Camilla Klovning Strømø
Camilla Klovning Strømø

– Vi mangler 50 millioner

I slutten av februar skal bystyret ta stilling til den nye barnehagebruksplanen. Camilla Strømø og FrP frykter det skal skje uten at politikerne har tilstrekkelig kunnskap om investeringskostnader og plassbehov.

I slutten av februar skal bystyret ta stilling til den nye barnehagebruksplanen. Camilla Strømø og FrP frykter det skal skje uten at politikerne har tilstrekkelig kunnskap om investeringskostnader og plassbehov.

Den 14. januar ble Barnehagebruksplan 2015-2018 vedtatt i formannskapet. Et dokument som skal være retningsgivende for utbygging og rehabilitering av kommunale barnehager de tre neste årene.

Leder i oppvekststyret, Camilla Klovning Strømø, stiller seg undrende til det grunnlaget vedtaket er fattet på og mener det er verdt å kvalitetssikre tallene før planen skal opp i bystyret den 25. februar.

– Før saken var oppe i oppvekststyret ba vi om en oversikt på hvor mye det vil koste å bygge ut de kommunale barnehagene. Vi fikk det ikke med en gang, men etter at jeg tok kontakt med kommunen, fikk vi det til slutt oversendt. Jeg synes det er veldig rart at disse kostnadsberegningene ikke ble videresendt til formannskapet, sier Strømø.

Investeringskostnader

Planen skisserer to alternativ for utbygging og rehabilitering av de fem kommunale barnehagene – Hemmingstad, St. Olav, Bleikmyr, Solandsbakken og Sagatun.

Det første er at en bygger sju nye avdelinger, som betyr at alle barnehagene driftes med fire avdelinger. Det andre er å bygge totalt ni avdelinger, der Hemmingstad og St. Olav vil få fem avdelinger, de andre fire.

I beregningene de fikk tilsendt i oppvekststyret, men som ikke ble vedlagt sakspapirene i formannskapet, har kommunens økonomienhet har lagt til grunn en investeringskostnad på 10 millioner per avdeling. Alternativ én, som skal gi en økning på 98,4 i antall heltidsplasser, vil dermed få en investeringskostnad på 87.500.000 kroner fordelt over to år. Alternativ to, som skal gi 136,4 nye plasser, beløper seg til 112.500.000.

Det får ikke Strømø til å gå opp, tatt i betraktning den økonomiplanen som foreligger. Foreløpig er det kun Sagatun og Solandsbakken som er tatt med der, og det virker ikke som rehabilitering inngår i regnestykket.

– Tallen viser at vi mangler 50 millioner dersom barnehagebruksplanen vedtas som den er i dag. Da må vi finne de pengene og det kan vi få problemer med, sier Strømø.

Prosjekleder i Haugesund kommune, Håkon Thormodsen, som har ansvar for utbyggingen av Solandsbakken barnehage, er også skeptisk til at det ikke skal koste mer enn 10 millioner per avdeling.

Overdekning

Noe av det som gjør barnehagebruksplanen så viktig, er at det er driften ved de kommunale barnehagene som avgjør hvilke tilskuddssatser som skal brukes i overføring av midler til de private barnehagene. I 2015 ligger satsene på 181.000 kroner for små barn (1-2 år) og 87.000 for store (3-5 år).

Et av målene med utbyggingen er å redusere disse til henholdsvis 175.000 og 83.000.

– For oss i FrP har det ingenting å si om det er kommunen eller private som driver en barnehage, så lenge den drives trygt og effektivt, sier Strømø.

Administrasjonen har kommet frem til at en tilsvarende økning av barnehageplasser i ikke-kommunale barnehager ville tilsvart en merkostnad på 5,1 (alt. 1) eller 6,5 (alt. 2) millioner.

I FrP er de også bekymret for om det virkelig er behov for så mange plasser.

– Vi ser at det vil bli overdekning i to bydeler de neste årene. Det vil føre til at mange plasser står tomme, som igjen koster penger for kommunen, forklarer Strømø, og legger til at kommunen har flere forpliktelser å ivareta.

– Vi trenger å bygge en ny ungdomsskole. Det er ikke så lenge til det blir et press på Skåredalen, antagelig innen et par år, og vi ønsker ikke en brakkeløsning der også, som det er på Gard.

Spørsmål til rådmannen

For å være sikre på at bystyret ikke vedtar en plan det er umulig å leve opp til og gir kommunen uforsvarlige kostnader, har FrP stilt en rekke spørsmål til rådmannen som han skal svare på i formannskapsmøtet den 11. februar.

– Vi har blant annet stilt spørsmål til om det virkelig er så stor overdekning som de legger opp til i planen, sier Strømø.

– I tillegg har vi spurt om det er realistiske tall de kommer med i forbindelse med utbyggingene. Slik vi ser det, må også enkelte av barnehagene rehabiliteres og da vil det koste mye mer enn det som er satt opp.

Vil legge ned to barnehager

Det hører med til saken at varaordfører Sven Olsen, på vegne av FrP, kom med forslag til to nye punkt i barnehagebruksplanen på forrige formannskapsmøte. Kort oppsummert gikk det på at Hemmingstad og Sagatun legges ned, at ansatte og barn overføres til nærliggende barnehager, og at beslutning om bygging av ny Sagatun barnehage utsettes inntil videre. Forslagene falt med ti mot én stemme.

– Ja vi ønsker å legge ned to av barnehagene. Det høres veldig drastisk ut, men vi har tenkt grundig gjennom dette. For eksempel må hele Sagatun rives, samtidig som det nå bygges en helt ny privat barnehage i området, der det er overdekning allerede, sier Strømø.