Smedasundet mot Bakarøybroa.
Smedasundet mot Bakarøybroa.

Kårer Norges mest attraktive by

Er det noen som vil melde Haugesund på i konkurransen?

Er det noen som vil melde Haugesund på i konkurransen?

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal dele ut prisen Attraktiv by: Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling. Fristen for å nominere går ut 23. mars.

Gå til departementets nettsider for å nominere. En kan også komme med forslag på prisens Facebook-side.

Hensikten er å premiere planlegging og gjennomføring av bærekraftig by- og stedsutvikling med høy kvalitet. Ifølge prisens statutter skal alle tre dimensjoner ved bærekraftsbegrepet tillegges vekt; økonomisk, sosialt og miljømessig.

Prisen er årlig og vinneren får 250.000 kroner. Utvelgelsen bestemmes av en jury oppnevnt av kommunal- og moderniseringsdepartementet. Årets juryleder er Erling Dokk Holm.

I statuttene står det følgende:

Prisen retter seg mot små, mellomstore og store byer. Det er ikke et kriterium at stedet har bystatus, men at man kan vise til resultater i form av bymessige kvaliteter.

Prisen skal fremheve og belønne nyskapende tiltak, strategier og samarbeidsformer som fremmer bedre miljø, helse og levekår i byer og tettsteder, og som legger til rette for god arealbruk og miljøvennlig transport og energibruk. Kåringen skal bidra til å løfte frem gode og inspirerende forbilder. Byer som har vist vilje og evne til å skape et levende og attraktivt sted å bo, arbeide, drive næring og besøke, skal fremheves.

Målgruppe
Prisen kan gis til en kommune eller andre aktører som har involvert offentlige, private og frivillige krefter i planlegging og gjennomføring av tiltak som har medført en kvalitetsmessig opprusting av byen. Opprustingen skal ha ivaretatt og videreutviklet byens egenart på en nyskapende og bærekraftig måte gjennom god utforming av de fysiske omgivelsene. Tiltakene skal ha bidratt til å øke byens attraktivitet og folks opplevelse av trivsel, tilhørighet og stolthet.

Prisen for Attraktiv by deles ut til en bestemt by eller sted forstått som geografisk område. Det innebærer at en kommune kan få prisen, men også et mindre område eller en bydel innenfor kommunegrensen; dvs. ikke kommunen i seg selv. Tilsvarende kan et geografisk område som strekker seg ut over kommunegrensen, få prisen for å fremme helhetlig by- og stedsutvikling, for eksempel gjennom god planlegging og samarbeid.

Tildeling
Prisen for Attraktiv by deles ut årlig. Tildelingen skjer fortrinnsvis lokalt hos mottaker eller i forbindelse med et arrangement med faglig tilknytning til temaet. Utmerkelsen består av 250.000 kroner, samt et diplom og en plakett som kan settes opp på stedet.

Jury
Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppnevner juryen og juryens leder. Juryens funksjonstid er fire år. Juryen sorterer nominasjonene som kommer inn, og velger 3-5 steder som går videre til en finalerunde. Juryen besøker alle disse stedene før de bestemmer seg for en vinner. Juryen skal gi en skriftlig begrunnelse for vinnerstedet og de stedene som kom til finalerunden.

Disse sitter i juryen

  1. Erling Dokk Holm: statsviter og førsteamanuensis ved Markedshøyskolen i Oslo. Bosatt i Oslo. Juryleder.
  2. Peter Butenschøn: arkitekt og rådgiver i arkitektur og byplanlegging. Bosatt i Oslo.
  3. Heidi Ramsvik: rådgiver i stedsutvikling i Nordland fylkeskommune. Bosatt i Bodø.
  4. Ulrika Staugaard: delvis privatpraktiserende arkitekt og ansatt i Statsbygg. Bosatt i Akershus.
  5. Elisabeth Sjo Jespersen: daglig leder i Grønn By Stavanger. Bosatt i Hafrsfjord, Stavanger.
  6. Michael Fuller-Gee, byplanlegger Arendal. Bosatt i Arendal.