helse fonna psykiatrisk klinikk

Slått, sparket og bitt på jobb

Per juli 2015 har Helsa Fonna registrert 51 uønskede hendelser der medarbeidere har opplevd å bli utsatt for vold eller trusler. Samtidig svarer 44 prosent av de ansatte at de ikke har deltatt på opplæring for å forebygge at slike saker oppstår.
FLEST SAKER: 41 av de 51 registrerte sakene med vold eller trusler i 1. halvår kommer fra klinikk for psykisk helsevern. Foto: PAS.

Per juli 2015 har Helsa Fonna registrert 51 uønskede hendelser der medarbeidere har opplevd å bli utsatt for vold eller trusler. Samtidig svarer 44 prosent av de ansatte at de ikke har deltatt på opplæring for å forebygge at slike saker oppstår. 

Dette kommer fram i styresaken «Vald og truslar mot medarbeiderar» som styret i Helse Fonna skal behandle i sitt styremøte førstkommende fredag. Av de totalt 51 hendelsene kommer 46 fra Klinikk for psykisk helsevern. Bakgrunnen for saken er at styret i sin årsrapport for ansatteskader og HMS-hendelser i 2014 bad om en orientering om tiltak knyttet til vold og trusler mot de ansatte.
«Vold og trusler fra pasienter er et av de mest alvorlige risikoelementene medarbeidere i helsesektoren blir utsatt for. Aggresjon og vold er både en subjektiv og en objektiv erfaring og virker skremmende på alle som opplever den», skriver Helse Fonna i sin utgreiing om bakgrunnen for styresaken.

Slag og spark
Blant de registrerte sakene, utgjør voldsskader som følge av slag og spark flest av tilfellene med ni saker per 5. juli 2015. Videre har 15 tilfeller av trusler om vold eller verbal sjikane blitt registrert, mens det er rapportert om til sammen fem tilfeller der ansatte har blitt utsatt for bitt eller kloring. Per august 2014 var 477 av de rapporterte skadene blant ansatte relatert til vold og 198 til trusler.
«Det er helsepersonell i psykisk helsevern som generelt må håndtere voldelige og truende situasjoner i det daglige. Statistikken viser at det er i denne klinikken meldekulturen er i best utvikling», skriver Helse Fonna videre i sin saksorientering.

Liten kjennskap
Samtidig viser tall fra helseforetakets årlige HMS-kartlegging at en betydelig andel av de ansatte ikke kjenner til prosedyrer og beredskap for situasjoner der det oppstår vold eller trusler. 32 % av de ansatte svarer at de ikke har kjennskap til dette, og 42 % melder at dette ikke har vært et tema på personalmøter. 44 % svarer at de ikke har deltatt på opplæring eller undervisning som skal forebygge denne typen uønskede hendelser. Styreleder i Helse Fonna, Kjell Arvid Svendsen, sier at det er naturlig for styret å følge opp det som kommer fram i HMS-rapporten, men han ønsker ikke å gå i detaljer eller å forskuttere noe før saken er tatt opp til behandling av styret.

– Dette er ikke ønskelige tall og vil være naturlig for styret å drøfte, sier Svendsen.

Holdes orientert
Han understreker videre at styret generelt er opptatt av å ivareta de ansattes sikkerhet og at det i klinikk for psykisk helsevern, hvor de fleste sakene er registrert, kan være veldig individuelt hvilke problemer det er snakk om fra person til person.

I vurderingen av hvilke forebyggende tiltak som eventuelt må settes inn, har styret tett kontakt med administrasjonen og forholder seg til de tilbakemeldingene som kommer derfra.

– Dette er rapporter vi får hvert styremøte og vi blir orientert fra administrasjonen hvilket arbeid som er gjort. For styrets del er dette viktig å ha på agendaen og følge opp. Vi er opptatt av å få en oversikt for å kunne gå inn på hva som ligger bak tallene, hva de reelle farene er og hva vi kan gjøre, sier styrelederen.

Haugesundnytt har vært i kontakt med kommunikasjonssjef Margareth Langebo i Helse Fonna om den aktuelle saken. Hun opplyser at ledelsen i Helse Fonna på prinsipielt grunnlag ikke ønsker å uttale seg før saken er behandlet av styret. Heller ikke HMS-direktør Helga Onarheim ønsker å uttale seg i forkant, men sier på generelt grunnlag at det for tiden er et skjerpet fokus på å forebygge tilfeller av vold og trusler mot ansatte.

Registrerte saker av vold og trusler 1. halvår i Helse Fonna:

Trussel om vold/verbal sjikane: 15
Voldsskade – Slag: 9
Voldsskade – Spark: 9
Voldsskade – Annet: 7
Voldsskade: 4
Voldsskade – Kloring: 3
Voldsskade – Bitt: 2
Angrep med gjenstand: 1
Voldsskade – Dytting: 1

SUM 1. halvår 2015: 51

Kilde: Helse Fonna