V_Bergesenhuset

Hvem skal eie Bergesenhuset?

Nå trekkes trådene sammen i fylkeskommunens og vertskapskommunens satsing på Vibrandsøy. Onsdag i kommende uke skal formannskapet i Haugesund ta standpunkt til hvem som skal eie Bergesenhuset og på hvilken måte.
Fylkeskommunen har lagt mange millioner kroner i restaureringen av Bergesenhuset, men stanset neste trinn i påvente av nærmere avklaringer med Haugesund kommune.

Fylkeskommunen har lagt mange millioner kroner i restaureringen av Bergesenhuset, men stanset neste trinn i påvente av nærmere avklaringer med Haugesund kommune.

Rådmannen mener at kommunen bør støtte forslaget om etablering av et ideelt aksjeselskap, men er skeptisk til å bruke egne penger på det videre utviklingsarbeidet. Han foreslår at det inngås en intensjonsavtale med Rogaland fylkeskommune og det settes i gang en prosess sammen med fylkeskommunen for å se på detaljene i en mulig avtale om et fremtidig eierskap av huset. Og så legger han til:
-Haugesund kommune har med utgangspunkt i dagens økonomiske situasjon ingen mulighet for å bidra med drift og utviklingsarbeid i tilknytning til Bergesenhuset. Nødvendige investeringer og tilrettelegging må ivaretas av dagens eier. En fremtidig drift av Bergesenhuset og det potensialet som er på Vibrandsøy som et samlet opplevelsestilbud innen kulturarv og naturarv, må sikres gjennom en egen avtale mellom et nytt eierselskap og potensielle driftsaktør, skriver han i saksutredningen.
Han har fått på bordet utredningen fra prosjektet «Bergesenhuset – et driftskonsept». Her er det kommet forslag omkring drift og organisering og gitt innspill til muligheter knyttet til både huset og øya. Arbeidet har synliggjort et interessant potensiale for et regionalt opplevelsessenter.
-Et regionalt opplevelsessenter som nav for Vibrandsøy gir en spennende og realiserbar mulighet for å kunne tilby et godt opplevelsestilbud for lokalbefolkningen og besøkende. NCE Tourism har i denne sammenheng signalisert at det er et potensiale for at Vibrandsøy kan bli en av Vestlandets utvalgte på topp 10 opplevelser, heter det blant annet i utredningen.

Fylkeskommunen forventer

Bergesenhuset var temmelig medtatt da restaureringsarbeidet startet. Her et arkivbilde fra tiden arbeidene pågikk.

Bergesenhuset var temmelig medtatt da restaureringsarbeidet startet. Her et arkivbilde fra tiden arbeidene pågikk.

Arbeidsgruppen har videre anbefalt at eierskapet bør utøves gjennom et ideelt aksjeselskap. Fylkeskommunens folk forventer her at Haugesund kommune går inn som medeier, men andre aktører bør også inviteres til å delta i dette selskapet. Fylkeskommunens deltakelse bør primært ivaretas som majoritetseier av Bergesenhuset. Gruppen understrekter også at eierselskapet må forvente normale årlige kostnader til årlig vedlikehold og tilsyn.

Kommunen forventer

På sin side mener rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen at fylkeskommunen er nødt til å følge opp de forpliktelser som er knyttet til det å eie en verneverdig bygning av nasjonal verdi.
-Som eier ligger det en forpliktelse til å gjenreise skuten og tilbygget innen 2017, slår han fast og minner om at dette er nedfelt i rivingstillatelsen som ble gitt i tråd med plan og bygningsloven. Med til dette arbeidet hører også et mindre teknisk bygg som bl.a. skal ivareta behovet for sprinkling, brannsikring av bygget. Det er også nødvendig å sørge for en forsvarlig dokumentasjon av restaureringsarbeidet.
Men rådmannen gir seg ikke med det. Han vil ha mer ut av fylkeskommunen:
-Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør, bør vi forvente deltar i utviklingen av huset og tilretteleggingen av det samlede tilbudet av natur- og kulturopplevelser på Vibrandsøy. Haugesund kommune har som eier av Nylandshuset og Davehuset tatt ansvar for omfattende restaurering, forvaltning, formidling og opplevelser av disse husene, minner han om. Driftsansvaret er i dag tillagt Byantikvaren. Byantikvaren er ansvarlig for all kommersiell og ikke-kommersiell aktivitet av husene slik de er organisert i dag.

Samlet eierskap en styrke

-Haugesund kommune kan se for seg at dette ansvaret i større grad blir organisert og ivaretatt av en fremtidig driftsaktør for Bergesenhuset som et mulig nav for Vibrandsøy. Det er naturlig å se disse husene som en samlet integrert del av et samlet ressursgrunnlaget på Vibrandsøy, skriver rådmannen. Han mener at et samlet offentlig eierskap og en koordinert drift av husene vil være en styrke for opplevelsestilbudet overfor et krevende marked:

Båtforbindelse en forutsetning

-Det vil gi en mer effektiv bruk av kompetanse, mannskap og legger til rette for «stordriftsfordeler» ved eksempel innkjøp av varer og tjenester. Et slik produktsammensetning sammen med resten av Vibrandsøy vil gi en fremtidig driftsaktør og tilhørende underleverandører et større ressursgrunnlag for produksjon av opplevelser som grunnlag for kommersiell aktivitet ut mot markedet, sier han og minner om en viktig realitet:
-Et helt nødvendig element for å lykkes uansett hvilke aktiviteter Bergesenhuset og Vibrandsøy for øvrig skal romme er en forutsigbar og sikker rutebåttilknytning. Fylkeskommunen har gjennom sitt ansvar innenfor samferdsel i fylket inkludert den hyppig passerende Røværruten gode muligheter til å ordne dette.