Her er et av alternativene for ny bru over Karmsundet som Vegvesenet har arbeidet med. I denne illustrasjonen har man kombinert ny bru til Risøy med bru over til Storasund. Skissene som følger konsept 4 i KVU'en har antydet en ny bruløsning noe lenger sør i Karmsundet.
Her er et av alternativene for ny bru over Karmsundet som Vegvesenet har arbeidet med. I denne illustrasjonen har man kombinert ny bru til Risøy med bru over til Storasund. Skissene som følger konsept 4 i KVU'en har antydet en ny bruløsning noe lenger sør i Karmsundet.

Fra 1,5 til 11,5 milliarder kroner

Vegvesenets Region Vest har vurdert investeringsbehovet for hele transportsystemet i byområdet Haugesund de nærmeste femtisju år. Minimumsløsningene vil koste 1,5 milliarder kroner, maksimumsløsningene hele 11,5 milliarder kroner.

Anbefalt investeringsnivå fram til 2062 er avgitt fra regionkontoret, men hvilket får vi ikke vite hvilket konsept det er snakk om før Samferdselsdepartementet har behandlet saken.

Region Vest har nå gjort ferdig den såkalte KVU’en som departementet bestilte for over et år siden. Her ba departementet om at Vegvesenet ikke bare ser nærmere på strekningen E134 Aksdal-Haugesund, men også belyser løsninger for hele byområdet. Sentral problemstilling skulle være i hvilken grad framtidig transportsystem på Ytre Haugalandet skal baseres på bilbruk og i hvilken grad det skal legges opp til kollektive løsninger.

Ivar Thorkilden fra vegkontoret i Haugesund redegjorde for utredningen på møtet i styringsgruppen for Haugalandspakken torsdag i forrige uke.

Når det gjelder gange og sykkel har Vegvesenet basert seg på to nivåer for tiltak:

En minimumsutbygging med en prislapp på 750 millioner kroner eller en full utbygging til 2,5 milliard kroner. Prosjekter for å fremme kollektuvtrafikken har en nedre prislapp på 100 millioner kroner. Dersom minimumstiltakene suppleres med et kollektiv-/sambruksfelt fra Flotmyr til Fagerheim, økes prislappen til 500 millioner kroner.

Kobles veginvesteringsbehovene inn i tillegg, har Vegvesenet satt sammen alternativene i forskjellige konsepter. I bunn ligger et konsept 0, dagens vegnett samt to vedtatte prosjekter: fire felt Operkrysset – Storasundsgata og fire felt Kvala – Fagerheim.

Konsept 1

Konsept 1 er delt i to. Konsept 1 a inneholder en opprusting av dagens Karmsund bru (100 MNOK), gang- og sykkelveger (750 MNOK), kollektivsatsing (100 MNOK), TS (300 MNOK) og mindre utbedringer (300 MNOK),

Konsept 1 b har med seg opprusting av Karmsund bru (100 MNOK), med øker investeringene i gang og sykkel til 2,5 MRD og kollektiv (500), mens trafikksikkerhet (300 MNOK) og mindre utbedringer (300 MNOK) blir på uendret nivå.

Konsept 2

Konseptet inneholder ei helt ny Karmsund bru (ved siden av dagens) til en kostnad på i overkant av 1 milliard kroner, E134 fire felt (2 MRD), Karmsundsgata 4 felt – delvis kollektivfelt (1,4 MRD), gang- og sykkel (750 MNOK), Kollektiv (100 MNOK) og trafikksikkerhet (350 MNOK).

Konsept 3

Konsept nr 3 inneholder ny Karmsund bru som i konsept 2 (1,060 MRD), E134 4-delt (1,730 MRD),

Karmsundsgata 4-felt med miljølokk på delstrekning (1,9 MRD), Gang og sykkel (750 MRD), Kollektiv (100 MMOK) og trafikksikkerhet (300 MNOK).

Konsept 4

I dette konseptet oppgraderes dagens Karmsund bru for 100 MNOK formål tilrettelegging for kollektiv, gange og sykkel, mens det bygges helt ny Karmsund bru lenger nord til en pris på 4,620 milliarder kroner. Videre fire felt i Karmsundsgata (1,4 MRD), «Fjellinjen» i Haugesund (1,850 MRD), gang og sykkel (750 MNOK), Kollektiv (100 MNOK) og trafikksikkerhet (300 MNOK).

Vegvesenet Region Vest har altså nå plukket det beste fra de ulike konseptene og satt sammen et tilrådd konsept. Vegvesenet skal levere sin uttalelse til Samferdselsdepartementet innen 1. mars 2016. Offentliggjøringen av innholdet skjer først når KVU’en er behandlet av departementet.