screen_shot_2015-02-25_at_22.38.31

Ny behandling av glasshus-saken

- Mener ordføreren at vedtaket er en lokal forskrift om serveringsarealene på Indre Kai, eller er det et enkeltvedtak i en konkret byggesak, eller er det en reguleringsendring, spurte Gjertrud Kjellesvik(SV). Og dermed var Petter Steen jr(H) svar skyldig

INDRE KAI: I dagens bystyremøtet rettet Gjertrud Kjellesvik(SV) spørsmål til ordfører Petter Steen jr omplan og miljøutvalget behandling av Inventums utbygging på Indre kai. 

Her er spørsmålene fra SV:

  1. Mener ordføreren at vedtaket er en lokal forskrift om serveringsarealene på Indre Kai, eller er det et enkeltvedtak i en konkret byggesak, eller er det en reguleringsendring.
  2. Mener ordføreren at dette er en saksbehandling som er i henhold til forvaltningslovens saksbehandlingsregler, herunder plikten til forsvarlig utredning før vedtak fattes.
  3. Hvis ikke, hvordan vil ordføreren følge saken videre.

Ordføreren svarte: 

”På grunn av stor møteaktivitet de siste to dagene har det ikke vært mulig for ordføreren å innhente fyllestgjørende dokumentasjon i forhold til det det blir forespurt om. Ordføreren mener likevel at spørsmålene må få en grundig besvarelse, i og med at det i flere sammenhenger er blitt reist tvil om den valgte fremgangsmåten er riktig. Når slik tvil reises, må den avklares, uten at dette nødvendigvis får innvirkning på den konklusjonen som til slutt blir trukket av fagorganet.

Som det vil være kjent for bystyrets medlemmer, vil vedtaket i plan- og miljøutvalget, der representantene fra Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet utgjorde flertallet, bli påklaget av andre aktører på Indre kai. Ordføreren finner det da riktig at saken fremmes på ny for utvalget med en klar skriftlig anbefaling fra rådmannen. Dette er normal prosedyre når vedtak i et folkevalgt organ blir påklaget.

I sammenheng med at klagesaken blir forelagt utvalget, forutsetter altså ordføreren at spørsmål 1 og 2 blir besvart av rådmannen med henvisning til gjeldende lovverk og bystyrets delegasjonsreglement.

Spørsmål 3 anses dermed besvart fra ordførerens side.”

Ordførerens svar er gjengitt fra Haugesunds Avis sak

SE OGSÅ:

– Inventum får beholde markisene

– Klager på dispensasjonen