursjef for rundt 10 år siden. Karmøynytt har konfrontert personen som skrev rapporten om denne. Medarbeideren så på dette som en form for intern varsling.

– Jeg skrev en rapport som ble overlevert tidligere skole og kultursjef. Der skrev jeg om EU-prosjektene og innhentet en del tall. Jeg skrev om nytteverdi, lover og slike ting.

– Hvilken respons fikk du på rapporten?

– Ingen.

– Ble rapporten et tema i etterkant?

– Nei. Aldri så vidt jeg kjenner til.

– Hva tenker du om det?

– Det overrasket meg kanskje ikke så mye. Men flere ansatte ved skole- og kulturetaten den gang var skeptisk til EU-prosjektene. Det var nok en konflikt mellom dem som førte regnskapene og enkelte som var involvert i prosjektene. Dette var bakgrunnen for at jeg skrev rapporten.

Ukjent for rådmannen

Karmøynytt har vært i dialog med rådmann i Karmøy, Sigurd Eikje om varslingsrapporten som ble innlevert til ledelsen ved oppvekst- og kulturetaten for rundt ti år siden. Eikje har vært i kontakt med den tidligere skolesjefen og andre ansatte i etaten. Konklusjonen er at ingen kjenner til at det er innlevert en varslingsrapport om EU-prosjsktene fra den tidligere medarbeideren.

– Hvis det nå ikke framkommer nye opplysninger i saken anser jeg den for lukket. Med det mener jeg det som ligger bak i tid. Framover vil rådmannen fortsatt ha stort fokus på ressursbruk og omdømme for Karmøy kommune, skriver Eikje i en E-post til Karmøynytt.

Frikjente kommunens bruk av EU-midler

Den 30. september behandlet kontrollutvalget kommunens bruk av EU-midler. Bakgrunnen var at et enstemmig formannskapet i Karmøy bad om en utredning av ressursbruken rundt EU-prosjekter i forhold til andre oppgaver i etatene. Kontrollutvalget fikk også i oppgave å utrede bruken av konsulenter i forhold til nasjonale og internasjonale retningslinjer. Videre ble det bedt om utredning av kommunens bruk av utenlandsreiser i forhold til nødvendig ressursbruk og signaleffekt for kommunens øvrige ansatte.

Flest prosjekter

Rådmann i Karmøy, Sigurd Eikje og Linda Velle Sjøen ved oppvekst- og kulturetaten i Karmøy kommune orienterte om kommunens deltakelse i EU-prosjsktene og viste til at Karmøy er den kommunen i landet som har deltatt i flest prosjekter opp gjennom årene.

– Karmøy har blitt holdt frem som en kommune som har vært gode på å benytte EU-midler og som har fått hevet kompetansen på denne måten, fortalte Velle Sjøen.

Hun er ikke i tvil om at kommunen har fått mye igjen for deltakelsen som har pågått i snart 20 år.

– Jeg har merket en stor holdningsendring hos folk som har vært med. Skoleledere har endret blikket sitt etter å ha vært med på EU-prosjekter og ser på utfordringer på en annen måte. Det er iallefall mye positivt vi har fått ut av det når man ser stort på det, sa hun.

Strenge kriterier

Velle Sjøen fortalte kontrollutvalget at det er satt strenge kriterier fra EU for å få delta og at ordningen er rimelig å benytte seg av for Karmøy kommune.

– Dersom vi får aksept for søknaden vår får vi kanskje ikke godkjent hele søknaden eller hele budsjettet. Kanskje får vi 60 til 70 prosent av det vi har søkt om, noe som er mest vanlig.

Hun orienterte også om strenge rutiner for kontroll av økonomien.

– Det er en detaljert rapportering som viser om vi gjennomfører gjennomfører det som er planlagt i søknaden. Da er det to eksterne konsulenter i EU-systemet som går gjennom alle detaljer. Dersom det er noe de lurer på eller som de ikke synes er fulgt opp, får vi spørsmål om det.

Politiske signal

Leder av utvalget, Simon Næsse (Ap) ville vite om EU-kursene har vært gjennomført mot politiske signaler i Karmøy kommune.

– Å sende lærere på kurs har aldri vært på tvers av noen politiske signaler. Vi har sendt lærere på aktuelle kurs om frafallsproblematikken nå og det er i tråd med polistiske prioriteringer, svarte hun.

Minner om korrupsjon

Da saken var oppe i formannskapet var det Høyres gruppeleder, Ole Henrik Nesheim som presset på for at kontrollutvalget skulle se på saken.

– Jeg ser dobbeltroller og bindinger jeg ikke liker, sa Nesheim og stilte videre spørsmål rundt bar-regninger i Haugesund og opphold på spa-hotel i Baltikum.

Under redgjørelsen i kontrollutvalget la rådmannen frem svar på Nesheims kritiske spørsmål.

– Jeg har også lyst å si noe om det som ble sagt muntlig i formannskapet. Utstrakt bruk av utenlandsreiser, utflukter, spa-hotel og barturer. Alt dette er noe som minner om korrupsjon. Vi får alle assosisajoner til Oslo vannverk og andre ting. Det synes jeg var veldig kjedelig for å si det fryktelig forsiktig, sa Eikje og redgjorde punktvis;

– Når det gjelder spa-hotel i Baltikum så gikk det på kapasitet og faseliteter. De som var billigst på pris og hadde ledig kapaistet og het ett eller annet med hotel og spa. Det betyr at en av konferansene var på noe som hadde spa til navn. Jeg regner med at de fleste rundt bordet her har vært på et eller annet spa-hotel uten å ha tatt spa. Men det er klart at i den sammenheng det ble gjort her så var det ikke noe særlig hyggeig, kommenterte rådmannen.

Barturen

Han gikk deretter videre til den mye omtalte barturen i Haugesund:

– Når det gjelder dette oppholdet er det selvfølgelig for disse representantene fra Karmøy kommune aldri et tema at de skal kjøpe alkohol på kommunens budsjett. Men dersom det er folk fra Hellas eller Litauen med så kan ikke vi bestemme at de ikke får kjøpe. For enkelthets skyld kan det være at Karmøy kommune har gjort opp regningen, og så har det blitt fakturert ut til alle deltakerne etterpå. Det kan forklares, men overskriften var selvfølgelig ikke hyggelig. Det føler jeg verken Karmøy kommune eller adminsistrasjonen fortjener, sa Eikje.

Enstemmig

Etter å ha diskutert saken punkt for punkt i halvannen time konkluderte ett enstemmig kontrollutvalg at det ikke var noe å sette fingeren på i forhold til kommunens bruk av EU-midler.

«Kontrollutvalget har gjennomgått saken ved dokumentasjon og redgjørelse fra rådmannen og finner ingen forhold som indikerer et behov for videre kontroll av kommunens bruk av EU-midler. Allikavel, på bakgrunn av formannskapets spørsmålstilling i saken ber utvalget om at rådmannen fortsetter arbeidet med å ha gode rutiner blant annet ved innkjøp, for å sikre godt omdømme og tillit til kommunen », heter det i vedtaket.