Marius W. Rønnevik
Marius W. Rønnevik

DEBATT: Vi vil ta vare på Haugesund sentrum

MARIUS W. RØNNEVIK: «Vi vil stimulere utbyggere til å satse på god arkitektur og bærekraftige bygninger.»

SITAT:  «Vi vil stimulere utbyggere til å satse på god arkitektur og bærekraftige bygninger.»

Av Marius W. Rønnevik, bystyrekandidat for Venstre

Vi i Haugesund Venstre er i utgangspunktet fornøyd med sentrumsplanen slik den foreligger nå. Planen vil være et godt verktøy for å legge til rette for en sentrumsutvikling med en fremtidsrettet transportavvikling. Sykkel, gange og kollektivtransport prioriteres. Blant annet legges hovednett for sykkel inn i planen og Strandgaten blir en viktig kollektivakse. Vi er enige med rådmannen som sier at planen gir kommunens innbyggere muligheten til en kortreist hverdag slik at klimagassutslipp og fremtidig behov for utvidelse av biltrafikk reduseres. Klimaforliket på Stortinget la opp til at veksten i persontransporten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange og det tar denne planen på alvor.

Planen er også ambisiøs med tanke på fortetting og har en målsetting om 3.000 nye bosatte i sentrumsområdet i løpet av planperioden. Høyres forslag om å doble dette til 6.000 er helt urealistisk. Det finnes ikke nok ledige sentrumstomter til en slik utbygging. Dette har Høyre også innsett, og vil derfor redusere betydelig på de såkalte hensynssonene. Dette er grøntstrukturer på tvers av eiendomsgrenser som er sentrale for byens identitet og kvalitet i vid forstand. Dette er for eksempel sammenhengende hager med store trær. Det er disse strukturene Høyre nå vil fortette bort for å nå sine egne målsettinger. Dette kan være steder som Salhusvegen, Hauge og P.A. Munchs gate. Det er en skandale for byens kulturhistorie om disse områdene skulle fortettes bort. Som folkevalgte er vi pålagt å tenke utvikling i et generasjonsperspektiv. Det er for så vidt heller ikke realistisk at man skal kunne få 3.000 ekstra boende i sentrum innen planens periode som er 15 år med denne strategien. Da må eiendommer som har blitt overført gjennom generasjoner plutselig bli solgt i store mengder.

Vi er også redde for at Høyres strategi vil gå på bekostning av viktige grønne friområder i byen som for eksempel Kyvikdalen, hvor Haugesund sentrums eneste hundremeterskog befinner seg.

Vi mener også det er hensiktsmessig med en minimumsstørrelse på 45 m2 BRA, og krav om felles uteoppholdsareal bør også holdes på det nivå som rådmannen har foreslått. Dette tror vi er viktige virkemidler for å tiltrekke flere barnefamilier til sentrum. Dersom krav om minimumsstørrelse tas ut, tror vi også den generelle levestandarden i sentrum vil reduseres. Det er vanskelig å bo godt i en leilighet på 29 m2 over lengre tid.  Vi vil også ha en restriktiv holdning til bygging av høyhus, og vi vil derfor at maksimumshøyde på 13 meter som planen foreslår, bør ligge til grunn.

Det er imidlertid ingen regler uten unntak. Vi vil stimulere utbyggere til å satse på god arkitektur og bærekraftige bygninger. For slike bygg, som i tillegg tilfredsstiller mål om fortetning i særdeles høy grad, mener vi det bør kunne lempes på krav om minimumsstørrelse, felles uteoppholdsareal, utnyttelsesgrad og i helt spesielle tilfeller også maksimumhøyde. Derfor har vi tatt til orde for en Infill-plan i Haugesund sentrum.