Fra venstre: Terje Knoff, Ola S. Apeland, Sigmund Lier, Anita Halsnes og Maren Økland.
Fra venstre: Terje Knoff, Ola S. Apeland, Sigmund Lier, Anita Halsnes og Maren Økland.

Enige om veien videre

Mandag kveld kunne den noe overraskende koalisjonen i Tysvær sette et endelig stempel på samarbeidsavtalen for de neste fire årene.

TYSVÆR: Nokså raskt etter kommunestyrevalget den 14. september ble det klart at Arbeiderpartiet, som endte opp med en brakseier i Tysvær, ønsket å dele makten med Høyre.

Det fikk enkelte politisk aktive, samt leserbrevforfattere i Tysvær Bygdeblad, til å rynke på nesen. Hvordan ville et samarbeid basert på såpass politisk forskjellige ideologier fungere? Svaret kom, om ikke i helhet, så delvis mandag kveld.

– Vi har tatt utgangspunkt i partiprogrammene, som på mange områder er like, og kompromisset der vi er uenige, sier påtroppende ordfører Sigmund Lier (Ap).

Han understreker likevel det åpenbare: Ikke all politikken har fått plass i avtalen, som er konkretisert over knappe to A4-sider. Likevel hersker det en enighet blant den nærmest nyforelskede femmeren rundt bordet i kommunens formannskapssal om at de er i stand til til å forsere hindrene etter hvert som de dukker opp.

Lærer blir leder for levekår

Lærer i Tysvær kommune, Maren Økland (Ap) fra Skjoldastraumen, er innstilt som leder for levekårsutvalget. En oppgave hun går inn i med forventning.

– Hele feltet er spennende. Det være seg barn og unge, syke og eldre. Det blir kjekt å få jobbe med dette, sier hun.

Høyre har i løpet av forhandlingene blitt tildelt leder for teknisk utvalg. Den oppgaven er det Terje knoff, bosatt på Frakkagjerd, som er innstilt til. Heller ikke han uten erfaring fra området han skal ha ansvar for. 49-åringen har allerede to perioder i teknisk utvalg bak seg, og har de siste 20 årene jobbet på Kårstø-anlegget.

– Dette blir kjempekjekt. Det er spennende tider fremover, og en del ting må landes. Ta Aksdal sentrum, boligbygging og trafikksikkerhet som noen foreløpige eksempler, sier han.

Lokallags- og gruppeleder i Arbeiderpartiet, Anita Halsnes, går hardt ut.

– Vi må få miljøgate på Frakkagjerd før jeg gir meg i politikken, sier hun.

Beroliger kritikerne

Da TV Haugaland den 1. september arrangerte folkemøte i Tysvær, stilte vi hver av ordførerkandidatene spørsmål om det var aktuelt å bli varaordfører dersom den andre ble ordfører. På dette svarte Ola S. Apeland følgende: «Ja, men det er et dårlig alternativ.»

Så ble han altså det. Men troen på det alternativet har han likevel. Han har fått med seg at det stilles spørsmål ved samarbeidet, men mener å kunne berolige kritikerne.

– I et samarbeid gir og tar man. Da er det hovedretningen som er viktig. Skole, barnehage, idrett. Utbygging i ytre deler av Aksdal. Da tenker jeg at de små uenighetene er lite viktige. Vi forplikter oss i avtalen til å jobbe godt i lag, sier han.

Og riktignok, punkt fem i samarbeidsavtalen mellom Høyre og Arbeiderpartiet for de neste fire årene lyder som følger:

«Samarbeidspartiene forplikter seg til å forsøke å finne felles løsninger også i andre saker/temaer enn de som er omtalt i avtalen. Partiene skal i forkant av møter i hovedutvalg, formannskap, kommuneplanutvalg og kommunestyre avklare om det er grunnlag for fellesforslag, eller om en skal stemme ulikt.»

Hele avtalen

 1. Generelt

Tysvær Arbeiderparti (Ap) og Tysvær Høgre (H) har inngått ein samarbeidsavtale for kommunestyreperioden 2015-2019.  Samarbeidsavtalen byggjer på partia sine valprogram for same periode, samt budsjettforliket for 2015.

Partia er samde om at det i kommunestyreperioden skal fokuserast på offensiv politisk styring for å realisere  politiske vedtak. Tysvær skal framstå som attraktiv for innbyggjarane, besøkjande,  næringsliv og frivillige organisasjonar. Det skal vera godt å leve i Tysvær.

 1. Fordeling av verv
  1. Ordfører: Arbeiderpartiet v/Sigmund Lier (Ap).
  2. Varaordfører: Høgre v/Ola S. Apeland (H).
  3. Leiar for utval for Levekår: Arbeiderpartiet v/ Maren Økland (Ap).
  4. Nestleiar for utval for Levekår: Arbeiderpartiet v/Aud Irene Eikemo (Ap).
  5. Leiar for Teknisk utval: Høgre v/Terje Knoff (H).
  6. Nestleiar for Teknisk utval: Arbeiderpartiet v/Lillian Vikra (Ap).
  7. Ordfører- og varaordførervervet, samt andre tillitsverv vert knytta til partia for fireårsperioden.
 1. Økonomi og politisk styring

Omstillingsarbeidet skal vidareførast i 2015-2019. Målet er å etablere gode og nøkterne tenester i ein berekraftig økonomi, med eit mål på 3% netto driftsresultat. På sikt er det eit mål at dette skal styrkast, slik at ein kan stå betre rusta til å møte nye behov.

Ap og H pliktar å samarbeide ved behandling av rammesak og årlege økonomiplanar, og i andre saker av økonomisk betydning gjennom året. Dette gjeld også ved behandling av månads- og tertialrapportar, samt årsrapportar.  

Samarbeidspartia ser ikkje behov for å auke eiendomsskatt utover verk og bruk.

 1. Partia er samde om:
  1. Dagens kommunestruktur vert vidareført, men samarbeidspartia er opne for diskusjonar med kommunar Tysvær kan samanlikne seg med. Det interkommunale samarbeidet skal styrkast og nyttast for å sikre betre utvikling av region, kommunal tenesteyting og næringsutvikling. Kommunen skal saman med nabokommunar ha ei aktiv rolle i utvikling av Haugalandet.
  2. Ha fokus på digitalisering av kommunale tenester.
  3. Etablere barnehagebruksplan, skulebruksplan, idrett- og kulturbruksplan for å vurdere nosituasjon, samt dimensjonere og planlegge behov som ligg fram i tid.
  4. Saman med tilsette i skulen ha søkelys på læringstrykk og -utbytte i tysværskulen.
   Gjennomføre ei utgreiing av ungdomsskulestrukturen for å sjå om rammetimetalet kan nyttast betre.
  5. Realisere ny barnehage i Skjoldastraumen.
  6. Styrke samarbeidet med dei frivillige i kommunen gjennom tett dialog med lag/foreningar og frivilligsentral.
  7. Styrke det psykiske helsetilbodet i kommunen med særleg vekt på ungdom og psykisk helse.
  8. Ha sterkt fokus på bekjempelse av barnefattigdom.
  9. Ta eit kommunalt ansvar for verdens flyktningekatastrofe ved å motta fleire flyktningar i tråd med kommunen sin plan for flyktningarbeid.
  10. Fullføre overordna plan for utbyggingsstrategiar og bustadpolitikk.
  11. Realisere bufellesskap med tilfredstillande kapasitet på bueiningar til menneske med nedsett funksjonsevne, samt etablere dagsenter for å auke livskvalitet og nytte arbeidsevna til den enkelte.
  12. Aktiv sentrumsutvikling i Aksdal innanfor forsvarlege rammer. Partia har eit mål om at ei samla løysing for sentrumsutvikling skal avklarast seinast innan utgangen av 2017.
  13. Oppgradering av Frakkagjerdvegen(frå kryss E134 til Frakkagjerd ungdomsskule) skal prioriterast. Det skal tilretteleggjast for fortetting/utbygging på Frakkagjerd/Skeiseid med god bukvalitet.
  14. Ha sterkt fokus på områdeplan for Søre Tysvær. Utvikling i takt med auka behov gjennom nye samferdselsprosjekt og næringsutviklingar i Haugaland næringspark.
  15. Ha auka fokus på trafikksikringsstiltak.
  16. Klimaperspektivet skal vera ein del av kommunal planlegging, og klimaomsyn skal vera til stades i all tenesteutførsel. Kommunen skal ha ein klar miljøprofil.
  17. Vidareføre Nedstrand 2020. Det skal tidleg i perioden etablerast møteplass(fjordamøte) for dei som nyttar ryfylkebassenget.
  18. Tysvær kommune skal arbeide for å auke andelen læreplassar i kommunen. Saman med næringsliv skal kommunen ha eit auka fokus på å sikre god tilgang på læreplassar. Det skal vera krav om å vera godkjent lærebedrift for å utføre større arbeid og delta i pristilbud/anbud for Tysvær kommune.
  19. Arbeide for faste, større stillingsbrøkar i Tysvær kommune. Hovudregelen skal vere faste stillingar, og samarbeidspartia vil avgrense bruk av midlertidige tilsetjingar.
  20. Kommunale tenester i kommunestyreperioden skal ikkje konkurranseutsetjast.
 1. Politisk samarbeid

Samarbeidspartia forpliktar seg til å søkje å finne felles løysingar også i andre saker/tema enn dei som er omtalt i avtalen. Partia skal i forkant av møter i hovedutval, formannsskap, kommuneplanutval og kommunestyre avklare om det er grunnlag for fellesforslag, eller om ein skal stemme ulikt.

Ordførar, varaordfører, utvalsleiarar og gruppeleiarar for nemnde parti skal gjennom møteplan halde god kontakt for å diskutere og avklare aktuelle saker.