Hollenderhaugen Nord ligger sentralt til i Haugesund. Ill.: RFK
Hollenderhaugen Nord ligger sentralt til i Haugesund. Ill.: RFK

Hollenderhaugen nord: Ingen innsigelse fra fylket

Et flertall i fylkesutvalget i Rogaland bestemte seg tirsdag for ikke å fremme innsigelse til forslaget om detaljreguleringsplan for byggefeltet Hollenderhaugen Nord i Haugesund. Mindretallet, som besto av Ap, Sp og Venstre, var enig med fylkesrådmann Trond Nerdal om at planen har vesentlige mangler.
Slik skal blokkene plasseres på begge sider av Leitevegen, sør for stadion.

Slik skal blokkene plasseres på begge sider av Leitevegen, sør for stadion.

Planområdet er beliggende mellom Haugesund stadion i nord og Hollenderhaugen friområde i sør. Det er nylig bygd boligblokker omkring Grindesvingen sørøst for området. Planen inkluderer Haugesund stadions sørlige avslutning med en del av tribuneanlegget. Det er omkring 20 dekar stort og er planlagt for blokkbebyggelse. Forslaget viser sju blokker; fire sør for og tre nord for Leiteveien, som skjærer vest-øst gjennom boligfeltet. Foreslåtte byggehøyder er 3 til 7 etasjer. Det er snakk om 150 boenheter i ulike størrelser Utnyttelsen vil således være 7,5 boliger pr. dekar. Utnyttelssgraden er av fylkesrådmannen beregnet til å bli 65 prosent.

Skyggelagt store deler av dagen

Det går fram av saken som ble fremmet for fylkesutvalget at solstudiene viser omfattende slagskyggeproblematikk som resultat av blokkenes høyder og beliggenhet.

-Arealet mellom de fire blokkene sør for Leiteveien er overveiende skyggelagt, bortsett fra midt på dagen når solen skinner inn mellom blokken fra sør, slo rådmannen fast og viser videre til at området nord for Leiteveien også vil ha skyggelagte områder store deler av dagen – gjennom store deler av året.
 Fylkesrådmannen mener at planen ikke gir tilstrekkelig med solbelyste uteområder og at planen derfor ikke ivaretar krav for kvalitet i utendørs oppholdsarealer gitt gjennom nasjonale, regionale og kommunale retningslinjer og bestemmelser.

Kritisk til høyder og rom mellom blokkene

Forslag til utbygging legger til rette for boligblokker med 3-7 etasjer. Fylkesrådmannen viste til at den største høyden foreslås helt nord i området, det vil si opp mot sørveggen til stadion.

-Den blokken vil i seg selv ikke gi vesentlige ulemper med hensyn til sol/skygge, men vil virke svært dominerende i landskapet, påpeker Nerdal og viser til at Haugesund kommune i gjeldende kommunedelplan for sentrum har fastsatt maksimal byggehøyde til 13 meter, det samme som i forslag til ny plan. 13 meter innebærer et maksimalt antall etasjer på 4-5.

-Planforslaget viser byggehøyder på opptil 22 meter (sju etasjer). Dette vil være en svært stor overskridelse av kommunens høydebestemmelse, skrev fylkesrådmann Nerdal, som mener bygningen bør reduseres med 2 etasjer, slik at byggehøyden blir maksimalt 15 meter.

-Vi mener fem etasjer bør kunne aksepteres, dette er også utgangspunkt for øvrig bebyggelse sør for Leiteveien, skrev rådmannen.

Les også: Demper ned boligprosjekt ved stadion

Fortettes det for mye?

De fire boligblokkene sør for Leiteveien er på 5 etasjer, med høyde på opptil 15 meter for en tilbaketrukket 5. etasje. Avstanden mellom blokkene er svært liten; 14 meter på grunnplanet og kun 9 meter mellom utkragede balkonger og overbygde inngangspartier i naboblokk. Rådmannen viste til at i gjeldende kommunedelplan for sentrum har Haugesund kommune fastsatt et minimum antall boliger pr dekar til 4. I denne planen vil tettheten være over 14 boliger pr. dekar.

-Utbygging med en slik høy tetthet gir svært ofte mangelfullt med areal for uteopphold, for lite areal for lek og dårlig kvalitet på grunn av mye skyggelagte områder. Det er tilfelle i denne planen, konkluderte Trond Nerdal og foreslo for fylkesutvalget at det skulle fremmes innsigelse til planforslaget fordi det ikke tilfredsstiller krav til tilstrekkelig uteområder med nødvendig kvalitet.

Det var det politiske flertallet i fylkesutvalget uenige i. Innsigelse fra fylkeskommunen kommer dermed ikke.