ser på utviklingen

– Landstrøm gir store gevinster

Nestlederen i Stortingets energi- og miljøkomité, Nikolai Astrup, fikk nylig en orientering fra Karmsund Havn om viktig arbeid som gjøres på Haugalandet knyttet til sjøtransport.

På bildet: Tore Gautesen forklarer utviklingsmulighetene for bystyrekandidat i Haugesund Helge Y L’orange (t.v.) ordførerkandidat for Høyre i Tysvær Ola Apeland, ordfører i Karmøy Aase Simonsen, Nikolai Astrup (Stortingets energi- og miljøkomité) og bystyrekandidat i Haugesund Tommy Haugsnes.

Nestlederen i Stortingets energi- og miljøkomité, Nikolai Astrup, fikk nylig en orientering fra Karmsund Havn om viktig arbeid som gjøres på Haugalandet knyttet til sjøtransport.

Havnesjef Tore Gautesen orienterte om Karmsund Havn og utviklingen han ser fremover. Et prosjekt det jobbes mye med er å få på plass landstrøm til skip som ligger til kai. Gautesen fortalte at de er i startfasen med å få på plass landstrøm ved fem kaiplasser på Killingøy.

Landstrøm til skipene medfører at båter til kai benytter ordinær strøm fremfor egne generatorer om bord. Miljøgevinsten er stor i form av reduserte utslipp fra drivstoff. Samtidig krever landstrøm til skipene mye strøm, noe som gjør at strømkapasiteten til Killingøy må utbedres.

Stort prosjekt
Dette er et stort prosjekt som blant annet omfatter bygging av en ny strømtilførsel og sekundærstasjon i regi av Haugaland Kraft. Dette er en stor investering samt at tilrettelegging i havnen også krever store investeringer.

– Her er vi avhengige av å få til et spleiselag der vi går inn med midler. ENOVA må se verdien i prosjektet, og vi vil prøve å få med store kunder som også vil ha økonomisk og miljømessig interesse av å bruke landstrøm, sier Gautesen.

Nikolai Astrup er godt kjent med mulighetene for miljøgevinsten ved landstrøm.

– Landstrøm gir store gevinster i form av lavere energiforbruk, mindre støy, bedre lokal luftkvalitet og lavere utslipp av CO2, sier Astrup.

Han legger til at det statlige ENØK-selskapet ENOVA nylig fikk endret mandat slik at både energieffektivisering og reduserte utslipp skal tillegges vekt når det søkes om midler til gjennomføring av prosjekter. Astrup mener at Karmsund Havn bør ha gode muligheter for å få støtte til et godt landstrømprosjekt.

– Landstrøm for skip er en viktig del av regjeringens strategi for grønn skipsfart som ble lansert før sommeren.

Gods sjøveien direkte til Haugalandet
Videre informerte Tore Gautesen om arbeidet som gjøres med å flytte transport fra vei til kjøl. Mange rederier har de siste årene spesialisert seg på såkalt «dør til dør»- tilbud. Dette har vært suksessfullt for shortsea last (last mellom Norge og Europa), hvor blant annet Haugesundrederiet North Sea Container Line AS har lykkes spesielt godt.

Gautesen viste til at rederiene som får til overgangen tenker nytt, og sørger for en «dør-til-dør»-løsning for sine kunder fremfor den tradisjonelle havn-til-havn tankegangen.

– Flere rederier markedsorienterer seg i den retningen, og det gjør sjøveien mer attraktiv som transportmåte, sier han.

Langsiktig utvikling
Ordfører i Karmøy Aase Simonsen pekte i møtet på det gode samarbeidet eierkommunene av Karmsund Havn har, og at det gir rom for langsiktig strategisk utvikling av sjøtransport.

– Næringsområdet her på Husøy er bygget opp gjennom de siste 20-30 årene. Havnen har stor betydning for det regionale næringslivet både i form av mulighet for direkte eksport for eksisterende næringsliv som for nyetableringer av eksportrettede virksomheter, sier hun.

Nikolai Astrup forteller at regjeringen har en aktiv strategi for å legge til rette for at mer gods kan fraktes sjøveien.

– Mer gods på kjøl er viktig både for å redusere tungtransporten på veinettet, bedre trafikksikkerheten og redusere utslippene fra transportsektoren, sier han og legger til:

– Det er viktig for meg å orientere meg om gode lokale miljø- og næringsutviklingsprosjekter, og få førstehåndskunnskap om hva som skal til for å utløse potensialet for grønn verdiskaping og nye arbeidsplasser i ulike deler av landet Karmsund Havn har valgt å være offensive, og jeg håper de lykkes. Fremtiden tilhører som kjent dem som tør å ligge foran.