BLE STOPPET: Den omfattende restaureringen av Bergesenhuset ble stanset i fjor høst. Nå vil fylkespolitikerne gå videre med arbeidene. Prislappen er på over 21 millioner kroner.
BLE STOPPET: Den omfattende restaureringen av Bergesenhuset ble stanset i fjor høst. Nå vil fylkespolitikerne gå videre med arbeidene. Prislappen er på over 21 millioner kroner.

Satser videre på Bergesenhuset

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok tirsdag at Rogaland fylkeskommune skal fullføre restaureringen av det verneverdige Bergesenhuset på Vibrandsøy. Vedtaket innebærer at planlagt tilbygg og skut også skal bygges. Maks prislapp er på 21,7 millioner kroner.

POLITIKK/KYSTKULTUR: Fylkesrådmann Trond Nerdal hadde lagt fram en innstilling overfor fylkesutvalget der han primært går inn for at tilbygg og skut ikke bare skal bygges, men óg innredes. Subsidiært tilrår fylkesrådmannen at det investeres 13,1 millioner kroner inkl. mva til reising av tilbyggene i 2016. Tirsdagens positive vedtak i fylkesutvalget overlater til det nye fylkestinget å finne fram til pengene i kommende årsbudsjett. Vedtaket er i samsvar med de forpliktelser som er nedfelt i den rivingstillatelsen som ble gitt til fylkeskommunen.

Offentlig eid, men privat drevet?

Samtidig ber fylkesutvalget fylkesrådmannen om å igangsette arbeid med å opprette eierselskap som skal overta som eier av Bergesenhuset. Fylkespolitikerne mener at i tillegg til Rogaland fylkeskommune bør Haugesund kommune være blant eierne. Det forventes at eierskiftet foretas så snart gjenreisingen av tilbygget er fullført. Dessuten ber utvalget fylkesrådmannen arbeide videre med å avklare hvem som skal få ansvaret for driften av Bergesenhuset.

Saken har kommet tilbake til politisk behandling etter at fylkesutvalget den 14. oktober i fjor vedtok å vente med å investere ytterligere i Bergesenhuset før framtidig eierskap med Haugesund kommune ble avklart. Da Haugesund kommune hadde saken til behandling, fant politikerne her det vanskelig å overta ansvaret for den videre restaurering og utvikling av Bergesenhuset. Men de sa seg villig til å gå inn i et forpliktende samarbeid for å utrede en bærekraftig driftsmodell. I august forelå en rapport fra Haugaland Vekst som dannet grunnlaget for at formannskapet stilte seg positiv til at Haugesund kommune går inn i en prosess sammen med Rogaland fylkeskommune med mål om etablering av et felles bærekraftig eierskap for Bergesenhuset.

Vil tilrettelegge på Vibrandsøy

Bergesenhuset ligger sentralt til på Vibrandsøy med fronten inn mot byen.

Bergesenhuset ligger sentralt til på Vibrandsøy med fronten inn mot byen.

-Fylkesrådmannen er av den oppfatning at fylkeskommunen som regional utviklingsaktør også fremover bør delta i utviklingen av huset og tilretteleggingen av det samlede tilbudet av natur- og kulturopplevelser på Vibrandsøy. Fylkeskommunens deltakelse bør primært ivaretas som majoritetseier av Bergesenhuset, skriver Trond Nerdal i sin innstilling der han tilrår at eierskapet bør utøves gjennom et aksjeselskap:
-I dette kan man forvente at Haugesund kommune går inn som medeier, men andre kommuner og aktører bør også inviteres til å delta i dette selskapet. Et alternativ kan være at eierskapet overføres til Haugalandmuseene som vil ha alle kommuner i nordfylket som medeiere.
Opprettholdes et direkte eierforhold mener han at det må det forventes normale kostnader til årlige vedlikehold og tilsyn. Disse er estimert til kr 250 000 pr år etter fullført restaurert bygg.

Alternative modeller

Fylkesrådmann Nerdal mener at driften av Bergesenhuset ikke bør ivaretas av Rogaland fylkeskommune eller et eget eierselskap. Flere alternative modeller kan tenkes, men realiseringen av disse er avhengig av at noen ønsker å overta et slikt driftsansvar. Han tilrår at det arbeides videre med å etablere en driftsmodell for Bergesenhuset i tråd med rapporten fra Haugaland Vekst. To modeller anses som aktuelle: Å overføre driften til en kommersiell aktør som tilbys en langsiktig driftsavtale på f.eks. 10 år. En slik modell forutsettes gjennomført via en åpen anbudsrunde. Alternativet er at offentlige institusjoner eller organisasjoner overtar driften av Bergesenhuset.

Vil presse fram båtanløp

-Et viktig forhold som må inngå i de videre vurderinger er tilgjengeligheten til øya, legger han til. Fylkesutvalget ga blant annet i 2011 et ekstra tilskudd for at rutebåten til Røvær også skulle anløpe Vibrandsøy etter behov. Denne ordningen har i praksis aldri blitt gjennomført.
-Det bør vurderes å legge inn anløp av Vibrandsøy i vilkårene for nye anbuds-/konsesjonsvilkår, understreker fylkesrådmannen.
Fylkeskommunen har brukt 12 millioner kroner på å restaurere Bergesenhuset så langt. Da arbeidene ble stoppet for et år siden, ble det bevilget ytterligere 1 million kroner til vintersikring av det tradisjonsrike sjøhuset.