kingfisher

Vil ha gode rammebetingelser for skipsfart

En undersøkelse som Norgesbarometeret har utført viser at kommunestyrerepresentanter landet over ønsker å opprettsholde minst like gode rammebetingelser for skipsfart som EU.

Norgesbarometeret er et meningsmålingsbyrå som spesialiserer seg på kommune-Norge, og gjennomfører regelmessige undersøkelser blant ordførere, rådmenn og kommunestyrerepresentanter.

De folkevalgte rundt om i landet har svart på spørsmål om sine holdninger med hensyn til maritime næringer i Norge.

Kommunestyrerepresentantene ble spurt om hvor mye den maritime klynge betyr for kommunene deres, samt bedt om å ta stilling til påstandene «Norge bør ha minst like gode rammebetingelser for skipsfart som EU» og «Dagens nettolønnsordning for sjøfolk er en god ordning for å opprettholde maritim sysselsetting».

Resultatene viser at i overkant av 1/3 av respondentene mener den maritime klynge har delvis eller stor betydning for kommunen. Folkevalgte fra Rogaland, Møre og Romsdal, Troms og Finnmark skiller seg ut ved at flertallet svarer at den maritime klynge er betydningsfull.

Respondenter fra alle partier er positive til at Norge bør ha minst like gode rammebetingelser for skipsfart som EU, men respondentene fra FrP er mest positive og respondentene fra SV minst positive.

Det er stor oppslutning om påstanden ”Dagens nettolønnsordning for sjøfolk er en god ordning for å opprettholde maritim sysselsetting”, men det er verdt å merke seg at hele 28% av respondentene svarer ”Vet ikke” på denne påstanden.

– Det er svært positivt at de folkevalgte er interessert i å ivareta interessene til den maritime klyngen. Skal næringen være konkurransedyktig er det viktig at norske sjøfolk kan konkurrere på lik linje med sine europeiske motparter, sier Sverre Meling d.y. ved Maritimt Forum til TVH.no at