Skjermbilde 2015-08-26 kl. 15.34.02

Dette er de vanskelige sakene for Mohn

Mange viktige saker ligger på bordet når Arne-Christian Mohn og Arbeiderpartiet skal forhandle med de andre partiene for å skaffe støtte i bystyret.

HAUGESUND: Forhandlingsdelegasjonen til Arbeiderpartiet i Haugesund har siden brakvalget mandag 14. september staket ut kursen for hvordan de ønsker å styre byen. Både til TV Haugaland og Haugesunds Avis har Arbeiderpartiet uttalt at de nå jobber videre med to hovedalternativ.

Begge alternativene vil gi Arne-Christian Mohn flertall i bystyret. Likevel, forhandlingene blir neppe enkle. For det er ikke bare politiske posisjoner som skal fordeles. Mange viktige saker vil til slutt havne på bordet under forhandlingene.

Økonomi

Den viktigste saken fremover blir uansett å få kontroll på økonomien i Haugesund kommune. Med et akkumulert underskudd på over 160 millioner kroner og en total lånegjeld på nær 2 milliarder kroner er Haugesund kommune i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Tallene fra 2. kvartal viser at kommunen fremdeles har for høye utgifter sammenlignet med inntekter. Hvordan arbeiderpartiet og deres eventuelle samarbeidspartnere har tenkt å løse dette er nok den viktigste saken. I valgkampen varslet Arbeiderpartiet kutt i antall kommunalt ansatte som et av virkemidlene som skal taes i bruk. Upopulært, men nødvendig. Arne-Christian Mohn blir likevel hjulpet av at et samlet bystyre som står bak en stram økonomisk styring.

Eiendomsskatten

En annen sak som kan skape problemer for Arbeiderpartiet i løpet av fireårsperioden er størrelsen på eiendomsskatten i Haugesund kommune. De fleste partiene i bystyret er enige om at den upopulære skatten er nødvendig for å øke inntektene til Haugesund kommune. I valgkampen varslet Arbeiderpartiet en endring. Partiet vil ha en differensiert eiendomsskatt der skattesatsen er lavere for Haugesund sentrum enn for resten av kommunen. Tiltaket skal styrke utviklingen av sentrum. Likevel har partiet sagt at dette trolig ikke blir før kommunen har fått kontroll over økonomien.

Haugesundsskolen

Det er ingen hemmelighet at flere av skolene i Haugesund er i en dårlig forfatning. I juni skrev NRK at halvparten av skolene i Haugesund ikke er godkjent. En av skolene som har akutte utfordringer er Haraldsvang ungdomsskole. Innemiljøet og bygningsmassen har fått sterk kritikk av såvel lærere, elever og kommune. Skolen har store vedlikeholdsmangler og sopp og råteskader er tydelige. I økonomiplanen for de neste årene er det satt av 75 millioner kroner til oppstart av rehabilitering av Haraldsvang og bygging av ny ungdomsskole nord i Haugesund. Hvor de politiske partiene skal hente pengene fra er fremdelse i det blå. Samtidig er kapasiteten på Brakahaug, Gard og Skåredalen skoler sprengt.

I tillegg til at de kommunale barne- og ungdomskolene trenger oppgradering og vedlikehold, trenger Breidablikk læringssenter en totalrenovering. Deler av skolen er stengt på grunn av sopp og råte. Deler av undervisningen er flyttet til andre lokaler. I april lanserte Arne-Christian Mohn et ønske om å bygge et helt nytt skolebygg ved Haugesund stadion. Hvordan dette skal finansieres blir opp til den nye koalisjonen å finne ut av.

Eldre og pleietrengende

Det skapte enorme reaksjoner da bystyret, mot FrP og Pensjonistpartiets stemmer, som en del av den økonomiske hestekuren i Haugesund besluttet at mange av de eldre i kommunen måtte ligge på dobbeltrom. Stølen sykehjem ble vedtatt nedlagt, og til nyåret vil Vardafjell helsehus stenge for en periode for å gjennomgå en massiv renovering. Når revmatismejuksehuset åpner korttidsavdeling, skal korttidsplasser på Vardafjell og Udland flyttes dit. Dette er likevel ikke nok til å huse byens eldre innbyggere. Under valgkampen sa Frp at de ville kjempe videre for å unngå dobbeltrom, og for Svein Erik Indbjo (FrP) vil det nok være et absolutt krav om å omgjøre vedtaket for å samarbeide med Arbeiderpartiet. også Pensjonistpartiet har vært tydelige imot. Saken om dobbeltrom vil trolig komme opp til ny behandling allerede i november etter at det ble samlet inn nok underskrifter til å få saken behandlet som et innbyggerinitiativ.

Karmsundgata

Tidligere i år vedtok bystyret i Haugesund med 30 mot 19 stemmer at de ønsket å gå videre med planleggingen av en firefelts utbygging av Karmsundsgata. Arne-Christian Mohn varslet tidligere i år omkamp om Karmsundsgata hvis han fikk ordførervervet. Sammen med partiene SV, Venstre og Miljøpartiet de Grønne (MDG) vil Arbeiderpartiet med én stemmes overvekt ha flertall for å se på alternative løsninger. Både SV og MDG har i valgkampen sagt at det er uaktuelt å støtte den planlagte firefeltsveien i Karmsundsgata. I tillegg mangler det fremdeles mange hundre millioner kroner til videre opprustning, selv uten firefeltsvei.

Parkeringsanlegg under Grytå

Det kommunale parkeringsselskapet Haugesund Parkering ønsker å etablere et parkeringshus under Grytå i Haugesund sentrum. Prosjektet har en prislapp på over 220 millioner kroner. Samtidig er det i dag spørsmål rundt lovligheten rundt dette, ettersom tomten i sin tid ble gitt som gavet til Haugesund kommune med betingelsen om at tomta bare kunne brukes til lekeplass for byens unge. Deler av tomta kan likevel benyttes til å etablere et svømmeanlegg i byen. De potensielle samarbeidspartiene SV og MDG er begge i mot en slik løsning.

Nytt badeanlegg

En annen vanskelig sak som vil havne på bordet til Arne-Christian Mohn og Arbeiderpartiet er ønskene om et nytt badeanlegg i Haugesund. Resultatene i tilstandsrapport av Haraldshallen ble i begynnelsen av september offentliggjort i Haugesunds Avis. Det må ha vært svært nedslående lesning for politikerne i Haugesund. Den viste nemlig at Haraldshallen er i svært dårlig forfatning. Rapporten konkluderte med at det bør bygges nytt badeanlegg i Haugesund. Nå blir det opp til det nye bystyret å vurdere om kommunen skal bygge nytt eller om de skal rehabilitere Haraldshallen.

Tidligere i valgkampen gikk Arne-Christian Mohn ut og støttet planene til Ivar Jacobsen om et svømmeanlegg i Grytå. De fleste partiene er enige om at noe må gjøres med bassengkapasiteten i Haugesund kommune, men både Høyre, Frp, KrF og Venstre har vært tydelige på at et eventuelt nytt basseng må ligge i Idrettsparken.

Uansett hvordan samtalene med de andre partiene går vil Arne-Christian Mohn og Arbeiderpartiet måtte manøvrere godt de neste fire årene.