Høyre og Jarle Utne Reitan (til v.) har lagt fram en rekke endringsforslag foran sluttbehandlingen av Sentrumsplanen. Ap og Arne-Christian Mohn (til h.) mener at forslagene kommer for seint. I midten på dette illustrasjonsbildet: SV's Gjertrud Kiellesvik, som etter alt å dømme sier nei til ny underjordisk parkering i Grytå allerede nå.
Høyre og Jarle Utne Reitan (til v.) har lagt fram en rekke endringsforslag foran sluttbehandlingen av Sentrumsplanen. Ap og Arne-Christian Mohn (til h.) mener at forslagene kommer for seint. I midten på dette illustrasjonsbildet: SV's Gjertrud Kiellesvik, som etter alt å dømme sier nei til ny underjordisk parkering i Grytå allerede nå.

En politisk smeltedigel

"Aner vi en dyptgående konflikt mellom planleggerne i Haugesund kommunes tekniske forvaltningsenhet og spesielt det desidert største partiet i dagens Haugsund bystyre? Temaet er sentrumsplanen, som nå etter alt å dømme er på full fart mot endelig politisk behandling i bystyret onsdag 9. september.

KOMMENTAR: I forrige ukes formannskapsmøte la Høyres gruppe fram merknader til rådmannens forslag som ikke kan forstås annerledes enn at partiet er grunnleggende uenig i en rekke av de føringer som planleggerne har jobbet fram for den videre byutviklingen. Merknadene er særdeles omfattende og går langt inn på planleggernes faglige enemerker.

Etter den omfattende tidsbruken og den relativt åpne prosessen som innledet arbeidet med ny kommune- og sentrumsplan, er det et paradoks at alle ting ble slik at den politiske behandlingen av dokumentene skal skje på to uker. Når politikerne i byens desidert største parti endatil har alvorlige motforestillinger til flere sentrale punkt i de foreslåtte arealbestemmelsene, kan det fort skje at det foretas endringer som går folk flest bokstavelig talt hus forbi. Tidsvinduet er knapt, prosessen eies av noen få og konsekvensene uskarpe for de som prøver å passe på allmennhetens interesser. Det er heldigvis mange av dem. Ved denne korsveien er jeg redd for at de knapt rekker å puste før vogntoget har passert dem.

Nye grep

Hva legger Høyre opp til?

Først og fremst ønsker partiet en forsterket fortetting i sentrum. Utne Reitan & Co legger opp til at kommunen skal legge forholdene til rette for 2650 nye boenheter for 6000 mennesker fram mot år 2030. For å få det til, aksepterer partiet høyere byggehøyder enn det rådmannen har lagt opp til og en nedjustering av plankravene. Det går bl.a. også inn for at utbyggere i framtiden kan legge inn leiligheter som er nord- og østvendte i sentrum. Fram til nå har dette vært frarådd på grunn av fraværet av sollys. Dessuten foreslås det at bebygd areal kan utgjøre inntil hundre prosent i sentrum og på øyene.

Høyre holder videre fast i at det skal etableres en gjennomgående kollektivtrasé med sentralstoppested i bykjernen. Dette stoppestedet skal erstatte Flotmyr rutebilstasjon. Her går partiet mot sterke faglige råd. Høyre foreslår videre at Sørhauggata skal etableres som kollektivgate mellom Tuhauggata og Rådhusplassen og at Strandgata frigjøres for kollektivtrafikk.

I Haraldsgata mellom Knut Knutsen O.A.S. gate og Grønhauggata foreslår partiet at det kan bygges boliger i 2. etasje (over butikkene) og høyere. Dette har fram til nå ikke vært tillatt.

Partiet går inn for en avgrensning av de foreslåtte åtte hensynssonene i sentrum.

I forslag til bestemmelser ønsker Høyre at det tas grep med sikte på mindre detaljstyring og for mindre skjønnsutøvelse fra administrasjonens side. Partiet ønsker også å avgrense hvilke saker byantikvaren skal jobbe med.

Ap: For seint

I kommentarene fra Arbeiderpartiet er man tydeligvis uenige i Høyres detaljerte forslag. Mohn & Co mener at innspillet kommer for seint i forhold til prosessen og noen av forslagene endrer premissene i planprosessen helt. Arbeiderpartiet støtter de store linjene som er formulert i Kommuneplanens samfunnsdel og som sentrumsplanen er basert på. Det er i og for seg enig i Høyres intensjoner om ytterligere fortetting i sentrum, men kan ikke støtte mange av de enkeltstående forslagene. De er ikke godt nok faglig fundert og dokumentert.

Arbeiderpartiet viser videre til at det ikke er plass til to-felts kollektivtransport i sentrum. Gatene er for smale, et fakta som Ap mener at det er umulig å regulere seg bort fra. Dessuten mener partiet at kommunen ikke kan tvinge alle busser til å kjøre i én akse. Det vil etter deres mening svekke kollektivtilbudet og øke transportarbeidet.
Ap har lagt fram omfattende merknader til Høyres innspill – og har en form som illustrerer den usikkerheten som nå råder om realiteter i byens politiske miljø.

Høyres dilemma

Rådmannen fikk ei ekstra uke på seg til å vurdere Høyre-forslagene i og med at det er berammet et ekstraordinært bystyremøte den 9. september og plansakene er løftet over her. En del av vurderingene som administrasjonen må gjøre, er om flere av forslagene er så vidtrekkende at kommunen tvinges til å sende sentrumsplanen ut på en ny høringsrunde om de vedtas nå. Skjer det, vil ikke det sittende bystyret vedta planen. Da kan maktforholdene i bystyret ha endret seg. Med andre ord er det mye som står på spill for Høyres bystyregruppe akkurat nå, midt oppe i innspurten på kommunevalgkampen.

Bystyret den 9. september kommer til å bli en smeltedigel.»