HVA OM VI IKKE GJØR ENDRINGER? Styringsgruppen for Haugalandspakken gikk gjennom inntektsrealitetene på torsdasgens møte.
HVA OM VI IKKE GJØR ENDRINGER? Styringsgruppen for Haugalandspakken gikk gjennom inntektsrealitetene på torsdasgens møte.

Brutale realiteter for Haugalandspakken

De nye kommunestyrene på Haugaland får i høst en brennhet sak i fanget. Det må tas standpunkt til om taktstene i Haugalandspakken skal økes betraktelig og om det skal etableres flere bomstasjoner. Likevel vil dette ikke være nok til å finansiere alle prosjektene som står på blokka. Hvilke skal i tilfelle prioriteres?

POLITIKK/BOMPENGER: Torsdagens møte i styringsgruppen for Haugalandspakken var det siste i denne valgperioden. Når gruppen møtes igjen den 10. desember vil det bare være et par av politikerne som går på ny periode. Én av dem er helt sikkert Vindafjords

FÅ IGJEN: Siste møte i styringsgruppen for Haugalandspakken for Petter Steen jr (helt til v. foran), Harald A. Stakkestad (delvis skjult), Sigve Sørheim og Aase Simonsen. Ole Johan Vierdal (nr 3 fra v) fortsetter helt sikkert, mens det er overveiende sannsynlig at Leif Malvin Knutsen (helt til h.) fortsetter etter at Karmøykabalen nå er lagt.

FÅ IGJEN: Siste møte i styringsgruppen for Haugalandspakken for Petter Steen jr (helt til v. foran), Harald A. Stakkestad (delvis skjult), Sigve Sørheim og Aase Simonsen. Ole Johan Vierdal (nr 3 fra v) fortsetter helt sikkert, mens det er overveiende sannsynlig at Leif Malvin Knutsen (helt til h.) fortsetter etter at Karmøykabalen nå er lagt.

gjenvalgte ordfører Ole Johan Vierdal (Sp). Innen 10. desember må alle kommunestyrene ha uttalt seg om de ønsker endringer i dagens bompengetakster og -organisering. Dessuten er de bedt om å prioritere blant gjenstående prosjekter i egen kommune. Den opprinnelige Haugalandspakken som var kostnadsregnet for to år siden til 5,7 milliarder kroner, er i dag oppdatert og framskrevet til 7,5 milliarder 2015-kroner. Dagens takstopplegg uten endringer er i stand til å finansiere prosjekter for 2,5 milliarder kroner.

Realitetene

I dag redegjorde Vegvesenets eksperter for flere alternativer:
Ved å prisjustere takstene årlig fram til 2023, begrensning av rabatten til 10 prosent samt etablere bomstasjoner på Fv 511 (Østre) og Fv 832 (Skre), vil man klare å fiansiere prosjekter for 3,68 milliarder kroner.
Økes taksten til kr 17,-, vil pakken klare å finansiere 4,1 milliard kroner, forutsatt 10 prosent rabatt. Beholdes dagens rabattordninger, må taksten økes til kr 31.
Skal alle prosjekter i pakken (7.5 milliarder) finansieres, må taksten neste år opp i 45 kroner.

Med henvisning til tidligere politiske signaler, har ikke Vegvesenet tatt inn i sine beregninger en eventuell innføring av tovegs innkreving i alle stasjoner. Det ville gitt 12 millioner nye passeringer og 64 millioner kroner i økte årlige inntekter.

Tak på 4,1 til 4,3 milliarder

Styringsgruppen, på dette møtet under ledelse av avtroppende fylkesvaraordfører Terje Halleland, landet vel mer eller mindre ned på en konklusjon om å antyde pakken med takstøkning til 17 kroner, endring av rabattordningen til 10 prosent og etablering av de to nye bomstasjonene i Karmøy som beste løsning. Hvilke prosjekter som i tilfelle skal prioriteres innenfor en ramme på 4.1-4,3 milliarder kroner, kommer til å bli kommende vinter og vårs store stridsspørsmål i styringsgruppen og i kommunestyrene. Av hensyn til framdriften i prosjektene, kan ikke politikerne lenger skyve en prioritering foran seg.

Prioritering må nå komme

USIKKER PÅ LOKALE REAKSJONER: Aase Simonsen var usikker på hvordan karmøybuen vil reagere på to nye bomstasjoner på Fv 511 (Østre) og Fv 832 (Skre).

USIKKER PÅ LOKALE REAKSJONER: Aase Simonsen var usikker på hvordan karmøybuen vil reagere på to nye bomstasjoner på Fv 511 (Østre) og Fv 832 (Skre).

Mange hadde ordet i styringsgruppen. Sven Olsen (Frp) pekte på at Karmsundsgata fra Storasundsgata og nordover fortsatt ikke ligger inne blant de prioriterte prosjektene. Han ba derfor om en samlet gjennomgang, slik at prioriteringene kunne skje på nytt.
-Det er fornuftig at de viktigsten prosjektene bygges ut først, sa han.
Ole Johan Vierdal (Sp) pekte på at ingen har lyst på takstøkninger, men heller ikke at Haugalandspakken stanser opp.
-Vi må folk til å forstå at uten inntektsøkninger, er det bokstavelig talt bom stopp. Skal vi til bunns på lista, må inntektene opp, sa han.
Leif Malvin Knutsen (KrF) mente at styringsgruppen også burde vurdere å utvide tidsløpet. En kombinasjon av økte satser, redusert rabatt, et utvidet tidsløp og toveis innkreving i Haugesund kunne være en vei å gå.
Til dette repliserte lokal vegvesen-sjef Astrid Eide at i stedet for en utvidelse av tidsløpet, anbefalte hun at politikerne gikk for en Pakke 2. Her kan kommunene få inn resterende, viktige prosjekter. Hun pekte for øvrig på at styringsgruppen står fritt til å omprioritere prosjekter innenfor de rammer som er fastlagt i proposisjonen om Haugalandspakken.
Leif Malvin Knutsen svarte at det uansett var nødvendig at kommunene ble enige. Det mest realistiske var å sette ei ramme på 4,1 milliard og gjennomføre de prosjekter som var mulige innen 2023.

Smutthullene

Leif Malvin Knutsen og Aase Simonsen (H) var også opptatt av begrunnelsene for to nye bomstasjoner på Fv 511 (Østre) og Fv 832 (Skre).
Kristian Bauge fra Vegvesenet viste til at dette grepet ikke handler om å øke inntektene, men å hindre et uønsket trafikkmønster.
Harald A. Stakkestad (H) var enig i at smutthullene må tettes. Om det blir aktuelt med toveis innkreving også i Haugesund, mente han at hele strekket i Karmsundsgata måtte prioriteres. Da fikk heller styringsgruppen prioritere andre prosjekter ned.

PÅMINNELSE: Avtroppende Haugesundsordfører Petter Steen jr minnet om at "alt henger sammen med alt" og de aller fleste prosjekter har regional betydning.

PÅMINNELSE: Avtroppende Haugesundsordfører Petter Steen jr minnet om at «alt henger sammen med alt» og de aller fleste prosjekter har regional betydning.

Petter Steen jr (H) var lei de gjentatte diskusjonene om hva hver kommune får igjen. Så og si samtlige prosjekter som er inne i pakken, er regionale prosjekter som er til stor nytte for alle haugalendinger som ferdes i trafikken, i bil eller på sykket. Når det nå må prioriteres, må styringsgruppen ta diskusjonen om virkningen av ulike grep. Og når det gjelder en- eller toveis innkreving i Haugesund, minnet han om at valget av enveis innkreving på vei inn i byen var av hensyn til byens sentrum. Det har vært bred enighet om denne organiseringen.

Konklusjonen ble til slutt at status for Haugalandspakken med alternative veier å gå sendes ut på høring til kommunene, inkludert et klart ønske om at kommunene prioriterer mellom prosjektene som fortsatt er uløste i sin kommune. Som nevnt betyr det at de nyvalgte kommunestyrene temmelig raskt står ansikt til ansikt med brutale økonomiske realiteter og vanskelige avgjørelser på vegne av egne innbyggere.