leser

«Byens fremtid avgjøres FØR valget»

«Et levende, attraktivt sentrum oppnås ved at flere bor, jobber og lever i sentrum», skriv Paal W. Aanensen, styreleiar i Sentrumsgårdene.

I disse valgkamptider er det nærmest som om de ulike politiske partiene kappes om å fortelle om sin satsning på sentrumsutvikling. Det kan ikke være annet enn lovende at «alle» ønsker at Haugesund sentrum skal være en levende lgionshovedstad.

Det kan imidlertid være på sin plass å minne om at viktige avgjørelser tas denne uken, i god tid før kommunevalget, når kommunedelplanen for sentrum skal til endelig behandling. Sentrumsgårdene, som representerer en rekke gårdeiere i Haugesund sentrum, ga sine innspill i høringsrunden for om lag et halvt år siden. Siden har vi også gitt innspill til kommuneplanens arealdel, som også vil legge føringer for utviklingen av byen og regionen.

Det er omfattende utredninger som er gjort, og det kan være krevende for enhver å sette seg inn i detaljene. (Dokumentet med møteinnkalling og saksdokumentasjon for tirsdagens møte i Plan- og miljøutvalget er for øvrig på hele 2330 sider..!) Det er mange positive intensjoner og mål i sentrumsplanen, og en tydelig rød tråd ved at man ønsker å «bygge by». Vi har samtidig respekt for at administrasjonen dessuten har den krevende oppgaven med å forsøke å balansere lokale krav, behov og ønsker opp mot statlige og fylkeskommunale krav. Det er likevel grunn til å stille spørsmål om de gode intensjonene som ligger til grunn for plandokumentet i tilstrekkelig grad blir synlige i de konkrete bestemmelsene som man til slutt sitter igjen med.

Det er relativt kostbart å bygge nytt eller rehabilitere sentrumseiendommer sammenlignet med å bygge på ny tomt utenfor sentrumskjernen. (Det er likevel ikke umulig, slik pågående prosjekter som Helsehuset og Kong Harald er eksempler på.) Lokalt kan man gjøre lite med nasjonale krav, men det er da desto viktigere at vi ikke får unødvendig strenge lokale krav i tillegg.

Sentrumsgårdene har i sine innspill blant annet bedt om:

  • Lemping på lokale særkrav vedr. leiligheter (som forbud mot ensidig nord-/østvendte leiligheter, minimumskrav til størrelse, byggehøyder, mv.)
  • Styre kontorarbeidsplasser og handelsvirksomhet til sentrum,
  • Styrking av byrom og møteplasser
  • Bevare eller øke gatesteinparkering så lenge det ikke finnes gode alternativer,
  • Etablere hovedbussholdeplass ved Landmannstorget (Steinparken),
  • Prioritering av Flotmyr-området før for eksempel Fagerheim.

En del eksisterende bygg av eldre dato er mindre egnet for noe av den handelen som har flyttet ut av sentrum, dvs. leietakere som etterspør større grunnflate og høyere innvendig takhøyde for sine butikker. For å få til en utvikling kan det derfor være behov for å rive enkelte bygg, samtidig som man må forsøke å koordinere tiltakene på tvers av ulike eksisterende eie- og leieforhold.

Et levende, attraktivt sentrum oppnås ved at flere bor, jobber og lever i sentrum. Våre politikere kan påvirke utviklingen ved å gjøre klare prioriteringer, vedta fornuftige regler og retningslinjer for arealbruk mv., og dessuten lokalisere kommunale funksjoner og arbeidsplasser i sentrum. Butikkene kan og må gjøre seg mest mulige attraktive i konkurransen med andre handelssentre. Gårdeierne kan og må vedlikeholde og utvikle sine eiendommer i samarbeid med leietakere og kanskje i større grad hverandre. Og sist, men ikke minst: hver enkelt av oss kan velge å bruke sentrum!