GÅR FRA KARMØY TIL TYSVÆR: Sigurd Eikje har søkt på jobben som ny rådmann i Tysvær kommune.
GÅR FRA KARMØY TIL TYSVÆR: Sigurd Eikje har søkt på jobben som ny rådmann i Tysvær kommune.

Fortsatt stor økonomisk usikkerhet i Karmøy

Får Karmøy kommune full effekt av de vedtatte innsparingstiltakene, kan underskuddet inneværende år reduseres til to millioner kroner. Men usikkerheten er stor og regnskapstallene i helse- og sosialetatene er fortsatt negative. Mandag fikk politikerne en ny statusrapport fra rådmann Sigurd Eikje.

Karmøy kommunestyre vedtok 12. mai innsparinger på 20 mill. kroner i 2015 og 31,7 millioner kroner i 2016. Det var et grep som ble tatt fordi det ved månedsskiftet februar/mars lå an til et merforbruk på rundt 40 mill. kroner i helse- og omsorg. Prognosen ble justert opp til minus 46 millioner to måneder seinere. Samtidig fikk kommunen drahjelp av god avkastning i finansmarkedet, og økte tilskudd til kommunene i forbindelse med revidert statsbudsjett. Rådmannens prognose for regnskapsmessig resultat var da på minus 22 mill. kroner før effekten av tiltakene kommunestyret vedtok 12. mai.

I mandagens møte i Karmøy formannskap fulgte rådmann Sigurd Eikje opp med en ny statusrapport. Han gjør oppmerksom på at på grunn av ferieavvikling er rapporten ufullstendig. Tallene i denne rapporten inkluderer ikke innsparingstiltakene.
-Disse er ikke ferdig fordelt per dato. Dette vil vi komme tilbake til i 2. tertialrapport, skriver Eikje. Vi tar med følgende punkter i hans oppsummering:

  • Siste prognosemodell fra KS gir en samlet inntektssvikt på 6-7 mill. kroner i de frie inntektene. Skatteinngangen lokalt var mer positiv i juli.
  • Bedre likviditet og lavere lånerenter samlet ligger an til å kunne bli 11 mill. kroner bedre enn budsjettert.
  • Også eiendomsskatt og integreringstilskudd ligger an til å bli høyere enn budsjettert. Størrelsen på eiendomsskatten vil først være klart når behandlingene av klager på det nye takstgrunnlaget er ferdig.
  • I oppvekst- og kulturetaten forventes et betydelig overskudd på barnehagesektoren, som følge av lavere tilskudd til private barnehager, lavere etterspørselsvekst etter barnehageplasser og lavere utgifter til styrket tilbud. Skolesektoren har et positivt avvik per juli, selv om det fortsatt er utfordringer på noen skoler.
  • Regnskapstallene i helse- og omsorgsetaten har fortsatt i en negativ utvikling. En fremskrivning av utviklingen slik den har vært til nå, tilsier en prognose på opp mot  minus 50 mill. kroner, før effekt av iverksatte tiltak. Disse effektene vil først og fremst komme i høst. Det er vedtatt tiltak som skal gi innsparinger i helse- og omsorgsetaten på 12 mill. kroner i 2015.
  • Den samlede prognosen tilsier nå et underskudd i ordinær drift på 12 mill. kroner, mens prognosen for finansposter, rammetilskudd og skatt viser et overskudd på 10 mill. kroner. Altså samlet sett en prognose på minus 2 mill. kroner. Det er viktig å understreke at prognosen forutsetter full effekt av innsparingstiltakene som ble vedtatt i mai (totalt 20 mill. kroner).

-Slike prognoser er et punktestimat som det er beheftet en betydelig usikkerhet ved. Dette gjelder særlig siden denne oppfølgingen er ufullstendig som følge av ferieavviklingen. Det vises også til punktet om usikkerhet i anslagene i budsjettoppfølgingen per april. Rådmannen vil komme tilbake med ny prognose i forbindelse med 2. tertialrapport, skriver rådmann Sigurd Eikje.